Dvad­saťd­va­ročná vi­zá­žis­tka Da­niela Kme­ťová je dô­ka­zom toho, že všetko, čo si v ži­vote zau­mie­nime aj zís­kame. Je au­tor­kou dvoch kníh  za­me­ra­ných na zdravý ži­votný štýl, vy­tvo­rila kurz se­ba­lí­če­nia a do­siahla mnoho ďal­ších úspe­chov, za ktoré vďačí svo­jej tvr­dej práci a cie­ľa­ve­do­mému prí­stupu. Pô­vo­dom z Hand­lo­vej, no mo­men­tálne ži­jú­cou v Bra­ti­slave, roz­dáva po­zi­tívnu ener­giu a rady ako sa správne lí­čiť. Viac o jej ži­vote, ná­zo­roch na Slo­venky či pri­jí­maní ne­ga­tív­nych ohla­sov sa do­zviete v tomto roz­ho­vore.

 

 1. Keďže ne­máš vy­štu­do­vaný od­bor koz­me­tička akým spô­so­bom si sa do­stala k ta­kejto zau­jí­ma­vej práci?

Už od zá­klad­nej školy som mala ur­čitú ví­ziu. Chcela som štu­do­vať tento od­bor na stred­nej, no ro­di­čia v tom ne­vi­deli veľkú per­spek­tívu. Na­vrhli mi ob­chodnú aka­dé­miu, vďaka kto­rej by som sa v bu­dúc­nosti jed­no­duch­šie uplat­nila. Ne­bola som si istá, čo chcem v ži­vote ro­biť, tak som teda po­slúchla ro­di­čov a toto roz­hod­nu­tie ne­ľu­tu­jem. Na­priek tomu som sa však k vi­zá­žis­tike a k týmto krás­nym ve­ciam do­stala.

 1. Kto ťa v tvo­jom ži­vote naj­viac in­špi­ro­val?

To je dobrá otázka. Som cie­ľa­ve­domá a vpred ma po­sú­vajú moje vý­hry a pre­hry. Mo­jou mo­ti­vá­ciou sú moje ciele a to, čo chcem do­siah­nuť ma po­háňa vpred. In­špi­rá­cia je všade na­okolo, po­znám veľa in­špi­ra­tív­nych ľudí, ale ne­mám jednu kon­krétnu osobu, ktorá by ma in­špi­ro­vala.dankabeauty-18-fb

 1. Za­lo­žila si Akadémiu krásy, kde denne učíš lí­čiť mnoho žien. Čo ťa viedlo k vy­tvo­re­niu ta­kejto web stránky?

Už po­čas stred­nej školy som za­čala na sebe pra­co­vať. Mala som dva in­ter­ne­tové ob­chody s koz­me­ti­kou, ktoré som mu­sela zru­šiť. Veľa ma to na­učilo o pre­daji a pod­ni­kaní, ale mu­sela som sa po­su­núť ďa­lej. Vždy ma ba­vila krása, chcela som že­nám ra­diť akým spô­so­bom sa môžu upra­vo­vať. Za­lo­žila som si you­tube ka­nál Aka­de­miaK­rasy, kde do­dnes pri­dá­vam vi­deá s lí­če­ním na rôzne prí­le­ži­tosti a ne­skôr som za­lo­žila blog www.aka­de­miak­rasy.sk.

