Pa­mä­tám si, ako si mi čí­tala roz­právky, keď som bola ma­ličká. Ako sme sa za­vreli do izby a ig­no­ro­vali sme celý svet. Pa­mä­tám si, keď som mala de­väť ro­kov a prišla som do­mov s pr­vou troj­kou v žiac­kej knižke, zdr­vená. Na­miesto toho, aby si mi niečo vy­čí­tala, si mi kú­pila det­ské šam­pan­ské a oslá­vila ju so mnou. Ako si za mňa vždy bo­jo­vala, ako si ni­kdy na mňa ne­dala do­pus­tiť. Boli sme samé dve proti zvyšku sveta.

stocksy.com

Ni­kdy si ne­mala ľahký ži­vot, no na­priek tomu sa mi stále sna­žíš dať čo naj­viac. Na­učila si ma bo­jo­vať za seba v tomto svete a stále ma pod­po­ru­ješ vo všet­kom, čo si zau­mie­nim. Dala si mi všetko, čo si mi vi­dela na očiach. No­síš na svo­jich ple­ciach bre­meno ce­lého sveta, no stále po­má­haš ľu­ďom, čo po­moc po­tre­bujú. Si moja ob­ľú­bená su­per­hr­dinka.

stocksy.com

Za toto všetko ti ďa­ku­jem. Za tvoju vý­chovu, pod­poru, ne­ko­nečnú lásku. Za to, že si tu vždy pre mňa, aj keď celý svet od­išiel. Za to, že keď som prišla s pla­čom do­mov, ob­jala si ma a nič si sa ne­pý­tala, lebo slová boli zby­točné. Lebo si ve­dela. Ďa­ku­jem za to, že som celý ži­vot bola tvoja prin­cezná, pre teba naj­do­ko­na­lej­šia. Za to, že si mi tou naj­lep­šou ma­mou, akú si môže člo­vek priať. Te­raz už viem, že nech sa deje čo­koľ­vek, ni­kdy to ne­vzdám. Aj keby som chcela, aj keby ma každý opus­til a ne­ve­ril mi, bu­dem sa sna­žiť ďa­lej. Lebo viem, že kvôli tebe bude mať vždy zmy­sel bo­jo­vať proti svetu.

stocksy.com

Si ten naj­lepší a naj­čest­nejší člo­vek, akého po­znám. Si moja naj­lep­šia ka­ma­rátka. Si naj­lep­šia mama. Je­diné, čo si v ži­vote pra­jem je, aby som ti toto všetko raz mohla vrá­tiť aj keď už vo­pred viem, že to asi ne­bude možné a nie je to v mo­jich si­lách. Dú­fam, že keď raz bu­dem mať vlastné deti, bu­dem im as­poň sčasti tak dob­rou ma­mou, akou si ty mne. Ďa­ku­jem, mami.

Komentáre