Do­mi­nik Hop­jak je mladý cha­lan, ktorý sa po ná­vrate z Aus­trá­lie roz­ho­dol spo­jiť svoju naj­väč­šiu zá­ľubu s biz­ni­som. Dnes je spo­lu­ma­ji­te­ľom naj­zná­mej­šej a naj­po­pu­lár­nej­šej siete Cross­fit gy­mov na Slo­ven­sku.

Ahoj Do­mi­nik, mo­men­tálne si spo­lu­ma­ji­te­ľom naj­väč­šej siete cross­fit gy­mov na Slo­ven­sku. Ako sa ti to celé po­da­rilo?:)

V roku 2011 sme za­čali ro­biť kon­dičné tré­ningy pod mos­tom Laf­ran­coni. Or­ga­ni­začne sa to skôr po­do­balo tré­ningu na sta­no­vis­kách s rôz­nym do­stup­ným ná­či­ním (pneuma­tiky, kett­le­belly, dre­vené pa­lice, at­le­tické reb­ríky. Po­stupne nás bolo stále viac a s veľ­kým nad­še­ním sme sa za­čali for­mo­vať do pr­vého ofi­ciál­neho Cross­Fit gymu. Práve v tomto roku nám dosť po­mohla aj firma Re­e­bok – či už me­diálne, alebo ma­te­riálne. No a pri­šiel prvý gym, po­tom druhý a te­raz sme v troch mes­tách a te­šíme sa.

Viem o tebe, že si strá­vil ne­jakú dobu v Aus­trá­lií a na tvoje ďal­šie sme­ro­va­nie to malo veľký vplyv. Po­vieš nám viac?

V Aus­trá­lií som strá­vil rok. Prí­čina môjho od­chodu bolo roz­bi­tie ži­vot­ného ste­re­otypu, kde som už vtedy pô­so­bil v Go­leme 4 roky ako fit­ness tré­ner. Na fa­kulte TVš som skon­čil 4.roč­ník a jed­no­du­cho som po­tre­bo­val zmenu. Po od­chode som v pr­vom rade zlep­šil ja­zyk – ktorý mi ot­vo­ril cestu k me­dzi­ná­rod­ným ško­le­niam a rôz­nym cer­tif­ká­tom v obore. Ab­sol­vo­val som tam je­den tri­mes­ter na Aus­tra­lian Col­lage of na­tu­ral the­rapy – ACNT , popri čom som si uro­bil je­den z mo­jich Cross­Fit cer­ti­fi­ká­tov, ale aj iné cer­ti­fi­káty.

hopjak5

zdroj: ar­chív D.H.

Dnes rieši cvi­če­nie každý, ľu­dia buď cvi­čia alebo as­poň ho­vo­ria, že cvi­čiť budú. Je teda mo­men­tálne tento seg­ment zla­tou ba­ňou? Alebo to v sku­toč­nosti nie je také ru­žové?

Vec je tá, že za tú kva­litu služby, ktorú po­nú­kame my v Cross­Fit Bra­ti­slava, si inde vo svete pý­taju troj­ná­so­bok. Úp­rimne ti po­viem, že o žiadnu zlatú baňu nejde, čo však ne­vní­mam tra­gicky. Na­pĺňa ma to, že ro­bím, čo ma baví a pô­so­bím v obore, v kto­rom som vždy chcel. Sa­moz­rejme, ne­mô­žeme sa sťa­žo­vať, gym máme stále plný, no­vá­či­ko­via pri­chá­dzajú a stá­lice zo­stá­vajú, no stále jaz­dím na Golfe a nie na Mas­se­rati.

RRCFT fun­guje od roku 2012, čo sa za tú dobu zme­nilo a čo chceš, aby sa dialo s tvo­jim “biz­ni­som” ďa­lej? Máš ne­jaké veľ­ko­lepé plány? 🙂

Od roku 2012 sme vy­speli do kva­lit­nej a uce­le­nej formy kon­dič­ného ve­de­nia tré­nin­gov za­me­ra­nej na ši­rokú ve­rej­nosť. Učíme ľudí efek­tiv­néj­šie a kva­lit­nej­šie sa hý­bať a ro­bíme os­vetu toho, aké schop­nosti ukrýva ich telo.

