Si osa­melá a noc je plná hviezd. Pre­mýš­ľaš, kde si spra­vila chybu keď si te­raz sama. Sama v byte, sama vonku, sama so se­bou celé dni a noci. Ne­mô­žeš tomu uve­riť, že po toľ­kých spo­loč­ných chví­ľach a pre­ži­tých zá­žit­kov od­išiel.

Možno si mala byť opatr­nej­šia a dať si po­zor. Ale ako si mohla? Bol taký milý, tak krásny keď sa usmial, bol zdravo žiar­livý a hlavne, bol to pekný chlap. Znie­sol by ti aj modré z neba, ve­del vy­jad­riť svoj ná­zor v kaž­dej si­tu­ácii a mal tie spon­tánno-bláz­nivé ná­pady, do kto­rých si úplne po­hl­tená.

Cí­tila si šťas­tie vždy, keď si ho uvi­dela. Ve­rila si mu, keď ho­vo­ril ako ťa mi­luje a že ti ni­kdy ne­ub­líži.

Zdroj: unsp­lash.com

No on ti ub­li­žil naj­viac ako je možné. Po­lá­mal tvoje srdce na malé kúsky a už vô­bec sa ich ne­sna­žil zle­piť.

Do­okola ana­ly­zu­ješ jeho sprá­va­nie. V mysli si pre­hrá­vaš vaše roz­ho­vory, ako ko­nal, ako sa vy­jad­ro­val, ako si sa sprá­vala ty. A prí­deš na jedno, ten chlap ti za to ne­stál.

Na­ozaj. Kla­mal ti. Hral s te­bou ne­peknú hru a vra­zil ti do srdca nôž.

A vieš čo je naj­hor­šie? Že na neho ne­za­bud­neš. Pre­tože bol taký milý a dob­ro­sr­dečný, bol to presne ten chlap, s kto­rým si si ve­dela pred­sta­viť bu­dúc­nosť. A ver mi, oveľa taž­šie je za­bud­núť, pre­tože pek­ných spo­mie­nok je veľa. A je­diné na čo ti te­raz zo­stali sily je vi­niť sa za váš roz­chod. 

Aj keď vieš, že to nie je tvoja chyba.

Nie je tvoja chyba, že ťa pod­vie­dol, že ti kla­mal alebo že hral s te­bou ci­tové hry. Bolo to jeho roz­hod­nu­tie, jeho chyba.

Myš­lie­nok máš toľko veľa, koľko je hviezd na ob­lohe. Si za­nep­ráz­dnená upo­ko­jo­va­ním svojho vnútra, že všetko bude dobré. Tak za­tneš zuby a bu­deš bo­jo­vať.

Bu­deš bo­jo­vať za lásku. 

Za seba. 

Za to, aby ten ďalší bol ten pravý. 

Komentáre