Ahoj Danka,

po­vedz nám na za­čia­tok ako si sa do­stala k tan­co­va­niu? Chcela si byť ta­neč­níč­kou už keď si bola malá?

Tan­co­vať som za­čala ako päť­ročná vo folk­lór­nom sú­bore spolu so star­šími sú­ro­den­cami… do­viedla nás tam ma­mina, tiež tan­co­vala☺ no a na­ko­niec som spo­me­dzi sú­ro­den­cov os­tala pri tanci len ja… Tak to už si ne­pa­mä­tám, viem len, že som si tan­co­vá­vala pred zrkad­lom čiže spolu s he­reč­kou, spe­váč­kou, mo­de­rá­tor­kou som si seba samu pred­sta­vo­vala možno aj ako ta­neč­níčku 😀

Tan­co­vať na ta­kej úrovni ako ty si vy­ža­duje veľa ro­kov driny a odo­pie­ra­nia. Čo ťa mo­ti­vuje, aby si po­kra­čo­vala ďa­lej? 

Je to jed­no­du­ché, baví nás to… ľú­bime, čo ro­bíme a sme vďačné, že sme do­stali toľko mož­ností.

13288935_1069958689761386_1963475458_n

Zdroj: FB La­dy­li­ci­ous

Ne­od­ho­vá­ralo ťa tvoje oko­lie od toho ve­no­vať sa tancu pro­fe­si­onálne? Predsa len babka si ťa asi viac pred­sta­vo­vala ako pani do­ktorku než ako ta­neč­níčku, nie?

Ni­kto ma ne­od­ho­vá­ral, všetci sa te­šia a sú radi, že ro­bím to, čo ma baví naj­viac… veď keby som bola do­ktorka, ba­bičky by  ma ne­mohli sle­do­vať v telke! 😀

Práve kon­číš školu. Plá­nu­ješ pra­co­vať v tom, čo si vy­štu­do­vala alebo sa chceš na­plno ve­no­vať tancu?

Štu­do­vala som FTVŠ a som fakt rada za túto voľbu! Keďže mám blízko k po­hybu a všet­kému okolo toho, škola ma cel­kom dosť po­hl­tila a ba­vila, až mi za­čína byť tro­chu ľúťo, že už je ko­niec 😛 Za­tiaľ to vi­dím na skĺbe­nie tan­co­va­nia a práce v „obore“, ja proste mu­sím byť stále v po­hybe☺

13289052_1069959876427934_1704869261_n

Zdroj: FB La­dy­li­ci­ous

S La­dy­li­ci­ous ste za­čí­nali v šou Česko Slo­ven­sko má Ta­lent. Mys­lela si si vtedy, že to takto vy­páli a sta­nete sa známe?   

Asi sme sa skôr sú­stre­dili na tré­ningy, ma­kali sme, nech pred­ve­dieme, čo naj­lepší vý­kon. Bolo to tro­chu kom­pli­ko­vané, lebo po­čas sú­ťaže som ja bola na erazme v Mad­ride a Peťka na stáži v Bru­seli, učili sme sa ta­nečky z vi­deí, ktoré nám baby po­sie­lali a keď sme pri­le­teli, mali sme málo času a mu­seli sme ma­kať o to viac. Na myš­lienky čo bude keď, asi ne­os­tá­val čas… Ale dú­fali sme, že to vy­páli, to ur­čite áno.

Tan­cu­jete v telke, so zná­mymi spe­vákmi na kon­cer­toch. Máš ne­jaké triky ako sa upo­ko­jiť pred vy­stú­pe­ním a od­bú­rať stres?

Už máme čo to od­tan­co­vané a nie je vy­stú­pe­nie ako vy­stú­pe­nie. Nie­kedy je to väčší stres ino­kedy aj žiadny a nie­kedy enormný. Či už sa spo­ločne vy­he­cu­jeme pred alebo si opa­ku­ješ v hlave po­ti­chu a roz­dý­cha­vaš to, mu­síš si ve­riť. Tým, že sme sku­pina je to podla mňa jed­no­duch­šie ako v prí­pade jed­not­liv­cov, vieme sa po­držať, na­biť ener­giou aj keď nie­ktorá zrovna nemá svoj deň v čase vy­stú­pe­nia.

