Do­mi­nika Sve­tí­ková je bo­okerka pán­skej sek­cie mo­de­lin­go­vej agen­túry Exit Mo­del Ma­na­ge­ment a celá jej „mo­de­lin­gová ka­ri­éra“ bola vlastne veľká ná­hoda. Do­mi­nika nám po­roz­prá­vala o zá­ku­lisí mo­de­lingu a o tom, že dnes roz­hodne ne­stačí mať peknú tvá­ričku, a už vô­bec nie veľké ego. Čo si naj­viac cení, je po­kora a tr­pez­li­vosť.

Veľa ľudí ne­tuší, čo všetko si majú pred­sta­viť pod prá­cou bo­okerky, ob­zvlášť, ak má na sta­rosti pán­sku sek­ciu. Po­vedz, ako vy­zerá taký pra­covný deň bo­okerky?

Ahoj. Bo­oker, alebo mo­del´s agent, je vlastne ma­na­žér mo­de­liek, alebo mo­de­lov. Ta­kýto člo­vek má pod se­bou ur­čitý po­čet ľudí a stará sa o ich ka­ri­éru. Na­prí­klad, príde k nám mo­del, alebo mo­delka, my ho naj­skôr na­učíme niečo o tomto biz­nise, ako má správne ko­mu­ni­ko­vať s kli­entmi, cho­diť ob­le­čený, sprá­vať sa, cho­diť po mole alebo pó­zo­vať. Dáme mu uro­biť fotky (book), aby sa mo­hol pre­zen­to­vať pred kli­entmi, ná­sledne ich kli­en­tom, pre kto­rých sa ho­dia, po­nú­kame, a po­tom sme vlastne spojka me­dzi nimi a kli­en­tom. Ak uznáme za vhodné, že sú pri­pra­vení, náj­deme im agen­túry v za­hra­ničí, ktoré ich tam budú pre­zen­to­vať. Ako si spo­mí­nala, ja mám na sta­rosti muž­skú di­ví­ziu, ktorú sme pred 5 rokmi v Exit Mo­del Ma­na­ge­ment za­lo­žili.

A čo sa týka môjho dňa, nie je až taký zau­jí­mavý, ako sa zdá. Od 9.30-18.00 se­dím v of­fice a raz za čas idem na slu­žobku, najb­liž­šie sa chys­tám do New Yorku a po­tom do Mi­lána.

Zau­jí­mala si sa už od ma­lička o svet mo­de­lingu? Kedy na­stalo to roz­hod­nu­tie, že si sa roz­hodla pre prácu v tomto pro­stredí?

Ne­viem, či o svet mo­de­lingu, skôr ma ba­vila móda, ale to asi 90% diev­čat. Ešte na škole som pí­sala články o móde pre ne­jaké weby, po­tom sa mi na­sky­tol ro­biť sty­ling, čo ob­čas ro­bím aj te­raz. Keď som mala 20, oslo­vil ma je­den známy, či by som nech­cela ro­biť šéf­re­dak­torku pre ča­so­pis, ktorý ide roz­bie­hať. Tam som chvíľu po­budla (ča­so­pis na­ko­niec ni­kdy ne­vy­šiel 🙂 ) Po­tom ma oslo­vil ďalší známy, že hľadá bo­okerku do svo­jej mo­de­lin­go­vej agen­túry. Vô­bec som ne­ve­dela, čo slovo „bo­oker“ zna­mená. Tam som bola 3 roky. Čo sa týka mo­de­lingu, môj sen bol vždy pra­co­vať v Exite. Raz som za­vo­lala môjmu te­raj­šiemu šé­fovi, An­dre­jovi Ta­ra­bovi, či by som tu ne­mohla pra­co­vať a 3 me­siace na to som tu už se­dela. 🙂

 

Vieš na prvý po­hľad po­sú­diť či ten mo­del na to má alebo nie?

Áno, mám to už ne­jak v oku za tú dobu, ale sú si­tu­ácie, keď som si nie istá a vtedy sa tu ra­dím s ko­le­gy­ňami.

 

Čo ťa na­učil mo­de­ling v rámci vní­ma­nia krásy či muž­skej alebo žen­skej?

Na­učilo ma to si viac vší­mať osob­nosť na ľu­ďoch. A toto mám aj pri vý­bere cha­la­nov/mo­de­lov k nám do agen­túry. Ak ma vý­zor, telo, ale chyba mu tá cha­rizma, osob­nosť a in­te­li­gen­cia, tak to ni­kdy ne­bude 100% fun­go­vať. Kli­en­tom v za­hra­ničí ne­sta­čia už len pekné tváre. Takže na tomto si dosť za­kla­dám.

Aké sú zau­ží­vané pa­ra­metre pri vý­bere muž­ského mo­dela?

Čo vždy fun­guje, je do­sta­točná výška, sú­merná tvár a po­stava. Os­tatné je veľmi in­di­vi­du­álne.

 

Koľko mo­de­lov máš mo­men­tálne pod pal­com? A ako často pri­chá­dzajú noví?

Na hlav­nom bo­arde, čo sú pra­cu­júci cha­lani, tam je ich do 30 a po­tom je ka­te­gó­ria „new fa­ces“, tam sú cha­lani, čo ro­bia hlavne na Slo­ven­sku a v okolí (Ra­kúsko, Česká re­pub­lika) a tam je ich asi 12.

 

Kto sú tí naj­lepší slo­ven­skí mo­deli?