Plán? Nech­cem mať veľké oči. Mo­jim naj­dô­le­ži­tej­ším plá­nom je udr­žať tú kva­litu tré­ningu, ktorú po­nú­kame dnes a vždy efek­tívne za­pra­co­vať všetky no­vinky a nové po­znatky z ob­lasti fit­ness do nášho tré­nin­go­vého plánu. Nech­cem veľa, chcem len aby kli­enti boli stále spo­kojní, aby na sebe vi­deli vý­sledky a po­sú­vali sa tam kam chcú, či už ide o chud­nu­tie, či na­be­ra­nie sva­lo­vej hmoty, lep­šiu kon­dičku atď. Po­nú­kať nadš­tan­dardné služby a mať spo­koj­ného zá­kaz­níka. Čo je viac?

Cross­fit po­sledné roky dosť na­berá na po­pu­la­rite, nie je to ale len ďalší módny trend, ktorý zase na­hradí niečo iné?

Skôr by som po­ve­dal, že v roku 2011-2012 mal Cross­Fit túto ná­lepku. Veľký bo­oom, zrazu chcel by každý Cross­Fit­ter a bú­chať kla­di­vom po pneuma­tike. To už po­mi­nulo. Sme skoro v roku 2016, pod hla­vič­kou RRCFT team fun­gu­jeme už 5 ro­kov. Za túto dobu si Cross­Fit u nás ( a vo svete ne­ho­vo­riac) vy­bu­do­val už sta­tus športu, nie voľ­no­ča­so­vej po­hy­bo­vej ak­ti­vity.

hopjak4zdroj: ar­chív D.H.

Okolo tvojho mena sa dosť kecá. Pre­zen­tu­ješ sa ta­kým “svoj­ským” spô­so­bom, po­maly sa z teba stáva ce­leb­rita. To si tak chcel, uro­biť zo seba značku? 🙂 Alebo to prišlo ani ne­vieš ako?

Pri­orita číslo jedna bolo vy­tvo­riť značku RRCFT. Vo veľa me­diál­nych vý­stu­poch som bol pre­zen­to­vaný hlavne ja, na­koľko som za­kla­da­teľ, spo­lu­ma­ji­teľ aj tré­ner – ne­bolo to však o mne, ale o ce­lom tíme ľudí RRCFT. Moje meno sa ne­spája iba s Cross­Fi­tom, ale aj s kon­dič­ným tré­nin­gom ako ta­kým, na­koľko po­cha­dzam z FTVŠ UK.

Naj­väč­ším prob­lé­mom mno­hých ľudí, ktorí sa roz­hodnú s nie­čím za­čať (a je jedno, či ide o cvi­če­nie alebo pod­ni­ka­nie) je, že im chýba dis­cip­lína. Príde mo­ti­vá­cia, člo­vek maká, lenže po týždni to vy­pr­chá a sme zase na za­čiatku. Ty zjavne prob­lém ne­máš, v oboch sme­roch sa ti nad­mieru darí. Aký je tvoj re­cept na že­leznú dis­cip­línu? Čo ti ne­do­volí za­sta­viť sa?

Práve práca v tíme je zá­klad. Všetci čle­no­via sa pod­po­ru­jeme a aj keď príde ne­jaké vy­ho­re­nie, ko­le­go­via a ka­ma­ráti ťa na­kopnú. Takže podľa mňa je kľúč tí­mová práca. Sám by som to v tejto miere ur­čite ne­do­ká­zal a RRCFT by ne­bolo tam, kde mo­men­tálne je.

Jedna sku­pina tvrdí, že člo­vek sa stíha ve­no­vať biz­nisu alebo fit­ness. Iní zase tvr­dia, že čím viac sa ti darí v jed­nej ob­lasti, tým viac sa po­su­nieš aj v tej dru­hej. Ty to máš síce celé do­kopy, ale predsa, skús, ako to teda je?

Na­koľko som skĺbil biz­nis aj fit­ness do jed­ného, ur­čil som si ži­votnú špe­cia­li­zá­ciu. Fo­ku­su­jem sa na jednu vec a viem 100 per­cen­tne vy­užiť svoj po­ten­ciál. Čo sa týka tré­ningu, ja mám svoju tré­nin­govú ru­tinu a tré­nu­jem či sa darí, či sa ne­darí, keď je toho veľa, aj keď nie je do čoho pic­hnúť. Je však pravda, že keď sa darí, ne­mám stres a mám po­zi­tívny mind set, teda mám do tré­no­va­nia väč­šiu chuť.

hopjak2

zdroj: ar­chív D.H.

