Ráno. Veľmi kom­pli­ko­vaná časť dňa, v kto­rej blú­dime po­hľa­dom po skrini dú­fa­júc, že v nej ob­ja­víme niečo nové a do­sta­točne zau­jí­mavé. Kvôli ob­le­če­niu sme schopné vstať aj o dve ho­diny skôr, len aby sme boli s vý­sled­ným efek­tom spo­kojné. Naše šat­níky ot­vá­rame s oča­ká­va­ním, ino­kedy len zhrab­neme prvú vec čo nám príde pod ruky a vy­be­ráme sa do ulíc.

„ Váš vý­zor vás re­pre­zen­tuje!“ „Ob­lečte sa tak, akoby to malo byť na­po­sledy!“
Tieto a mnohé iné cenné rady po­čú­vame z kaž­dej strany. No po­ve­dzme si to ot­vo­rene. Máme každý deň chuť na krásny svieži look? Často sa ráno pre­bú­dzam le­nivá a naj­rad­šej by som sa všade pre­zen­to­vala v po­hodl­nom py­žame. A prečo nie? Prečo sme my ľu­dia obr­není pred­sud­kami? Prečo nás po­bu­ruje člo­vek, ktorý len dal voľ­nosť svo­jej fan­tá­zii a jed­no­du­cho sa ob­lie­kol tak, ako to chcel on? Prečo uka­zu­jeme prs­tom na každú ženu, ktorá má v sebe po­ten­ciál a chuť tvo­riť nové kúsky, ktoré ne­skôr pre­zen­tuje oko­liu?

Po ob­cho­doch sa pre­chá­dzame ho­diny a ho­diny. Stále na­chá­dzame nové a krásne kúsky, v hla­vách si skla­dáme out­fity, do­la­ďu­jeme do­pl­nky, keď sa zrazu zjaví jedna po­tvora, vlast­ným me­nom Pred­su­dok, ktorá ata­kuje naše ná­pady, až ich na­po­kon cel­kom zničí a my si ne­kú­pime nič. Toto sa deje v na­šich hla­vách, drahí páni. K Pred­sudku sa pridá ešte pani Ne­roz­hod­nosť, ktorá do­ko­nale spo­lu­pra­cuje a spo­ločne bo­jujú proti Tvo­ri­vosti, ktorá len zriedka zví­ťazí. Preto tie cha­otické po­hyby, skla­mané tváre, alebo na­opak ner­vózne po­hľady žien, ktoré ne­ga­tívnu ener­giu pre­ná­šajú na svoje po­lo­vičky.

„Aha po­zri sa! Ona pod tým to­pom nemá pod­pr­senku!“
Od­su­dzo­va­nie. Po­u­ka­zo­va­nie na od­liš­nosť. Prečo ľu­dia vkla­dajú toľko ener­gie do os­tat­ných, ak ju môžu vy­užiť na niečo pros­peš­nej­šie ako je zá­u­jem o blíz­kych, stre­tá­va­nie sa s pria­teľmi a roz­dá­va­nie úsmevu iným? Ak má žena pevné pr­sia, ne­exis­tuje nič prí­ťaž­li­vej­šie ako top so zau­jí­ma­vým do­pl­n­kom-bra­dav­kami. Pô­sobí to žen­sky, hravo, upú­tava to po­zor­nosť, no zá­ro­veň žena nie je vul­gárna.

large

foto: we­he­ar­tit

Roz­ho­dujme sa slo­bodne bez ohľadu na náš vek, po­sta­ve­nie, či ná­zory os­tat­ných v na­šom okolí. Dajme svo­jím ná­pa­dom voľný prie­beh. Ne­buďme ovečky, drahé dámy. Máte chuť ob­liecť sa špor­tovo? Ob­lečte sa tak! Chcete dnes vy­ze­rať sexi a prí­ťaž­livo? Urobte to! Vraj sú roz­práv­kové vzory ur­čené len de­ťom? Tak sa na to po­zrime! Ak vás vaše za­mest­na­nie ob­me­dzuje, vy­šan­tite sa vo voľ­nom čase. Ne­zá­leží na tom, či pra­cu­jete v kan­ce­lá­rii, v ob­chode či v škole. Ak sa dnes cí­tite zle, ob­lečte sa po­hodlne, aby to vy­ho­vo­valo vám, nie všet­kým os­tat­ným. Dajte po­sledné zbo­hom pred­sud­kom. Tie sa už to­tiž ne­no­sia. Ne­robme to, čo od nás vy­ža­duje oko­lie. Robme to, čo chceme my!

co­ver foto: my­mo­dern­met

Komentáre