Fi­lip Hriv­ňák, je na­jús­peš­nejší slo­ven­ský mo­del vô­bec. Je je­diný, ktorý má ti­tulku vo Vo­gue a na konte kam­pane pre Ver­sace, Cal­vin Klein, Dsqu­are2, Gi­ven­chy, Em­po­rio Ar­mani.

A ďalší sú na­prí­klad Miro Čech, Ja­kub Zel­man, Ja­kub Pas­tor, Kriš­tof Krá­lik, Fre­de­rik Muka, Jo­zef Hriv­ňák, čo je Fi­li­pov brat­ra­nec.

Aké sú hlavné roz­diely dám­skeho mo­de­lingu od toho pán­skeho?

V ho­no­rá­roch. Cha­lani majú aj o po­lo­vicu men­šie ho­no­ráre ako baby.

Tak­tiež cha­lani po­tre­bujú oveľa me­nej času na to, aby za­čali pra­co­vať v za­hra­ničí. Náj­dem cha­lana a na druhý deň môže ces­to­vať už do Pa­ríža, čo sa v pod­state stalo pri nie­kto­rých. Čo sa týka diev­čat, trvá to oveľa dl­h­šie.

 

Viem, že práca pre Exit mo­del ma­na­ge­ment nie je tá je­diná, ktorú máš. Po­roz­prá­vaj nám o práci pre Vo­gue Por­tu­gal a GQ Por­tu­gal.

Fo­to­graf Braňo Ši­mon­čík a sty­lista Ján Krá­li­ček, ktorí sú sú­čas­ťou tímu Vo­gue a GQ Por­tu­gal, ma oslo­vili, či by som im do GQ ne­zoh­nala lep­ších za­hra­nič­ných mo­de­lov. Po­da­rilo sa nám tam mať na­ozaj veľké mená mo­de­lin­go­vého sveta. Po­tom ma oslo­vili, či by som ne­ro­bila pre nich presne toto, len pre Vo­gue, kam sa pri­dali už aj ženy. Táto po­zí­cia sa volá „cas­ting di­rec­tor“. Všetko vi­dím z inej per­spek­tívy, lebo na­roz­diel od bo­okera, tu som v po­zi­cií kli­ent.

Te­raz som sa vrá­tila z Li­sa­bonu, kde ro­bili event GQ Men Of The Year a kam sme bo­okli Bar­baru Pal­vin a Jor­dana Bar­retta.

Som veľmi vďačná za túto prí­le­ži­tosť, pre­tože za rok a pol, čo to ro­bím, som sa veľa na­učila a prišla k no­vým kon­tak­tom. Toto je práca, ktorú ro­bím z domu a stačí mi k tomu no­te­book a te­le­fón, takže sa to dá za­tiaľ ne­jak skĺbiť aj s Exi­tom.

Čo po­va­žu­ješ za svoj do­te­rajší naj­väčší úspech vo svo­jom ži­vote?

Ur­čite úspech na­šej mód­nej di­ví­zie. Keď sme do tohto išli, (ako prví na Slo­ven­sku) vô­bec sme ne­mali po­ňa­tia o tom, čo ideme ro­biť. Za krátky čas sa nám po­da­rilo „vy­pro­du­ko­vat“ top­mo­de­lov na sve­to­vej úrovni, máme veľmi dobré meno v za­hra­ničí, ro­bíme s top kli­en­tami a agen­tú­rami vo svete a v ne­po­sled­nom rade máme na­jús­peš­nej­šieho mo­dela. Chvíľu sa dr­žal aj na pr­vom mieste v Top 50 vo svete (Fi­lip Hriv­ňák). Tak­tiež spo­lu­práca s GQ a Vo­gue, čo sa dú­fam, ešte po­su­nie ďa­lej. Ak sa ba­víme teda o tej pra­cov­nej stránke.

 

Ak by si mala spo­me­núť jednu vlast­nosť, ktorá ťa vy­sti­huje, aká by to bola?

Mo­men­tálne mi na­padá do­chvíľ­nosť. Meš­ka­nie ospra­vedl­ňu­jem na­ozaj ťažko. 🙂

View this post on Ins­ta­gram

🍁🍂🍃

A post sha­red by do­mi­nika sve­ti­kova (@sve­ti­kova) on

Pri svo­jej práci sa stre­tá­vaš s ne­spo­čet­ným množ­stvom mu­žov. Čo sa tebe osobne páči na mu­žoch naj­viac?

Pá­čia sa mi vy­sokí muži.

V rámci nášho heš­tegu #Slo­ven­kadna pod­po­ru­jeme mladé diev­čatá a ženy, aby si viac ve­rili, aby po­cho­pili, že sú vý­ni­močné a krásne. Ako sa vi­díš ty, čo sa týka krásy? Máš s tým prob­lém, alebo sa cí­tiš do­sta­točne se­ba­ve­dome?

Cí­tim sa v po­hode. Mys­lím, že mo­men­tálne pre­ží­vam asi svoj naj­lepší ži­votný úsek. Nie­len čo sa ka­ri­éry týka, ale aj ne­ja­kej vnú­tor­nej, alebo fy­zic­kej po­hody. Cvi­čím, čo ma baví (box, joga, cross­fit, plá­va­nie) sta­rám sa o pleť, zdravo jem, ob­čas sa opus­tím, čo sa jedla týka, ale ne­mám z toho vý­čitky. Zmie­rila som sa s tým, že 6 pack na bru­chu mať už ne­bu­dem a žije sa mi jed­no­duch­šie.

Komentáre