Len sa za­mysli nad tým, čo chceš a ako to mô­žeš do­siah­nuť. In­ves­tuj toľko času, koľko po­tre­bu­ješ, in­ves­tuj toľko pe­ňazí, koľko po­tre­bu­ješ, in­ves­tuj ma­xi­mum do tvo­jej po­zor­nosti a sily.

Ver, že tvoj po­ža­do­vaný cieľ príde alebo pri­naj­men­šom sa pri­blíži. Vezmi si ži­vot do vlast­ných rúk. Ako ti po­môže, keď se­díš nie­kde v kúte a pla­češ o zly­haní? Ni­jako.


Ne­vzdá­vajte sa! Za­čia­tok je vždy naj­ťažší.

unsp­lash.com


Ni­kto ti nič nedá len tak, tak vstaň, utri slzy a usi­luj sa o to, čo chceš, a ne­za­sta­vuj, kým to ne­dos­ta­neš. A čo­koľ­vek, čo chceš uro­biť,  urob to s úsme­vom na tvári. Naj­lep­šia po­msta je ob­rov­ský úspech. A ne­do­siah­neš to, ak se­díš na za­dku.

Ak sa chceš nie­kam do­stať, mu­síš uro­biť prvý krok a to je roz­hod­nu­tie ne­zos­tať tam, kde si.

Ak je nie­kto na svete, kto môže spl­niť tvoje sny, si to ty! Ni­kto iný!  To ty cítiš ne­na­pl­nenú vý­zvu, túžbu. Na koho iného sa mô­žeš spo­ľa­hnúť na 100%?

Vy­hráš len vtedy, keď sa ne­bu­deš báť pre­hrať. Ne­do­voľ, aby ťa ovplyv­nili von­kaj­šie vplyvy, ako sú ná­zory ľudí. Ho­vo­ria, že to ne­do­ká­žeš uro­biť? Ale sú­dia podľa toho, čo do­ká­zali oni sami!

unsp­lash.com

Nie je to jed­no­du­ché! To nie.. Ak by to bolo jed­no­du­ché, všetci by to ro­bili, ale ty!  Ty Nie si všetci.

Mô­žeš uro­biť všetko, čo chceš. Ni­kdy ne­za­budni.

„Robte to, čo mu­síte ro­biť, do tej doby, kým bu­dete môcť ro­biť to, čo chcete – Oprah Win­frey. „


Za­me­raj celú svoju po­zor­nosť nie­len na svoj cieľ, ale aj na cestu, ktorá ťa po­ve­die k nemu. Cesta je cie­ľom.
Ne­boj sa uro­biť chybu. Chyba je dô­ka­zom, že sa sna­žíš! Chyby nás for­mujú a je len na nás, v akej forme. Po­učme sa z ních.

Komentáre