Značka Wa­ki­Vaky si od po­čiatku za­kladá na po­zi­tív­nom do­pade na ži­vo­tné pro­stre­die. A to najmä tým, že ne­ku­pu­jú nové látky, ale re­cyk­lu­jú staré. Ľu­dia, ktorí tvo­ria vaky, tašky, ľad­vinky pra­cujú s tým, čo nájdu. Je jedno, či je to stan, po­ťah zo se­dačky od­pad zo skla­dov. Po­roz­prá­vali sme sa s Do­mi­ni­kou, za­kla­da­teľ­kou tejto vý­ni­moč­nej značky, ktorá nám pre­zra­dila aj jej plány do bu­dúcna, čo po­va­žuje za svoj osobný úspech a či má svoju módnu ikonu.

Komentáre