Prečo je skvelé cvi­čiť? Cvi­če­nie je te­ra­pia! Sa­moz­rejme, dô­vo­dov je oveľa oveľa viac. Hý­beš sa, schud­neš či na­opak na­be­rieš svaly, máš veľa ener­gie, prí­deš o ka­ma­rátky…
Prečo o ka­ma­rátky? Pre­tože ak si je­diná z par­tie, ktorá cvičí, exis­tujú len dve mož­nosti.
1. Bu­deš pre ne in­špi­rá­ciou a budú ťa na­sle­do­vať,
2. alebo pre ne bu­deš divná a čudná, lebo ro­bíš niečo, čo ony nie. A to je čas­tejší prí­pad. 

Ale späť k veci. Pre mňa je cvi­če­nie ob­rov­skou te­ra­piou. Cvi­čím doma, a keďže je pre mňa do­mác­nosť mies­tom, na ktoré si síce prob­lémy nech­cem pri­ná­šať, za ho­dinu in­ten­zív­neho tré­ningu do­ká­žem v obý­vačke vy­biť viac zlosti, ako kri­kom na nie­koho. Hoci áno, aj to je rie­še­nie.

A že tých prob­lé­mov a sta­rostí máme každá dosť. Od hlú­pych ko­le­gov v práci, de­ment­ného ve­de­nia, čer­ve­nej na se­ma­fore, rôz­nych zdra­vot­ných prob­lé­mov, pro­tiv­nej svokry, hluč­ných detí, či na­opak sa­moty, dep­re­sie, ne­dos­tatku spánku, zlého po­ča­sia,…

zdroj: pe­xels.com

A po­čú­vaš sa vô­bec nie­kedy?

Väč­šinu dňa sa ur­čite sťa­žu­ješ!
Tak isto ja, ten vedľa teba, či ten kto ti na­pa­dol ako ďalší. Ve­čer sa sťa­žu­ješ, že sa tento deň ka­zil kaž­dou mi­nú­tou viac a viac, ale ne­uve­do­míš si, že už ráno si (ako ho­vorí moja babka) „hore ri­ťou vstá­vala“.

Aj ja vstá­vam každé ráno. Tiež ma bu­dia po­vin­nosti. No nie tie ne­prí­jemné, ale tie, ktoré mi po­má­hajú pl­niť si sny. Tie, kto­rých sa celý deň ne­viem doč­kať a ve­čer vy­te­šená za­spá­vam s po­ci­tom, že mi ráno 5:10 opäť za­zvoní bu­dík ohla­su­júci naj­vyšší čas ísť cvi­čiť.

Nie je to dep­re­sia, smú­tok a už vô­bec nie hnev, že noc utiekla tak rýchlo. Je to bomba, pre­tože všetky ne­ga­tívne po­city za­ho­dím v se­kunde, keď s od­bi­tím pol šies­tej za­ha­ju­jem svoje cvi­če­nie.

zdroj: unsp­lash.com

Po­silka je však rov­nako dob­rou al­ter­na­tí­vou. 

Jasné, je možné, že tam stret­neš ko­pec de­men­tov, stra­te­ných exis­ten­cii či ste­ro­ido­vých bor­cov, čo si mys­lia, že ok­rem svo­jich sy­pa­čiek na­ozaj zjedli aj múd­rosť sveta a ty podľa nich cvi­číš úplne zle, hoci s nimi by si cvi­čila už úplne na prd, lebo ne­majú šajn o čom sku­točné cvi­če­nie je.
Aby som však ne­vy­ze­rala len ako ďalší “pre­múd­relý” hej­ter, v po­silke sa dajú ur­čite stret­núť aj zau­jí­maví a in­špi­ra­tívni ľu­dia. O tom však ino­kedy.

Preto si do no­vého týždňa skús dať zá­vä­zok sama pred se­bou, že už viac ne­bu­deš ne­ga­ti­vis­tická, za­mra­čená a zne­chu­tená a že všetko zo­be­rieš s úsme­vom a dob­rou ná­la­dou. 

Tak to najb­liž­šie skús! 🙂 Ne­ga­tívne myš­lienky otoč na tie po­zi­tívne, vy­chut­naj si ten po­cit čis­tej mysle a po­koja a rob to, čo ťa baví, nech už ti ho­vo­ria čo­koľ­vek

NIČ VEĽKÉ NE­BOLO NI­KDY DO­SIA­HNUTÉ BEZ NAD­ŠE­NIA.”
EMER­SON, R. W.

Viac mo­ti­vač­ných člán­kov náj­deš tu. 

Komentáre