Drahá, už je čas. Čas, za­ho­jiť všetky rany spô­so­bené lás­kou. Nech už bola aká­koľ­vek. A hoci sa ho­vorí, že čas je naj­lep­ším lie­kom na túto bo­lesť, dnes si to ty, kto ti po­môže. Čas ti aku­rát po­môže za­bud­núť, nič viac – nič me­nej. Viem, že si ho ľú­bila. Viem, že si sa mu od­dala celá. Viem, že si ho ča­kala po­čas toho, ako on cho­dil za inými. Viem, čím všet­kým si si pre­šla a čo všetko si si mu­sela vy­po­čuť o ňom, o vás, o tom čo robí poza tvoj chr­bát. Viem, že ťa to bo­lelo a mys­lela si si, že už sa viac ne­po­sta­víš hore na vlastné nohy, že osta­neš len na ko­le­nách. Ale nie je to tak. Ne­do­voľ jemu, ani ni­komu, aby sa s te­bou takto za­hrá­val.

Bolo toho mnoho, čo si sa sna­žila za­chrá­niť. Bolo pri­veľa dní na­pl­ne­ných smút­kom a sl­zami. Bolo vy­slo­ve­ných pri­veľa klam­stiev z jeho úst, kto­rým si ty na­ivne ve­rila. Bolo pri­veľa toho urá­ža­nia a za­hrá­va­nia sa s tvo­jimi citmi. Bolo toho už DOSŤ!

Sama dobre vieš, aj keď to možno nech­ceš vy­slo­viť na­hlas, že ten muž ťa ne­bol hodný. Za­slú­žiš si niečo oveľa, oveľa lep­šie. Ale ono sa to celé ľahko ho­vorí a ťaž­šie koná, však? To ne­vadí. Práve dne­šok, je ide­álny na to, za­čať znova. Od­pusť v pr­vom rade sebe, lebo viem, že všetko to zlé, čo sa me­dzi vami stalo, všetko to zlé, čo ti spô­so­bil si aj tak pri­pi­so­vala sebe a jed­no­du­cho ve­rila, že si si to celé nie­čim za­slú­žila. Od­pusť všet­kým tým, ktorí boli tými po­slami zlých správ, ktorí ťa vždy in­for­mo­vali o kaž­dej zlej veci, ktorú ten chlap spra­vil. Od­pusť aj jemu, hoci ne­mu­síš všetko to zlé, pre­tože ti to spô­so­bilo ranu na duši. Stačí, že mu od­pus­tíš ako člo­veku, ktorý si s te­bou ne­jaké tie pekné spo­mienky predsa len vy­bu­do­val. Uve­dom si, že práve vďaka roz­padu vášho vzťahu, si bliž­šie k tomu pra­vému. Si bliž­šie viac, ako si bola ke­dy­koľ­vek pred­tým. A ak si mi­lo­vala tak vrúcne jeho, vieš si pred­sta­viť aké to bude krásne s osobu, ktorá ťa ni­kdy ne­s­klame? Ne­sku­točné! Práve preto, od­pusť všet­kým. Za­čni sa te­šiť z toho no­vého, krás­neho a ne­poz­na­ného čo pri­chá­dza. Šťas­tie a láska si ťa nájdu samé a ver, že už sú na ceste k tebe.

Komentáre