Naj­lep­šou ka­ma­rát­kou tvo­jej váhy sú to­tiž ne­zdravé di­éty, zlé tré­nin­gové plány, prí­liš veľa kar­dia a vlastne všetko os­tatné, čo spô­sobí, že bu­deš mať na váhe niž­šie číslo, no tvoje telo bude pod­statne ška­red­šie a o jeho zdraví ne­ho­vo­riac.

Tré­neri ti často po­tvr­dia, že ich muž­skí kli­enti sa často ra­dujú z toho, ako im zrazu se­dia už­šie no­ha­vice, ako sa im ob­ja­vujú na ru­kách žily a ako im ru­káv obo­pína bi­ceps. A ženy? „Váha sa ne­mení. Strá­cam mo­ti­vá­ciu.“ A vô­bec ich ne­zau­jíma, že me­dzi­ča­som stra­tili dve čísla na ob­le­čení.

adorethelife.com

ado­ret­he­life.com

Ženy, ktoré cvi­čia, po­tre­bujú po­cho­piť jednu vec – váha ti ni­kdy ne­prez­radí, koľko tuku si stra­tila, resp. koľko sva­lov si na­brala.

Muži sa tak o váhu ne­sta­rajú. Stačí im po­zrieť sa do zrkadla a vi­dieť zmenu. My, ženy, na­opak tieto sku­toč­nosti pre­hlia­dame, pre­tože sme po­sad­nuté čís­lom na váhe.

Rob rad­šej toto

Mô­žeš po­u­žiť váhu, ak inak ne­dáš, no vezmi aj kraj­čír­sky me­ter. Na­píš si aj veľ­kosti šiat a no­ha­víc, ktoré no­síš. Ne­chaj si otes­to­vať po­mer tuku v tele. Daj si všetky tieto veci na je­den pa­pier a po­stupne sle­duj prog­res. Pre­tože nie je to všetko o tom jed­nom čísle.

Komentáre