Ne­vieš čo kú­piť ka­ma­rátke in­tro­vertke na po­slednú chvíľu? Od­zadu.sk ti pri­náša pár ti­pov na dar­ček, kto­rým roz­hodne po­te­šíš. 

Náv­liečky

Možno ti to príde vtipné, dá­vať nie­komu náv­liečky, ale keď sa tak nad tým za­mys­líš, hlú­posť to roz­hodne nie je! In­tro­verti strá­via kopu času v po­steli a preto ich tento dar­ček po­teší!

zdroj: pin­te­rest.com

Kniha

Ktorý in­tro­vert ne­číta knihy? Kniha je vždy skvelá voľba a stačí, ak vieš, aký žá­ner tvoja ka­ma­rátka rada číta.

zdroj: pin­te­rest.com

Spo­ločná fo­to­gra­fia s ci­tá­tom alebo fo­to­al­bum

Najk­raj­šie a naj­mil­šie dar­čeky sú s pek­nom myš­lien­kou alebo jed­no­du­cho ručne vy­ro­bené, takže ak máte veľa spo­loč­ných fo­tiek, stačí ich na­le­piť do zau­jí­ma­vého zo­šita alebo dať do fo­to­rá­miku ko­láž va­šich fo­tiek. Kre­a­ti­vite sa predsa me­dze ne­kladú.

zdroj: pin­te­rest.com

Slú­chadlá

Všetci in­tro­verti mi­lujú kva­litnú a dobrú hudbu a sa­moz­rejme veľmi radi „utečú“ pred re­a­li­tou tým, že si na­sa­dia slú­chadlá, preto ak ne­vieš, čo in­tro­vertke na­rýchlo kú­piť, slú­chadlá sú správna voľba!

zdroj: pin­te­rest.com

Zá­ži­tok

In­tro­verti síce mi­lujú „ma­te­riál­nosti“, do kto­rých sa hneď za­mi­lujú, av­šak zá­žitky si vá­žia tak­tiež. Preto vý­let do ich vy­sne­ného mesta či ne­jaký skvelý po­byt je roz­hodne správ­nym roz­hod­nutí. Pred­sa­len, zbie­raj zá­žitky, nie veci.

zdroj: pin­te­rest.com

Šálka

Via­nočné ob­do­bie je ako stvo­rené na pi­tie čaju alebo ka­kaa, preto ak da­ru­ješ ka­ma­rátke milú šialku, roz­hodne sa po­teší! A mô­žeš k šálke po­kojne pri­dať aj ne­jaký dobrý ča­jík či čo­ko­ládu.

zdroj: na­tu­ral­life.com

Zá­pis­ník

Ak si tvoja ka­ma­rátka rada za­pi­suje myš­lienky, kúp jej diár na rok 2018 alebo ne­jaký zá­pis­ník spolu s pek­nými pe­rami alebo pas­tel­kami.

zdroj: pin­te­rest.com

Komentáre