 

 1. Spo­mí­naš si na naj­sil­nejší zá­ži­tok, ktorý ťa uis­til o správ­nosti tvo­jej práci?

Stáva sa to každý deň, keď mi píšu ženy, ob­ra­cajú sa na mňa s otáz­kami, ďa­kujú mi za moju prácu, po­sie­lajú mi mnoho správ, že som im veľmi po­mohla. No v mo­jej práci ma utvr­dilo oce­ne­nie Blog roka 2014 v ka­te­gó­rii krása a zdravý ži­votný štýl, kde som sku­točne po­cí­tila spätnú väzbu v hla­so­vaní či­ta­te­ľov, ale aj roz­hod­nu­tie po­roty mi uká­zalo, že moja práca je správna a že to má vý­znam.dankabeauty-7-foto2

 1. Ako zná­šaš ne­praj­nosť a cel­kovo hej­te­rov vo svo­jom okolí?

Na túto si­tu­áciu mám jednu vetu, ktorú si vždy po­viem: Nech si nie­kto svoje ne­ga­tívne ko­men­táre s ne­ga­tív­nym prí­stu­pom rieši vo svo­jom ne­ga­tív­nom ži­vote. Ja mám po­zi­tívny ži­vot, ro­bím po­zi­tívne veci a mne to už nič ne­robí. Ne­mô­žem po­ve­dať, že mi to ke­dysi ne­ub­li­žo­valo, ale už som do­zrela do štá­dia, kedy som sto­tož­nená s tým čo ro­bím, viem, že to ro­bím dobre, viem, že zaj­tra to bude lep­šie a že sa stále zlep­šu­jem vo svo­jej práci. Po­kiaľ nie­kto nechce po­ra­diť, chce byť iba ne­ga­tívny a ší­riť ne­jakú ne­ná­visť, tak nech si to rieši vo svo­jom smut­nom ži­vote. Ja pre toto vo svo­jom ži­vote ne­mám pries­tor.

 

 1. Ve­rej­nosť sa nás snaží pre­sved­čiť, že von­kaj­šia krása nie je až tak dô­le­žitá. Čo si o tom mys­líš ty ako vi­zá­žis­tka?

Von­kaj­šia krása tvorí cel­kový do­jem, stačí ak sa s nie­kým stret­neme a hneď sle­du­jeme ako vy­zerá, ako vo­nia, ako je upra­vený. Ne­skôr spoz­ná­vame aj tú vnú­tornú zložku člo­veka, ale na ten prvý do­jem a vy­tvo­re­nie cel­ko­vého vzhľadu je dô­le­žitá von­kaj­šia stránka. Týmto nech­cem pod­ce­ňo­vať vnútro člo­veka, je to dô­le­žité či už pri me­dzi­ľud­ských vzťa­hoch a cel­ko­vom vy­stu­po­vaní, ale to z vonku vi­díme ako prvé. Tak prečo sa o seba ne­sta­rať a ne­vy­ze­rať dobre?

 

 1. Ako vy­zerá tvoj voľný deň?

Ta­kýto deň ne­exis­tuje a zá­ro­veň sa ob­ja­vuje kaž­do­denne. (smiech) Ro­bím to čo ma baví a tak aj na­priek tomu, že pra­cu­jem vy­pĺňam si tým aj svoje voľné chvíle. Ne­exis­tuje deň kedy si po­viem, že vy­pí­nam a ne­bu­dem ro­biť nič, pre­tože ma to skrátka na­pĺňa, ale ak by bola otázka ako vy­zerá môj bežný deň tak pra­covne. Dá sa po­ve­dať, že stále pra­cu­jem na zlep­šo­vaní, na­tá­čam nové vi­deá, ko­mu­ni­ku­jem ohľa­dom spo­lu­prác, ko­mu­ni­ku­jem so svo­jimi sle­do­va­teľ­kami, pí­šem a tvo­rím nové pro­dukty.dankabeauty-fb-14

