Rok 2017 sa nám po­maly kráti. Bol to rok plný no­vých fas­hion kús­kov, no­vých tren­dov, úče­sov, pre­hlia­dok, lí­če­nia.

A preto ti pri­ná­šam zo­pár mo­jich in­špi­rá­cií na „de­cem­ber fa­vou­ri­tes out­fits“, ktoré som naj­viac no­sila za po­sledný me­siac. Jed­not­livé kúsky som sa sna­žila kom­bi­no­vať či už do ty­pic­kých tma­vých, zim­ných fa­rieb ale na­ko­niec som sa roz­hodla aj pre niečo fa­reb­nej­šie aby tá zima ne­bola až taká nudná.

Prvý out­fit. Po­riadne sa ob­leč. Nie som ur­čite je­diná, ktorá tieto slová často po­čúva. A keď už sa mám teplo ob­liecť, tak je­dine podľa môjho vkusu, ktorý sa vždy sna­žím la­diť do po­sled­ných tren­dov. Te­raz som zvo­lila bundu v krá­ľov­sky mod­rej farbe, kde ne­mohla chý­bať ani umelá ko­žu­šina, a sa­moz­rejme ani vrstve­nie ob­le­če­nia.

Druhý out­fit je tiež v tma­vých far­bách. Ko­žená čierna bunda, pod ňou dlhý tmavý kar­di­gan, bor­dové no­ha­vice, ko­žené čižmy. Trošku „army štýl“ ne­mys­líte?

Po­sledný out­fit je vo svet­lej­ších far­bách, kde hlavnú úlohu zo­hráva fa­rebná cross­body ka­belka, ktorá bola veľmi ob­ľú­bená keď som bola na do­vo­lenke v Ta­lian­sku. Mi­lu­jem ko­žu­šinu. Preto ne­mohla ani te­raz chý­bať. A ko­niec out­fitu som do­la­dila vy­so­kými čier­nymi čiž­mami.

Komentáre