V ži­vote kaž­dej z nás sú chvíle, kedy sa mu­síme nie­čoho zba­viť, aby sme sa cí­tili lep­šie.

Nie­kedy stačí to, že sa zba­víš ne­pot­reb­ných vecí, za­čneš si od­vy­kať od zlých vlast­ností a ino­kedy to môžu byť ne­ga­tívni ľu­dia. Čo­koľ­vek ťa však zdr­žiava na tvo­jej ceste alebo ťa robí ne­šťast­nou, musí byť od­strá­nené. Tu náj­deš to, čo by si mala zo svojho ži­vota od­strá­niť na zá­klade tvojho zna­me­nia zve­ro­kruhu.

Ba­ran

Mu­síš zo svojho ži­vota od­strá­niť po­trebu ne­us­tá­lej zmeny. Ne­mu­síš stále len ris­ko­vať a pri­jí­mať všetky vý­zvy.

Býk

Mu­síš sa zba­viť svojho ne­po­riadku v ku­chyni. Po­môže ti to ob­no­viť aj svoju lásku k va­re­niu, ktorú si v po­sled­nom čase toľko hľa­dala.

Blí­ženci

Mu­síš od­strá­niť po­cit viny z toho, že niečo za­čneš a ne­do­kon­číš to. Máš veľa pro­jek­tov a je sa­moz­rejmé, že sa všetky ne­dajú do­kon­čiť na­raz.

Rak

Mu­síš ich ne­chať ísť. Pod poj­mom „ich“ si pred­stav všet­kých ľudí, ktorí ti ub­lí­žili alebo ti zlo­mili srdce.

Lev

Mu­síš od­strá­niť svoju po­trebu chvá­le­nia sa. Chvála je skvelá, ale vo veľ­kej miere je aj veľmi škod­livá.

Panna

Mu­síš sa zba­viť toho, že všetko mu­síš mať v pres­nom po­radí. Spô­so­buje ti to úz­kosť.

Váhy

Mu­síš sa zba­viť svo­jich sta­rých kníh. Máš ich na­ozaj veľa, a tak si ne­mô­žeš do­vo­liť kú­piť nové. Ne­mu­síš ich však nutne vy­ha­dzo­vať, daj si ich na po­valu alebo ich roz­daj ľu­ďom, o kto­rých si mys­líš, že by ich po­te­šili.

Škor­pión

Mu­síš sa na­učiť to­le­ro­vať ľudí, ktorí majú iný ná­zor ako ty. Nie je dobré pred­sa­dzo­vať stále len svoj ná­zor, či už vo vzťahu alebo v ro­dine.

Stre­lec

Máš ten­den­ciu mys­lieť len na seba a nie na os­tat­ných. Toho sa mu­síš zba­viť a byť viac ot­vo­rená dru­hým ľu­ďom.

Ko­zo­ro­žec

Nie­ktorí ľu­dia, ktorí sú v tvo­jom ži­vote nie sú tí praví. Mu­síš sa ich zba­viť a dr­žať si pri sebe len ľudí, ktorí ťa sku­točne mi­lujú.

Vod­nár

Mu­síš sa zba­viť svojho ob­le­če­nia. Máš ho enormne veľa a ni­kdy sa ne­vieš aj tak roz­hod­núť, čo si ob­le­čieš. Zvoľ rad­šej me­nej kús­kov, ale o to viac nad­ča­so­vých.

Ryby

Mu­síš do­stať po­chyb­nosti von z tvo­jej hlavy. Keď ne­us­tále po­chy­bu­ješ, pod­ko­pá­vaš si tým svoje vlastné se­ba­ve­do­mie.

 

Zdroj: pop­su­gar.co.uk

Komentáre