Pri­znajme si to – ak má nie­kto te­to­va­nie, tento člo­vek nám hneď padne do očí, po­zo­ru­jeme ho. Vší­mame si jeho umiest­ne­nie, veľ­kosť, farbu, sna­žíme sa uhád­nuť, prečo sa člo­vek roz­ho­dol práve pre to, ktoré sa pýši na jeho tele a roz­mýš­ľame, že to musí byť po­riadny re­bel.

Väč­šina ľudí si myslí, že po­te­to­vaní sú členmi ne­ja­kého gangu, že ich mi­nu­losť je spätá s rôz­nymi druhmi trest­ných čin­ností, pre­tože ne­oča­ká­vajú, že by si te­to­va­nie dal slušný muž alebo žena.

Te­to­va­nie má vo vše­obec­nosti zlú po­vesť. Ako je možné, že člo­vek do­volí, aby sa jeho tela dot­kla ihla a spô­so­bo­vala mu bo­lesť? Téma te­to­va­nia je ob­zvlášť tabu na pra­co­visku. Za­mest­nanci mu­sia no­siť ob­le­če­nie, ktoré im ho za­kryje, pre­tože tento seg­ment na ich po­kožke z nich robí au­to­ma­ticky zlého člo­veka, ne­spo­ľah­li­vého za­mest­nanca, ne­dô­ve­ry­hodnú osobu.

Foto: pexels.com

Foto: pe­xels.com

Te­to­va­nie robí z teba ne­vhodnú par­tnerku v očiach pria­te­ľo­vých ro­di­čov, pre­tože to zna­mená, že si re­belka, ne­dô­ve­ry­hodná, na­chá­dza­júca sa v kope prob­lé­mov (rad­šej ani ne­ho­vorme o tom, kedy si dievča pri­ve­die do­mov po­te­to­va­ného muža. A, sa­moz­rejme, to zna­mená, že ro­bíš zlé, ne­uvá­žené a ľah­ko­vážne roz­hod­nu­tia.

6921dd83d301c3fc3675285b27ceff27

foto: pin­te­rest.com

Zna­mená to, že ži­ješ pre prí­tomný oka­mih, uží­vaš si prí­tom­nosť a ne­roz­mýš­ľaš do bu­dúcna, v ni­čom ne­vi­díš per­spek­tívu. Akoby si si mys­lela, že bu­deš stále mladá, ne­star­núca, keďže ne­roz­mýš­ľaš, ako bu­deš vy­ze­rať o pár ro­kov. Ako to po­tom vy­svet­líš tvo­jím vnú­ča­tám? Ako ob­há­jiš roz­hod­nu­tie, ktorí si spra­vila pred nie­koľ­kými de­siat­kami ro­kov?

Foto: thoughtcatalog.com

Foto: thought­ca­ta­log.com

Podľa mňa te­to­va­nie pred­sta­vuje trvalé, no­si­teľné ume­nie. Z časti vy­jad­ruje cha­rak­ter a in­di­vi­du­alitu člo­veka. Is­tým spô­so­bom opi­suje vá­šeň člo­veka pre danú vec. Te­to­va­nie sa čo­raz viac stáva bež­nou sú­čas­ťou ži­vota, a preto si mys­lím, že by sa ľu­dia mali vzdať svo­jich pred­sud­kov na ľudí, ktorí ich majú. Mali by sme sa sna­žiť vy­va­ro­vať ste­re­otyp­ným ob­ra­zom na po­te­to­va­ného člo­veka, tak či onak, je to kaž­dého osobná vec.

Nech­cem, aby sme ľudí sú­dili, pre­tože sú po­te­to­vaní. Ak nás nie­kto zaujme, chcime ho spoz­nať bez ohľadu na to, či sa na jeho tele na­chá­dzajú fa­rebné po­kres­lené ob­rázky či ná­pisy. Za­kopme túto vo­pred sta­no­venú pred­stavu o po­te­to­va­ných a prij­mime člo­veka ta­kého, aký je. Te­to­va­nie je tu pre člo­veka, ktorý ho nosí, nie pre teba. Má preňho ur­čitý vý­znam a to je na tom to ta­jomné a pekné.

cf55c42655e3a1cec4a32e99e657d35e

foto: pin­te­rest.com

Ak ťa nie­kto po­te­to­vaný zaujme, ber to ako mož­nosť in­špi­ro­vať sa ním, ale čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, ne­súď ho. Hoci vi­díš te­to­va­nie a pred očami máš vrece pred­sud­kov, uisti sa, že člo­veka ne­sú­diš a že ho stále vní­maš ako osobu.

Ak nie si typ člo­veka, kto­rého to láka a si spo­kojná so svo­jím te­lom, ta­kým, akým je, ušetri sa bo­lesti a pe­niaze in­ves­tuj tam, čo ra­dosť a po­te­še­nie pri­ne­sie tebe 🙂

Komentáre