Ak hľa­dáte tip na rýchly a zdravý de­zert, tak vám je­den pri­ná­šame. Hoci v po­u­ži­tých su­ro­vi­nách ne­náj­dete žia­den pri­daný cu­kor, sladký bude až až, o to sa báť ne­mu­síte. A aby ste mali po­cit, že ro­bíte aj niečo pre seba, tak len tak na okraj, že roz­mi­xo­vaný ko­kos ob­sa­huje vcelku dosť pro­te­ínu a aj vlák­niny (v čom drží predné miesto oproti ko­ko­so­vému oleju). 

 

ČO­KO­LÁ­DOVÁ RAW TORTA – RE­CEPT:

 

Su­ro­viny:

2-3 vy­zreté ba­nány

400 g strú­ha­ného ko­kosu

2-3 ly­žice ka­kaa

 

Po­stup:

V mi­xéri roz­mi­xu­jeme strú­haný ko­kos na kon­zis­ten­ciu masla (cca 15-20 mi­nút mi­xo­va­nia, ne­bojte sa uro­biť pre­stávky, ak sa vám pre­hrieva rýchlo mi­xér). Pri­dáme ba­nány, ka­kao a mi­xu­jeme ešte cca 3 mi­núty. Zmes dáme do okrúh­leho kor­pusu na tortu vy­stla­ného alo­ba­lom. Po­sy­peme ob­ľú­be­ným ovo­cím (ja som po­u­žila ču­čo­riedky, goji a ja­hody) a trošku za­tla­číme do zmesi. Ne­cháme cez noc od­stáť v chlad­ničke, prí­padne as­poň 4 ho­diny.

Ho­tovo – Dobrú chuť

 

Na okraj:

 

Smiech a hu­mor chrá­nia vaše zdra­vie. Podľa vý­sku­mov sú opti­misti zdravší, bys­trejší, majú me­nej cho­rôb, in­fek­cií a mŕt­vic. Nízka se­ba­dô­vera zhor­šuje na­prí­klad aj pa­mäť, hnev otra­vuje my­seľ a ne­šťastní ľu­dia mí­ňajú cel­kovo viac pe­ňazí…Ak člo­vek nemá žia­den cieľ, cíti sa ne­na­pl­nený a do­konca sa mu zmen­šuje mo­zog.

Preto si robme ciele, ho­cako drobné, každý deň chcite niečo do­siah­nuť a popri tom sa môže stať, že ok­rem cieľa do­siah­nete aj na kus šťas­tia a cel­ko­vého zdra­via.

 

Komentáre