Ba­ran: 

Si dob­ro­družná. Si oh­nivá. Si váš­nivá. Si nie­kto, kto bude mi­lo­vať pevne a s ot­vo­re­ným srd­com. Bu­deš bo­jo­vať za ľudí, na kto­rých ti zá­leží. Bu­deš ich chrá­niť a opat­ro­vať. Za­slú­žiš si byť mi­lo­vaná ta­kou is­tou lás­kou.

Býk:

Možno sa ne­mu­síte mi­lo­vať lás­kou, čo bude hory pre­ná­šať, ale každý člo­vek si za­slúži byť mi­lo­vaný nie­kým iným. Ne­mala by si ne­chať, aby ťa spo­loč­nosť pre­sved­čila o tom, aby si zni­žo­vala svoje štan­dardy. Ča­som náj­deš nie­koho, kto v tebe bude vi­dieť krásu.

Blí­ženci: 

Nie si zvyk­nutá byť cen­trom po­zor­nosti, preto máš zvyk ísť do vzťahu me­nej, než si za­slú­žiš. Mys­líš si, že málo je nie­kedy viac. No ty sa v tomto mý­liš, za­slú­žiš si oveľa viac, ako je mi­ni­mum. Za­slú­žiš si nie­koho, kto by chcel len a len teba.

Rak: 

Si ro­man­tická. Máš srdce 3x väč­šie ako os­tatní. Ak to bude nie­kto po­tre­bo­vať, bu­deš cho­diť aj po že­ra­vom uhlí. A ty si za­slú­žiš tiež nie­koho, kto by tak veľa pre teba obe­to­val.

zdroj: unsp­lash.com

Lev:

Si ako naj­väčší úlo­vok. Ne­pot­re­bu­ješ ni­koho, aby ti po­ve­dal, čo si za­slú­žiš, pre­tože ty to vieš. Máš veľké oča­ká­va­nia, štan­dardy aj veľké ná­deje. Ne­us­po­ko­jíš sa s nie­čím a nie­kým na 50%. Chceš a dá­vaš 100%.

Panna: 

Strá­vila si prí­liš veľa času s ľuďmi, ktorí s te­bou za­ob­chá­dzali ako s dru­hou mož­nos­ťou a to si ni­kto ne­za­slúži. Za­slú­žiš si byť nie­koho pri­orita, pre­tože si krásna, in­te­li­gentná, si silná a si viac, ako nie­ktorí ľu­dia.

Váhy: 

Za­slú­žiš si byť jeho pri­ori­tou, pre­tože si strá­vila celý ži­vot tým, že si len dá­vala, dá­vala a dá­vala, bez toho aby si za to niečo oča­ká­vala. Je v po­riadku, keď po­vieš, že si za­slú­žiš viac.

Škor­pión: 

Si veľmi úp­rimná. Pri­púš­ťaš si to, keď si na­štvaná. Po­vieš vždy pravdu. Po­vieš vždy „mi­lu­jem ťa“, až keď si bu­deš 100% istá. Tvoja úp­rim­nosť v dneš­nom svete je zá­zrak.

zdroj: unsp­lash.com

Stre­lec: 

Ne­ne­chaj si újsť svoje šťas­tie. Si veľmi prie­bojná a vždy si ideš za svo­jim cie­ľom. Ne­ne­chaj strach, aby nad te­bou zví­ťa­zil. Si sil­nej­šia ako si mys­líš a máš veľmi pevný cha­rak­ter. Za­slú­žiš si byť jeho pri­ori­tou.

Ko­zo­ro­žec: 

Tvoja in­te­li­gen­cia je tvoj oporný bod. Si veľmi múdra, si vní­mavá, si de­tai­lis­tka. Ne­ne­cháš sa vy­uží­vať. Si šťastná, že ži­ješ ta­kýto ži­vot a chcela by si ho s nie­kým zdie­ľať.

Vod­nár: 

Za­slú­žiš si byť pr­vou voľ­bou nie­koho, pre­tože si kre­a­tívna, krásna a cit­livá. Tvoja krása ide z vnútra. Na­stal čas, aby si si uve­do­mila, aká cenná si.

Ryby:

Za­slú­žiš si byť jeho pri­ori­tou, pre­tože si veľmi prí­jemná osoba. Keď sa ti nie­kto páči, po­šleš mu ráno peknú SMS-ku, kú­piš mu jedlo, ktoré má rád a zau­jí­maš sa o veci, ktoré mi­luje. Za­slú­žiš si nájsť nie­koho, kto bude s te­bou.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com 

Komentáre