Ke­dysi pred rokmi som si mys­lela, že si mo­jou pra­vou lás­kou. Tou veľ­kou a sku­toč­nou. Po­stu­pom času som však prišla na to, že to vô­bec ne­bola pravda. Prišla som na to, že tou pra­vou lás­kou je nie­kto úplne iný. Prišla som na to, že pravá láska vy­zerá úplne inak. Prišla som na to, čo je sku­točné. Prišla som na to, čo je to ra­dosť. Prišla som na to, čo je to sku­točné šťas­tie. Prišla som na to, čo je to ži­vot bez trá­pe­nia. Prišla som na to, ako vy­zerá ži­vot plný smie­chu, prišla som na to, ako to vy­zerá, keď je člo­vek sku­točne šťastný.

Vďaka tebe som si uve­do­mila, ako láska vy­ze­rať nemá a vďaka nemu to, ako sku­točná láska vy­ze­rať má.

Vďaka tebe som prišla na to, čo je to trá­pe­nie. Okú­sila som bo­lesť… Okú­sila som smú­tok… Prišla som na to, čo je to mi­lo­vať a zá­ro­veň ne­ná­vi­dieť. Prišla som na to, čo je to za po­cit, keď s nie­kým chceš byť a zá­ro­veň to ne­do­ká­žeš. Prišla som na to, že láska vie bo­lieť, hoci bo­lieť nemá. Prišla som na to, že láska vie skla­mať, pri­čom skla­mať nemá. Prišla som na to, že vie člo­veka trá­piť, hoci by sa z vďaka nej mal ra­do­vať. Prišla som na to, že kvôli láske do­káže člo­vek pla­kať, pri­čom láska má pri­niesť úsmev a nie slzy.

Hoci ma to bo­lelo, ne­ba­nu­jem to. Bol si mi uči­te­ľom… Ob­rov­ským uči­te­ľom…A ja som bola tvo­jou žiač­kou. Na­učil si ma, o čom je sku­točný ži­vot. Na­učil si ma, uve­do­miť si sku­točné hod­noty. Na­učil si ma, vá­žiť si samú seba. Na­učil si ma toľko, koľko ni­kto do­po­siaľ.

Chcem ti však po­ve­dať už len je­diné, tak ako som ke­dysi ľú­bila teba, mi­ni­málne tak (a ak mám byť úp­rimná, tak oveľa viac) ľú­bim jeho. Ľú­bim ho preto aký je. Ľú­bim ho kvôli tomu, že ma opäť na­učil mi­lo­vať. Ľú­bim ho preto, že je lep­ším než ho­cikto iný a viem, že keby mám na vý­ber ďal­ších mi­lión iných, opäť raz by som si vy­brala len jeho. Pre­tože od­kedy mi vstú­pil do ži­vota po­cho­pila som, že ta­kých ako ty je mi­lión a ta­kých ako on viac niet. Ľú­bim ho a vy­kri­čím to do ce­lého sveta.

A tebe chcem ešte raz po­ďa­ko­vať za to, že si mi uká­zal, ako láska vy­ze­rať nemá, lebo práve vďaka tomu som prišla na to, že to čo mi dáva on je viac ako čo­koľ­vek na svete. Pre­tože mi dáva to naj­pod­stat­nej­šie v ži­vote – lásku a po­da­rilo sa mu to, čo tebe nie, uro­bil ma sku­točne veľmi veľmi šťast­nou že­nou.

Komentáre