5

Zdroj: Katka Gotz­man­nová

 

Spo­lu­pra­co­vali ste s množ­stvom spe­vá­kov a účin­ko­vali ste vo veľa pred­sta­ve­niach. Je nie­ktoré ored­sta­ve­nie alebo nie­jaká osb­nosť, na kto­rých spo­mí­naš stále a rada by si znovu za­tan­co­vala? 

Te­raz asi naj­čerstvej­šie jed­no­značne Lucka Bíla, ma­gická žena a osob­nosť. Za­čiat­kom ap­ríla sme s ňou vy­stu­po­vali na jej kon­certe Fifty Fifty (osla­vo­vala 50tku). Z je­di­ného kon­certu boli tri v rámci jed­ného ví­kendu, bol to síce slušný stres, ale stálo to za to. Tento kon­cert by sme si ur­čite rady ešte za­tan­co­vali! Spo­lu­pra­co­vali sme s ňou aj po­čas jej Čer­no­bí­leho turné (2013), ktoré sa opa­ko­valo aj mi­nulý rok. Sú to krásne zá­žitky a nád­herné spo­mienky. Sil­ným zá­žit­kom bolo aj Black Tour Majka Spi­rita. Aaa moja pa­mäť je už cel­kom slušne pre­pl­nená, ur­čite toho bolo veľmi veľa čo by sme rady zo­pa­ko­vali!

Máš su­per po­sta­vičku. Ako sa udr­žu­ješ fit? 

Mi­lu­jem po­hyb! 🙂 Ne­mu­sím sa k nemu ni­jak od­hod­lá­vať, pre­ho­vá­rať či nú­tiť…skôr na­opak, ide ma po­ra­ziť keď se­dím na za­dku dl­hší čas!

13292747_1069958716428050_856628776_n

Zdroj: FB La­dy­li­ci­ous

7 báb v sku­pine to je buď pekná zá­bava alebo aj riadny prú­ser. Ako to je s Vami? 

Alebo oboje! Keby to ne­bola taká zá­bava, možno už nie sme po­kope!…vlastne sme ani ne­ča­kali, že sa z nás stanú ta­kéto ka­ma­rátky a bu­deme su­per par­tia…no men­ším hád­kam sa ne­vyh­neme, sme predsa len ženy 🙂 Na­šťas­tie sa už veľmi dobre po­známe, vieme o na­šich chy­bách, do­ká­žeme sa to­le­ro­vať aj si priamo po­ve­dať veci, ktoré sa až tak dobre ne­po­čú­vajú. Na chvíľu sa tvá­rime ura­zene, oduto no láska je sil­nej­šia☺

Čo by si od­ká­zala mla­dým ba­bám, ktoré majú veľa snov, ale možno sa boja ich na­sle­do­vať? 

Treba si len uve­do­miť čo máš rada, čo ro­bíš rada a niečo tomu aj obe­to­vať. Ne­za­me­ria­vať sa na veci, ktoré nech­ceš, ne­plyt­vať ener­giou zby­točne tam, kde ne­treba a ne­mať strach zo zly­ha­nia, ten nás delí mno­ho­krát od na­šich snov.

8

Zdroj: Katka Gotz­man­nová

Na­ko­niec nám ty po­vedz, aké tvoje sny, ktoré by si si chcela najb­liž­šie spl­niť?

Keď sa po­vie sen, u mňa je to ur­čite ces­to­va­nie… len tak s ruk­sa­kom bez ni­čoho, ne­rie­šiť pe­niaze proste ísť, vi­dieť, za­žiť dob­ro­druž­stvá. Mám svoje vy­snené „must be“ kra­jiny ako Peru (n.1!!), Ne­pál, Is­land, In­dia, kam by som naj­rad­šej išla kľudne aj na dl­hší čas. Tie sny sa s pri­bú­da­jú­cim ve­kom aj tro­chu me­nia, ur­čite je to aj mať krásnu ro­dinku a jed­no­du­cho byť šťastná☺

Zdroj ti­tulná fotka: Katka Gotz­man­nová

Komentáre