Dalai lama, je najvyšší titul, aký je možno získať v budhizme. V preklade to doslova znamená „Dalai – z mongolského oceán“ a „lama – z tibetského slova najvyšší“ , číže lama, ktorého cnosť a učenosť sú bezbrehé ako oceán. Dalajálma je človek, ktorý šíri pozitívne hodnoty ako odpúšťanie, lásku, sebadisciplínu, družnosť a spokojnosť. Jeho citáty sa šíria svetom a pomáhajú viesť ľuďom šťastný a naplnený život. Preto ti prinášam výber 15 naj, a dúfam, že ti aspoň troška zmenia pohľad na svet.

“Give the ones you love wings to fly, roots to come back and reasons to stay.” – Dalai Lama

Daj človeku, ktorého ľúbiš krídla, aby mohol letieť, korene aby sa vrátil a dôvod, aby ostal.

 

 “An open heart is an open mind.” – Dalai Lama

Otvorené srdce znamená otvorenú myseľ.

“A spoon cannot taste of the food it carries. Likewise, a foolish man cannot understand the wise man´s wisdom even if he associates with a sage.” – Dalai Lama

Lyžica nemôže ochutnať jedlo, ktoré nesie. Rovnako ani hlupák nevie pochopiť múdrosť múdreho človeka aj keď sa s ním spája.

“Remember that the best relationship is one in which your love for each other exceeds your need for each other.” ― Dalai Lama

Pamätaj, že najlepší je vzťah, v ktorom vaša vzájomná láska presahuje vašu vzájomnú potrebu.

“Silence is sometimes the best answer” ― Dalai Lama

Ticho je niekedy najlepšia odpoveď.

Daily motivation #repost @philosophers_diary_ #innerpeace

A post shared by Daily Motivation (@dalai_lama_quotes) on

 

 “Know the rules well, so you can break them effectively.” ― Dalai Lama

Dobre poznaj pravidlá, aby si ich vedel efektívne porušiť.

Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them, humanity cannot survive.” ― Dalai Lam

Láska a súcit sú nevyhnutnosť, nie luxus. Bez nich ľudskosť nemôže prežiť.

 “Take into account that great love and great achievements involve great risk.” ― Dalai Lama

Rátaj s tým, že veľká láska a veľký úspech zahrňujú veľké nebezpečenstvo“.

“Share your knowledge. It is a way to achieve immortality.” – Dalai Lama

Zdieľaj svoje vedomosti. Je to cesta ako dosiahnuť nesmrteľnosť.

“Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.” ― Dalai Lama

Šťastie nie je niečo hotové. Pochádza z vlastných činov.

 “Be kind whenever possible. It is always possible.” ― Dalai Lama

Buď milý vždy, keď je to možné. A je to možné vždy.

Wisdom!🙏🙏🙏

A post shared by Daily Motivation (@dalai_lama_quotes) on

 

“Anger or hatred is like a fisherman’s hook. It is very important for us to ensure that we are not caught by it.” – Dalai Lama

Hnev a nenávisť je ako rybací háčik. Je pre nás veľmi dôležité uistiť sa, že naň nie sme chytení.

“Love is the absence of judgment.” ― Dalai Lama

Láska je absencia odsudzovania.

“Someone else’s action should not determine your response.” – Dalai Lama

Činy niekoho iného by nemali určovať tvoju odpoveď.

“We can live without religion and meditation, but we cannot survive without human affection.” ― Dalai Lama

Môžeme žiť bez náboženstva a meditácie, ale nemôžeme prežiť bez ľudskej náklonnosti.

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.