Módny, ta­nečný a ži­votný štýl v jed­nom, ktorý som si za­mi­lo­vala a ve­rím, že si ho za­mi­lu­ješ tiež!

Ako prvá ho ko­merčne pre­slá­vila sama Ma­donna vo svo­jom klipe k rov­no­men­nému songu – VO­GUE z roku 1990. Av­šak Vo­gue tu bolo dáv­nej­šie pred tým. Jeho prvé kroky za­čali v naj­ľud­na­tej­šom meste Ame­riky – v štý­lo­vom New Yorku v 80 ro­koch mi­nu­lého sto­ro­čia.

A o čo ide? Vo­gue predsa len čerpá z mód­neho, krás­neho, do­ko­na­lého sveta. In­špi­rá­ciou sú to­tiž mo­delky, spe­váčky a idoly, ktoré udá­vali trendy. Tým sa mnohí chceli verne po­do­bať a za­čali na­po­dob­ňo­vať ich pózy, chô­dzu, vý­raz. A toto všetko roz­tan­co­vali.

Zá­kla­dom sú pevné si­lové li­ne­árne po­hyby rúk a veľmi vý­razná šty­li­zá­cia. Často sa pra­cuje s tzv. bo­xami, teda ima­gi­nár­nymi ška­tu­ľami a pri­dá­vajú sa rôzne ex­trémne pózy tela. Vo­gue sa delí na ďal­šie podš­týly. Tými hlav­nými sú štyri a to: Run Way, Old Way, New Way a Vo­gue Femme.

2e46abf754bbf15ee278a071371670d9

zdroj: ai­lu­rop­helle.com

Run Way – v tejto ka­te­gó­rii sa ne­tan­cuje. Ide skôr o pre­zen­tá­ciu, o do­ko­nalú chô­dzu, o to kto je viac sexi, kto vy­zerá lep­šie, o vý­raz­nej­šiu tvár, vy­ry­so­va­nej­šie telo a pú­ta­vejší kos­tým.

Old Way – ofi­ciálne prvý ta­nečný štýl Vo­gue. Pô­vodne vzni­kol vo vä­zení, kde ne­bolo väz­ňom do­vo­lené fy­zicky sú­pe­riť, preto me­dzi se­bou sú­ťa­žili tan­com a zau­jí­ma­vými pó­zami. Vy­užíva spo­mí­nané pózy, gym­nas­tické prvky, si­lové ruky for­mu­júce tvary a lí­nie. To­muto štýlu vládne pre­dov­šet­kým disco hudba.

maxresdefault

zdroj: you­tube.com

New Way – vy­vi­nul sa z Old Way, po­hyby sú však rých­lej­šie a do­mi­nan­tnej­šie. Zmena na­stáva aj v hudbe – tan­cuje sa na house. Gym­nas­tické prvky, šo­ku­júce pózy, nad­merné efekty av­šak stále ladné lí­nie, ele­gan­tnosť a so­fis­ti­ko­va­nosť je – New Way.

fgd

foto: od­zadu.sk

Vo­gue Femme – rov­nako sa od­vo­dil od Old way. Je naj­viac žen­ský, naj­viac po­pu­lárny a ne­po­dobá sa ani jed­nému štýlu pred­tým. In­špi­rá­ciu čerpá z ba­letu, jazzu či mo­der­ného tanca. Má dve od­lišné tváre – môže byť jemný a žen­ský, alebo ex­trémne rýchly, ak­ro­ba­tický a dych­be­rúci. Za­hŕňa nie­koľko ele­men­tov a preto si v tomto štýle nájde každá z nás niečo. Má 5 zá­klad­ných prv­kov: hands per­for­mance, duck­walk, cat­walk, spin (otočka) a dip (ty­pický po­hyb na zemi). Stopy vý­raz­ného, ta­neč­ného štýlu mô­žeš vi­dieť v mno­hých hu­dob­ných vi­deo­k­li­poch aj dnes.

Tak čo, na­la­dila som ťa? Ak sa chceš na chvíľu cí­tiť zvodne, ako na­prí­klad kráska z Bar­ba­dosu – Ri­hanna, príď do Ri­ver­park Dance School v Bra­ti­slave, kde sa VO­GUE FEMME vy­učuje každú ne­deľu o 19:00. 

A ako taká ta­nečná ho­dina Vo­gue Femme vy­zerá? Tu je krátka ukážka z Ri­ver­park Dance School s lek­tor­kou Mo­ni­kou!

 

Komentáre