Do­stá­vaš to, čo si ochotná to­le­ro­vať.

Za­slú­žime si lásku, ktorú sme ochotní to­le­ro­vať. Nie­kedy však za­bú­dame na svoju hod­notu a tá­pame vo vzťahu, ne­šťastní, otrá­vení a ne­po­čú­vame to, čo nám ho­vorí naše vnútro. Vzťahy sú ma­xi­málne kom­pli­ko­vané, no kom­pli­ko­va­nejší vzťah máme so se­bou. Ne­vieme si dať hod­notu a dá­vame si prí­liš nízku cenu, ktorú každý vidí a väč­ši­nou to zne­užijú ľu­dia, ktorí do nášho ži­vota prídu s ob­rov­skými prob­lé­mami.

„Urobte si lás­ka­vosť a na­učte sa od­ísť. Keď spo­je­nie pre­stane fun­go­vať, na­učte sa ako ho ne­chať tak. Keď vás za­čne ten druhý tý­rať a trá­piť, na­učte sa po­hnúť ďa­lej. Ne­strá­cajte svoju ener­giu v snahe vy­nú­tiť si niečo, čo ne­fun­guje. Prav­dou to­tiž je, že za kaž­dým člo­ve­kom, ktorý si vás ne­váži, sú mnohí ďalší, ktorí vás budú mi­lo­vať viac a lep­šie. Vy­berte si to lep­šie.“ -Re­yna Biddy

Re­špek­tuj lásku a ak­cep­tuj ju, no ak­cep­tuj aj svoju hod­notu a to, že sa máš tiež rada. Ak si ty sama ne­dáš hod­notu, kto iný ti ju dá? Re­špek­tuj svoje po­city, ná­zory a po­čú­vaj tvoje vnútro, ktoré ťa ni­kdy ne­klame. Tvoje in­tu­ícia ťa ni­kdy ne­s­klame a mu­síš jej na­čú­vať.

Re­špek­tuj lásku, ktorá ti pri­ne­sie do ži­vota nád­herné zá­žitky a bu­deš chcieť rásť. Kedy bu­deš cí­tiť, že sa stá­vaš lep­ším člo­ve­kom a že láska nie je niečo, čo bolo vždy veľmi kom­pli­ko­vané. Vy­be­raj si preto zod­po­vedne koho bu­deš ak­cep­to­vať.

Do­stá­vame lásku, ktorú sme ochotní re­špek­to­vať. Ak si jej však za­slú­žiš viac alebo vieš, že taká láska je len po­vr­chná, ne­ča­kaj, ale odíď. Ne­tráp sa. Láska nemá byť o tom.

Chcela som per­fektný ko­niec. Te­raz som zis­tila, ná­roč­nej­ším spô­so­bom, že nie­ktoré básne sa ne­rý­mujú, a nie­ktoré prí­behy ne­majú jasný za­čia­tok, stred ani ko­niec. Ži­vot je o ne­ve­dení, po­trebe zme­niť sa, pri­jať mo­ment a vy­užiť ho naj­viac, ako sa len dá, bez ve­do­mia, čo bude na­sle­do­vať.“ – Gilda Rad­ner

Komentáre