 1. Aký máš ná­zor na Slo­venky čo sa týka módy a lí­če­nia? Kde ešte máme re­zervy?

Za­čala by som asi lí­če­ním, pre­tože k tomu mám čo po­ve­dať. Mnoho Slo­ve­niek sú v lí­čení kon­zer­va­tívne. Usu­dzu­jem to na zá­klade ko­men­tá­rov pod mo­jimi vi­de­ami, pre­tože ide často o od­váž­nejší look. Ne­vra­vím, že väč­šina. Vší­mam si, že nie­ktoré ženy sa už za­čí­najú lí­čiť aj ex­tra­va­gan­tnej­šie, napr. že si dajú fia­lový rúž, alebo zvo­lia vý­raz­nej­šie lí­če­nie, no stále majú mnohé ná­zor, že ide iba o omietku, je tam toho veľa a ony by si to v ži­vote na tvár ne­dali. Ja lí­če­nie vní­mam ako ume­nie a ani jedno ne­hod­no­tím ako zlé, pre­tože každý sa upra­vuje tak, ako to cíti. Veľa žien to po­kladá iba ako pros­trie­dok za­kry­tia ne­do­ko­na­lostí, pri tom by to malo vy­z­dvi­ho­vať všetko krásne, čo v nás je.

 

 1. Je viac než zau­jí­mavé, že ok­rem krát­kych vi­deí, ktoré pri­dá­vaš na tvoj you­tube ka­nál si vy­tvo­rila aj vi­deo kurz se­ba­lí­če­nia, ktorý si vďaka do­stup­nej cene môže do­vo­liť tak­mer každá žena v do­mác­nosti. Od­kiaľ čer­páš fi­nan­cie na takéto pro­jekty?

Všetko si fi­nan­cu­jem sama na zá­klade toho, že som si to po­stupne vy­bu­do­vala. Značky,  s kto­rými spo­lu­pra­cu­jem mi po­sie­lajú pro­dukty, ktoré vo svo­jich vi­de­ách po­u­ží­vam, ale žiadna z nich ma fi­nančne ne­spon­zo­ruje.

 

 1. Si nie­len vi­zá­žis­t­kou, ale aj au­tor­kou dvoch kníh za­me­ra­ných na zdravý ži­votný štýl. Môžeš či­ta­te­ľom pri­blí­žiť ich ob­sahy? Čím sú tieto knihy výnimočné a od­lišné od iných?

Roz­hodne osob­ným prí­stu­pom. Sna­žím sa ženy mo­ti­vo­vať, dať im niečo na­vyše. V jed­nej z týchto kníh, kon­krétne v 14 dňo­vom pláne pre kraj­šie a zdrav­šie telo sa na­chá­dza je­dál­ni­ček, cviky, mo­ti­vá­cia na každý deň, no vý­ni­močný je osobný den­ník chud­nu­tia, kde majú pries­tor na za­pi­so­va­nie svo­jich po­kro­kov. Nie je to kniha ur­čená pre ho­ci­koho. Je ve­no­vaná slo­ven­ským a čes­kým že­nám, ktoré sú od­hod­lané sa sebe niečo zme­niť, pri­jí­mať nové vý­zvy a do­sa­ho­vať svoje ciele. Druhá kniha Čas na DE­TOX vy­svet­ľuje dô­le­ži­tosť de­to­xi­ká­cie a prin­cípy.dankabeauty-15-fb

 1. Čo je tvo­jim po­sla­ním v ži­vote? Už si ho ob­ja­vila?

Otázka ži­vot­ného po­sla­nia je zlo­žitá, člo­vek sa nad tým za­mýšľa celý ži­vot a ja ešte ne­do­ká­žem presne ur­čiť, čo je mo­jím ži­vot­ným po­sla­ním. Mo­men­tálne je pre mňa dô­le­žité, aby som ro­bila to, čo ma baví, popri tom po­má­hala dru­hým, in­špi­ro­vala ich a bola šťastná.

 

 1. Čo by si od­ká­zala našim či­ta­teľ­kám?

Buďte ot­vo­rené no­vým ve­ciam, skú­šajte ich a ne­chajte sa in­špi­ro­vať. Majte ot­vo­renú my­seľ a buďte šťastné.

 

Danka pre vás pri­dáva aj jej naj­nov­šie vi­deo – lí­če­nie na hal­lo­ween:

Komentáre