Da­lai lama, je naj­vyšší ti­tul, aký je možno zís­kať v bud­hizme. V pre­klade to do­slova zna­mená „Da­lai – z mon­gol­ského oceán“ a „lama – z ti­bet­ského slova naj­vyšší“ , číže lama, kto­rého cnosť a uče­nosť sú bez­brehé ako oceán. Da­la­jálma je člo­vek, ktorý šíri po­zi­tívne hod­noty ako od­púš­ťa­nie, lásku, se­ba­dis­cip­línu, druž­nosť a spo­koj­nosť. Jeho ci­táty sa ší­ria sve­tom a po­má­hajú viesť ľu­ďom šťastný a na­pl­nený ži­vot. Preto ti pri­ná­šam vý­ber 15 naj, a dú­fam, že ti as­poň troška zme­nia po­hľad na svet.

“Give the ones you love wings to fly, ro­ots to come back and re­a­sons to stay.” – Da­lai Lama

Daj člo­veku, kto­rého ľú­biš krídla, aby mo­hol le­tieť, ko­rene aby sa vrá­til a dô­vod, aby os­tal.

 

 “An open he­art is an open mind.” – Da­lai Lama

Ot­vo­rené srdce zna­mená ot­vo­renú my­seľ.

“A spoon can­not taste of the food it car­ries. Li­ke­wise, a fo­olish man can­not un­ders­tand the wise man´s wis­dom even if he as­so­cia­tes with a sage.” – Da­lai Lama

Ly­žica ne­môže ochut­nať jedlo, ktoré ne­sie. Rov­nako ani hlu­pák ne­vie po­cho­piť múd­rosť múd­reho člo­veka aj keď sa s ním spája.

“Re­mem­ber that the best re­la­ti­ons­hip is one in which your love for each ot­her exce­eds your need for each ot­her.” ― Da­lai Lama

Pa­mä­taj, že naj­lepší je vzťah, v kto­rom vaša vzá­jomná láska pre­sa­huje vašu vzá­jomnú po­trebu.

“Si­lence is so­me­ti­mes the best an­swer” ― Da­lai Lama

Ti­cho je nie­kedy naj­lep­šia od­po­veď.

Daily mo­ti­va­tion #re­post @phi­lo­sop­hers_diary_ #in­ner­pe­ace

A post sha­red by Daily Mo­ti­va­tion (@da­lai_lama_qu­otes) on

 

 “Know the ru­les well, so you can break them ef­fec­ti­vely.” ― Da­lai Lama

Dobre po­znaj pra­vidlá, aby si ich ve­del efek­tívne po­ru­šiť.

Love and com­pas­sion are ne­ces­si­ties, not lu­xu­ries. Wit­hout them, hu­ma­nity can­not sur­vive.” ― Da­lai Lam

Láska a sú­cit sú ne­vy­hnut­nosť, nie lu­xus. Bez nich ľud­skosť ne­môže pre­žiť.

 “Take into ac­count that great love and great achie­ve­ments in­volve great risk.” ― Da­lai Lama

Rá­taj s tým, že veľká láska a veľký úspech za­hr­ňujú veľké ne­bez­pe­čen­stvo“.

“Share your kno­wledge. It is a way to achieve im­mor­ta­lity.” – Da­lai Lama

Zdie­ľaj svoje ve­do­mosti. Je to cesta ako do­siah­nuť ne­smr­teľ­nosť.

“Hap­pi­ness is not so­met­hing re­ady made. It co­mes from your own ac­ti­ons.” ― Da­lai Lama

Šťas­tie nie je niečo ho­tové. Po­chá­dza z vlast­ných či­nov.

 “Be kind whe­ne­ver po­ssible. It is always po­ssible.” ― Da­lai Lama

Buď milý vždy, keď je to možné. A je to možné vždy.

Wis­dom!🙏🙏🙏

A post sha­red by Daily Mo­ti­va­tion (@da­lai_lama_qu­otes) on

 

“An­ger or hat­red is like a fis­her­man’s hook. It is very im­por­tant for us to en­sure that we are not caught by it.” – Dalai Lama

Hnev a ne­ná­visť je ako ry­bací há­čik. Je pre nás veľmi dô­le­žité uis­tiť sa, že naň nie sme chy­tení.

“Love is the ab­sence of judg­ment.” ― Da­lai Lama

Láska je ab­sen­cia od­su­dzo­va­nia.

“So­me­one else’s ac­tion should not de­ter­mine your res­ponse.” – Da­lai Lama

Činy nie­koho iného by ne­mali ur­čo­vať tvoju od­po­veď.

“We can live wit­hout re­li­gion and me­di­ta­tion, but we can­not sur­vive wit­hout hu­man af­fec­tion.” ― Da­lai Lama

Mô­žeme žiť bez ná­bo­žen­stva a me­di­tá­cie, ale ne­mô­žeme pre­žiť bez ľud­skej nák­lon­nosti.

Komentáre