Po­ču­ješ tento ná­zov prvý raz? 

Ne­boj sa, je to jed­no­du­ché, ta­nečné, ener­ge­tické cvi­če­nie spo­jené s tan­com, pri kto­rom si vy­for­mu­ješ po­stavu.

Dance walk je ta­nec spo­jený s ľah­kým po­sil­ňo­va­ním (1 až 2kg činky), ktoré ur­čite zvládne každý a po čase si ho ur­čite za­mi­lu­ješ rov­nako ako ja. Vzni­kol v kra­ji­nách, pre ktoré sú ty­pické la­tino tance. No vieme, že každý ne­musí ta­nec mi­lo­vať a nie kaž­dého baví cvi­čiť s čin­kami, no každý chce mať peknú po­stavu. A tu nie­kde sa zro­dil Dance walk. Mi­lov­níčky tanca sa v ňom ur­čite nájdu a vý­sledky na seba ne­ne­chajú dlho ča­kať.

gre­enp­rop­het.com

Ur­čite, ako každý po­hyb, ktorý vy­ko­ná­vame, má Dance walk veľa vý­hod:

  • pod­po­ruje kre­a­ti­vitu – už dávno je známe, že ľu­dia, ktorý sa ve­nujú tancu alebo si­lo­vému tré­ningu sú kre­a­tív­nejší a majú lep­šiu pa­mäť
  • pod­po­ruje vy­pla­vo­va­nie en­dor­fí­nov – dance walk je sku­točne za­ru­čený spô­sob na po­moc pri dep­re­sii a ver mi, že za ho­dinu na tré­ningu som sa na­smiala viac, ako za celý deň
  • re­du­kuje váhu a for­muje po­stavu – nie tak vý­razne ako si­lový tré­ning v po­silke ale už po pr­vom me­siaci na sebe ur­čite spo­zo­ru­ješ zmeny
  • zvy­šuje se­ba­dô­veru – ľu­dia, ktorí pra­vi­delne tan­cujú a cvi­čia sú viac spo­koj­nejší s tým ako vy­ze­rajú a na­vyše, pri kaž­dom tré­ningu si stále lep­šia a lep­šia v tan­co­vaní a aj viac ohyb­nej­šia
  • zmier­ňuje úz­kosť a zlú ná­ladu – na­bitá ener­giou, la­tino hud­bou a dob­rými ta­neč­nými krokmi ne­mô­žeš byť mr­zutá, dance walk sti­mu­luje hor­móny tak, že sa po ňom bu­deš cí­tiť lep­šie ako tre­bárs po kú­peli s bub­lin­kami. 🙂

pe­xels.com

Ak sa bo­jíš, že by ti to ne­šlo, uvi­díš, pôjde to a ak ťa to láka, vy­skú­šaj ho­diny dance walku. Moja in­štruk­torka a tré­nerka je veľmi milá, za­kaž­dým mi po­máha a vždy je po­zi­tívne na­la­dená. Vy­ža­ruje z nej ne­sku­točné množ­stvo opti­mizmu a úsmevu. Ur­čite ne­vá­haj a kon­tak­tuj ju TU. Ve­rím, že po­môže aj tebe.

Komentáre