Každá sme si tým pre­šli. Akné – čierne bodky a za­pá­lené vy­rážky. Nie­ktoré ich máme ešte stále. Po­kiaľ si však mala veľmi silné akné, os­tali ti po ňom ne­pekné jazvy. Ako sa ich však zba­viť bez toho, aby si mu­sela ísť na la­se­rovú ope­rá­ciu? Tu je nie­koľko ti­pov:

Ze­lený čaj

Po­máha tvo­jej pleti nie­len zvnútra, ale aj zvonka. Ze­lený čaj je plný an­ti­oxi­dan­tov, a tak do­káže bo­jo­vať proti rôz­nym bak­té­riám. Jed­no­du­cho si ním ve­čer pred spa­ním po­tri pleť. Mô­žeš ho do­konca po­u­ží­vať na­miesto ple­ťo­vej vody.

Ze­le­nina a ovo­cie

Vý­bor­nou voľ­bou sú uhorky, ktoré sú tiež plné an­ti­oxi­dan­tov. Po­tie­raj si plát­kom uhorky tvár ráno a ve­čer. Tvoje póry sa stiahnu a jazvy ne­budú také vý­razné. Po­dobne pô­so­bia aj cit­róny, res­pek­tíve cit­ró­nová šťava, kto­rou si tak­tiež po­tie­raj svoju tvár.

zdroj: unsp­lash.com

Aloe vera

Vďaka šťave z aloe vera jazvy vy­blednú a ne­budú také vý­razné. Naj­lep­šie je, ak máš doma priamo rast­linu aloe vera a z listu vy­tla­číš šťavu, kto­rou si bu­deš po­tie­rať tvár. Gél z aloe vera však zo­že­nieš ur­čite aj v le­kárni.

Ko­ko­sový olej

Tento zá­zrak má nie­len hyd­ra­tačné, ale aj an­ti­bak­te­riálne, pro­ti­zá­pa­lové či lie­čivé účinky. Jed­no­du­cho ho v ten­kej vrstve na­nes na tvár a cez noc ne­chaj pô­so­biť. Je dô­le­žité, aby si po­u­žila iba pa­nen­ský ko­ko­sový olej, ktorý ne­spô­sobí upchá­va­nie pó­rov. Po­tom ho už len ráno zo­tri po­mo­cou tam­pónu alebo jed­no­du­cho umy vo­dou.

Med

Ďal­šie prí­rodné lie­čivo, ktoré nám po­máha nie­len zvnútra, ale aj zvonka. Má pro­ti­zá­pa­lové účinky, takže za­me­dzuje vzniku no­vého akné. Pleť hyd­ra­tuje a po čase vďaka nemu zmiznú na pleti ne­pekné jazvy po akné.

zdroj: unsp­lash.com

Káva

Zrn­ková káva pô­sobí na pleti ako prí­rodný pe­e­ling, a tak do­káže tvoju pleť zba­viť odum­re­tých čas­tíc. Tým pá­dom je zá­kla­dom jem­nej a hlad­kej pleti. Vďaka ká­vo­vému pe­e­lingu sa zba­víš nie­len odum­re­tej kože, ale aj ne­pek­ných jaz­vi­čiek.

Komentáre