Do­ko­na­losť. Nie­ktorí sa ju sna­žia do­sia­hnúť. Ale dá sa do­siah­nuť niečo, čo v sku­toč­nosti ne­exis­tuje?

Ži­jeme vo svete, ktorý ovlá­dajú so­ciálne siete. Sna­žíme sa žiť podľa pra­vi­diel, ktoré sú nám pre­zen­to­vané ako tie správne. Sna­žíme sa za­pa­dať do is­tej sku­piny ľudí, vy­ze­rať tak, ako je nám to vnu­co­vané. Chceme sa čo naj­viac pri­blí­žiť ide­álom, ktoré vi­díme den­no­denne. Ide­álom, ktoré nie sú ani zda­leka do­sia­hnu­teľné a už vô­bec nie re­álne a prav­divé.

Stále platí to staré dobré po­re­kadlo, že ne­mô­žeš ve­riť všet­kému, čo vi­díš na in­ter­nete. Do­ko­nalí ľu­dia, do­ko­nalé miesta, do­ko­nalé spo­mienky. No mu­síš si uve­do­miť jedno. Na so­ciál­nych sie­ťach, ale aj na in­ter­nete cel­kovo, vi­díš len to, čo chcú aby si vi­dela. Upra­via re­a­litu tak, aby vy­ze­rala čo naj­lep­šie. Za­kryjú všetky ne­dos­tatky a ne­do­ko­na­losti.

To už ale ur­čite dobre vieš. No aj na­priek tomu, že toto všetci ve­dia, sú so­ciálne siete naj­väč­ším zdro­jom dep­re­sií, úz­kosti a po­dob­ných men­tál­nych ocho­rení, spô­so­be­ných aj vply­vom pro­stre­dia. Je ve­decky do­ká­zané, že najmä diev­čatá, ktoré trá­via bežne na so­ciál­nych sie­ťach denne 5 ho­dín a viac, majú dep­re­siu oveľa čas­tej­šie ako tie, ktoré na nich trá­via me­nej času. Jed­no­du­cho po­ve­dané, čím viac času na nich strá­vime, tým viac za­bú­dame na to už spo­mí­nané staré dobré pra­vidlo.

Dá sa to ale vy­rie­šiť jed­no­du­chým spô­so­bom. Stačí ob­me­dziť tieto siete na od­po­rú­čanú, me­nej ako ho­dinu denne. A to ho­vo­ríme hlavne o Ins­ta­grame. Ins­ta­gram má v tomto prí­pade to­tižto naj­väčší po­diel viny.

Do­ko­na­losť ako taká ne­exis­tuje. Na svete nie je nič do­ko­nalé. Do­ko­nalý člo­vek či spo­mienka. Ani v re­ál­nom ži­vote to tak nie je. Ne­ne­chaj sa okla­mať svo­jím oko­lím. Ľu­dia do­kážu veľmi pre­sved­čivo kla­mať a za­ta­jo­vať, aby ťa do­nú­tili vi­dieť to, čo chcú aby si vi­dela.

Komentáre