Ba­ran:

Ne­us­tále ces­to­va­nie, rôzne ví­ken­dové plány, uče­nie no­vých vecí a ne­us­tále sa sna­že­nie zís­ka­vať nové in­for­má­cie. Ne­urob zo svojho vzťahu ste­re­otyp a bude to do­ko­nalé.

Býk: 

Pre­jav lásky. Ne­mu­síš žiar­liť, že tvoj par­tner ťa pod­vá­dza. Je na tej is­tej vlne ako ty a každý je­den deň sa mu snaž po­slať správu s tým, že ho ľú­biš. Tvoj vzťah to po­su­nie na inú úro­veň.

Blí­ženci:

Tie sku­piny, ktoré nav­šte­vu­jete s hl­bo­kými roz­ho­vormi alebo len každý deň iná zá­bava, ako to máte zau­ží­vané. To je to, čo urobí tvoj vzťah do­ko­na­lým po celé roky.

Rak:

Snaž sa, aby tvoj pria­teľ ve­del, akú máš ná­ladu. Pre­ja­vuj svoje city, buď zho­vor­čivá a daj na­javo svoje po­city. Ko­mu­ni­ká­cia je dô­le­žitá a tvojmu vzťahu to len pros­peje.

zdroj: pe­xels.com

Lev:

Trávte spolu čo naj­viac času, no daj si po­zor na to, aby si mala dosť času byť osa­mote. Aby si mala s kým pre­be­rať zau­jí­mavé roz­ho­vory a ka­ri­éru. Obi­dvaja to po­tre­bu­jete.

Panna:

Tvoj par­tner si už uve­do­mil, že chce byť s te­bou, no daj mu jasne na­javo, že aj ty chceš byť s ním. Choďte spolu na spo­ločný ví­kend alebo po­byt a uvi­díš, že sa udejú zá­zraky.

Váhy: 

Mu­síte mať spo­ločný spo­lo­čen­ský ži­vot. Je­dine tak náj­dete to, čo dlho hľa­dáte. Mu­síte si ak­tívne udr­žia­vať všetky pria­teľ­stvá, aby ste si roz­ši­ro­vali kon­takty a utu­žo­vali váš vzťah.

Škor­pión:

Aby bol váš vzťah do­ko­nalý, mu­síte byť k sebe na­vzá­jom úp­rimní. Mu­síte si dô­ve­ro­vať v pod­state vo všet­kom a mu­síte ve­dieť o kaž­dej veci, ktorá sa vám udeje. Pop­ra­cujte na tom.

zdroj: pe­xels.com

Stre­lec:

Dobrý hu­mor je zá­kla­dom všet­kého. Mu­síte sa spo­ločne po­sú­vať do­predu, mu­síte sa na­vzá­jom pod­po­ro­vať, na­vzá­jom smiať a ro­biť všetky tie pekné veci, ktoré vám pri­nesú har­mó­niu do vzťahu.

Ko­zo­ro­žec:

Buď s nie­kým, kto ocení tvoje dobré vlast­nosti a tvoje dobré srdce. Je­dine vtedy to bude vzťah ako zo sied­meho neba. Mu­síš byť s nie­kým, kto v tebe ob­javí lásku a dobro.

Vod­nár:

Vzťah, o kto­rom bu­deš vždy ho­vo­riť v dob­rom by mal byť tvoj cieľ. Vtedy bu­deš ve­dieť, že všetko vy­šlo tak ako malo a bude to ten pravý vzťah. Ten, za ktorý sa ne­bu­deš han­biť.

Ryby:

Ro­man­tika. V tvo­jom do­ko­na­lom vzťahu by ro­man­tika ne­mala chý­bať. Mu­síš za­žiť sviečky, dobrú ve­čeru, voľný byt, ky­ticu ruží a všetky tieto „sladké“ veci, aby si po­cho­pila, že ON je ten pravý.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre