Dnešný člá­nok bude tro­šičku kon­tro­verz­nejší. Prečo? Pre­tože bude o sexe, pre­tože som sa tak roz­hodla a pre­tože ma týmto sme­rom po­su­nula vlastná si­tu­ácia. 🙂
“Najb­liž­ších dva­násť týž­dňov ob­je­movky ne­bude žia­den sex!” ozná­mil mi pred nie­koľ­kými týžd­ňami môj pria­teľ.
“Pro­sí­í­í­í­íím? Čo­ooo?” zneli moje ne­chá­pavé zvo­la­nia.
“Ob­je­mu­jeme a v ob­je­movke je predsa za­ká­zané aké­koľ­vek kar­dio. Nech­ceme predsa schud­núť, ale na­be­rať, nie? A sex svo­jim spô­so­bom je kar­dio.”
“Aha…” znela moja re­zig­ná­cia na pria­te­ľove dosť roz­umné ar­gu­menty.

Dá sa teda se­xom na­ozaj schud­núť? A vie ti sex na­ozaj po­môcť udr­žať si štíhlu lí­niu?

Tento (žiaľ, môj ak­tu­álny) prob­lém plný otá­zok ma pri­nú­til hľa­dať od­po­vede. Ešte šťas­tie, že je in­ter­net plný za­hra­nič­ných vý­sku­mov a po­ku­sov ame­ric­kých ved­cov. Tí predsa vždy ve­dia všetko naj­lep­šie, no nie?
Poď sa na to teda po­zrieť spolu so mnou. 🙂

1. Sex spa­ľuje ka­ló­rie.

Je jasné, že tvoje telo spa­ľuje ka­ló­rie aj oby­čaj­ným le­ža­ním v po­steli či na gauči pri po­ze­raní ne­ja­kej vy­soko in­te­li­gent­nej te­le­no­vely. 🙂 No poďme rad­šej k ma­te­ma­tika, tá predsa ni­kdy ne­pustí. 😉
Čisto hy­po­te­ticky dajme tomu, že tomu tvojmu pria­te­ľovi, man­že­lovi, ka­ma­rá­tovi s vý­ho­dami alebo spo­lu­bý­va­jú­cemu na tebe a tvo­jom spa­ľo­vaní ka­ló­rii zá­leží, a tak sex z bež­ných troch mi­nút pre­dĺži as­poň na 25.

Veľa? 😀 Aa­a­a­a­a­ale kdeže!

Dajme tomu, že sa as­poň na 10 mi­nút po­ve­nuje trošku pre­do­hre a zvyš­ných 15 mi­nút si od­loží na to naj­dô­le­ži­tej­šie. 🙂 Za takto prí­jemne strá­ve­ných 25 mi­nút do­káže tvoje telo (za pred­po­kladu, že si prie­merná cca 65kg žena) spá­liť až 85 ka­ló­rií. V prí­pade prie­mer­ného 80kg muža je to až 106 ka­ló­rií. V zá­vis­losti od dĺžky a in­ten­zity se­xu­ál­nej ak­ti­vity mô­žeš ty ako žena spá­liť od 85 do 250 ka­ló­rií. Pa­ra­doxne takto prí­jemne spá­lené ka­ló­rie sa rov­najú ľah­kému cvi­če­niu, ve­slo­va­niu či jazde na sta­ci­onár­nom bi­cykli.

zdroj: black-wall­pa­per.com black-wall­pa­per.com

2. Sex drží na uzde tvoje chute.

Pra­vi­delný sex ti vie po­môcť udr­žať pod kon­tro­lou hla­dinu kor­ti­zolu, stre­so­vého hor­mónu, ktorý je sti­mu­lan­tom tvo­jej chuti do jedla. A to je pre teba veľmi dobrá správa! Prí­liš veľa kor­ti­zolu to­tiž zvy­šuje tvoju chuť k jed­lám s vy­so­kým ob­sa­hom tu­kov a sa­cha­ri­dov. Vo vý­skume sa tak uká­zalo, že sex tlmí re­ak­ciu tvojho tela roz­hod­núť sa pre stres na­miesto spo­koj­nosti a teda v ko­neč­nom dô­sledku si po sexe viac spo­koj­nej­šia ako stre­su­júca sa. 😉
Mne však na­padá je­diné, ako toto tí vedci skú­mali? 😀

3. Sex môže až zdvoj­ná­so­biť tvoju tu­kovú stratu.

Ako? Na­prí­klad aj spán­kom. Za pred­po­kladu, že túto se­xu­álnu fy­zickú ak­ti­vitu vy­ko­ná­vaš ve­čer pred spa­ním. V tele sa to­tiž pri pri sexe u žien uvoľ­ňuje oxy­to­cín (hor­món lásky, kto­rého pro­duk­cia je sti­mu­lo­vaná dráž­de­ním bra­da­viek, kli­to­risu a pošvy a spô­so­buje tak sťahy ma­ter­nice, ktorá po­tom do seba ľah­šie na­saje sper­mie).
No a ako to sú­visí so spán­kom? Oxy­to­cín spô­so­buje v tele spo­koj­nosť a uvoľ­ne­nie, čím vzniká pries­tor na lepší a po­koj­nejší spá­nok. Do­sta­tok spánku tak môže zvý­šiť množ­stvo tuku, ktoré stra­tíš pri svo­jej di­éte.

4. Zdra­votné hľa­disko sexu.

Za­čia­tok vzťahu, ur­čite to po­znáš… Srdce sa ti roz­bú­chalo, len čo si ho zba­dala. Keď sa ťa pr­vý­krát dot­kol, už si ne­vlá­dala po­riadne ani dý­chať. A te­raz? Tlak sa ti pri ňom zvýši aku­rát tak keď po sebe zasa ne­umyje riad, keď niečo roz­sype na ko­be­rec, či keď sa zasa spýta otázku: “Čo bu­deme jesť?”.
Ve­dela si však, že pri sexe sa tvoja srd­cová frek­ven­cia do­káže zvý­šiť zo 70 úde­rov za mi­nútu až na 150? Možno ťa hne­vajú všetky jeho ne­dos­tatky, no se­xom s ním tvoje srdce zís­kava skvelý tré­ning. Štú­die do­konca uká­zali, že se­xu­álna ak­ti­vita môže po­sil­niť aj tvoj imu­nitný sys­tém. 🙂

wall­pa­per­sin4k.org

Tak alebo onak, na­priek tomu, že je se­xu­ál­nou ak­ti­vi­tou možné schud­núť, je tu tiež prob­lém. Ten spo­číva vo vý­sku­moch, ktoré do­ká­zali, že na to, aby si se­xom schudla as­poň pol kila, mu­sela by si mať sex as­poň 35krát po dobu mi­ni­málne 30 mi­nút.. Nie je to zlá pred­stava, však? 🙂

Čo je ale hor­šie, prie­merný sex vraj podľa šta­tis­tík ne­trvá dl­h­šie ako 5 mi­nút. Preto si do­praj sex ako druh kar­dio zá­bavy, no ne­za­budni, že naj­lep­šie schud­neš aj tak len vy­vá­že­nou a zdra­vou stra­vou v kom­bi­ná­cii s na­ozaj­st­ným cvi­če­ním doma, vonku alebo vo fitku. 😉

A aké sú tvoje skú­se­nosti s chud­nu­tím ta­kýmto spô­so­bom? Alebo sa ti po­da­rilo nájsť si v sexe iné po­zi­tívne účinky? Sem s nimi! 🙂

Viac skve­lých fit člán­kov náj­deš tu: pin­ki­ron­lady.sk

Komentáre