Možno som ne­mala svoju lásku roz­dá­vať tak ľahko a bez pre­mýš­ľa­nia. Možno som len ne­mala ísť a rýchlo be­žať nie­kam do diaľky za te­bou. No vieš, tú noc som bola slabá a ty si tu bol. Bol si tu pre mňa, keď som stra­tila ná­dej v seba samú.

Za­čiat­kom mo­jej straty boli všetky strasti z lásky. Opúš­ťala som samú seba len pre kus lásky. Nie, ni­kdy mi ne­boli schopní dať toľko, koľko som bola schopná dať a obe­to­vať ja sama. Bola to chyba, ktorú som ro­bila mno­ho­krát za se­bou. Len tak… Vieš, sna­žila som sa so zlo­me­ných chlap­cov uro­biť šťastné duše plné lásky. Sna­žila som sa pre­mie­ňať ich srd­cia v niečo, o čo oni ne­stáli. Ne­hľa­dali moju čis­totu a ani hĺbku mo­jich myš­lie­nok. Boli len prí­liš zlo­mení a ja som sa na­ozaj veľmi sna­žila dať im ko­pec lásky a mi­losti. Možno sa mi to aj po­da­rilo.

View this post on Ins­ta­gram

Blown away

A post sha­red by Kai Bött­cher (@kai.boet) on

Mys­lím, že sa mi po­da­rilo uká­zať ti, že si hodný lásky, aj keď si mi ub­lí­žil. Možno si mo­hol uká­zať svoje srdce a nahú dušu nie­kde v tej ti­chosti, ktorá nás ob­klo­po­vala. Bol si však prí­liš ti­cho a tvoje do­tyky boli prí­liš váš­nivé. Chá­pem, že si ne­stre­tol dievča, ktoré by možno hľa­dalo čis­totu v tvo­jich očiach a lásku v tvo­jom srdci a možno práve to bola chyba. Nech­cel si to možno ani ty sám . Dú­fam, že si dáš srdce do­kopy a po­tom náj­deš na­ozaj to, po čom tvoje srdce túži. Nie si zlý, to veru nie. Len si nech­ceš pri­znať, že do­ká­žeš tak ne­vinne mi­lo­vať.

Komentáre