RRCFT fun­guje už aj v Nitre a Dub­nici. Druhý me­no­vaný gym patrí To­má­šovi Ta­ta­rovi. Ako sa ta­káto spo­lu­práca upiekla?

Svet je malý a Slo­ven­sko ešte men­šie. To­máš chcel niečo bu­do­vať a pá­čilo sa mu ako to ro­bíme my. Mali sme spo­loč­ných zná­mych a tak slovo dalo slovo a vzniklo z toho per­fektné špor­to­visko v Dub­nici.

Na webe som sa do­čí­tal, že ste ot­vo­rení fran­chi­singu, teda že si nie­kto ot­vorí gym pod va­šou znač­kou? Keby do toho nie­kto chcel ísť, čo preto musí uro­biť? 

Dô­le­žité je aby mal člo­vek chuť ro­biť Cross­Fit a ro­biť ho dobre. Nie je to len o tom: ,,Mám ka­pi­tál, idem po­sta­viť gym.” Treba mať nad­še­nie, vzde­la­nie, množ­stvo skú­se­ností a tím ľudí, na kto­rých sa dá 100 per­cen­tne spo­ľa­hnúť. Mu­síme vi­dieť, že tomu, kto sa bude hlá­siť k na­šej značke do­ká­žeme dô­ve­ro­vať. My ne­po­nú­kame len brand, po­nú­kame know-how, po­ra­den­stvo a chceme, aby mal každý náš gym ten ozaj­stný RRCFT spi­rit a nadš­tan­dartné služby.

hopjak3

zdroj: ar­chív D.H.

V RRCFT dosť po­má­hate de­ťom, v zime 2013 to boli on­ko­lo­gickí pa­cienti, o rok ne­skôr ste pod­po­rili re­ha­bi­li­tačné cen­trum. Chys­táte niečo aj tento rok?

Kaž­do­ročne pri­pra­vu­jeme cha­ri­ta­tívnu zbierku RRCFT for Hope. Pri­pra­víme ne­jaký zau­ji­mavý merch – tričká, ná­ramky, kľú­čenky od­znaky ná­lepky – každý rok niečo nové. Ro­bíme veľký ve­čie­rok a spo­ločný tré­ning na­šich čle­nov na pod­poru – po­čas kto­rých sa vždy vy­zbiera naj­viac pe­niaž­kov. Tento rok sme sa roz­hodli pod­po­riť štvor­no­hých ka­mo­šov a po­môcť im, pro­stred­níc­tvom ob­čian­skeho zdru­že­nia Pes v nú­dzi. Moja ka­ma­rátka a veľká špor­tov­kyňa Romi Kli­me­ková stojí na čele tohto “ózetka” a ve­nuje sa mu od­dane ce­lým srd­com. Pre psí­kov ro­bia so svo­jimi ko­le­gy­ňami možné, aj ne­možné. Ok­rem útul­kov sa o hav­ká­čov sta­rajú aj v do­má­cich de­po­zi­toch, odo­be­rajú ich zo zlých pod­mie­nok a za­chra­ňujú tých tý­ra­ných, či za­ned­bá­va­ných. A sa­moz­rejme im hľa­dajú nové do­movy. Roz­hodli sme sa teda tento rok pod­po­riť psí­kov. Máme tričká a mali sme aj  su­per čiapky, tie sa však všetky pre­dali po­čas pr­vých 24 ho­dín pre­daja. Vše­tok zisk z čia­pok a tri­čiek ide priamo psí­kom na kr­mivo a ve­te­rinu.

Máš za se­bou kus úspeš­nej ro­boty, preto by čí­ta­te­lia ur­čite radi od teba po­čuli ne­jakú hod­notnú myš­lienku na zá­ver, ktorá ich na­kopne do ži­vota. Tak čo, skú­siš?:)

Skromne, hrdo, pra­co­vito.

zdroj: star­ti­tup.sk

Komentáre