Vzťahy sú de­sivé. To si as­poň mys­lia chlapi, až kým ne­nájdu tú pravú. Ale čo ich vlastne desí? Zá­vä­zok?

Muži majú v sú­vis­losti so vzťahmi rôzne obavy. Nie­ktoré sú opráv­nené, za­tiaľ čo iné, nám že­nám, prídu smiešne. Av­šak vždy pre ne majú svoj dô­vod. Čo ich trápi naj­viac? Toto je 8 vecí, kto­rých sa obá­vajú.

8. Že žena vy­užije svoju zra­ni­teľ­nosť proti nemu

Všetci sme zra­ni­teľní. Každý po­známe nie­koho, kto bol v krás­nom vzťahu, no po búr­li­vom roz­chode za­čal svetu roz­prá­vať o všet­kých ta­jom­stvách toho dru­hého. Aj keď to muži ne­dá­vajú na­javo, boja sa, že by žena mohla zne­užiť ich dô­veru a po­u­žiť to proti nim. Prav­dou je, že je ťažké mať vzťah, ak si pár na 100 % ne­dô­ve­ruje a ne­môžu sa je­den dru­hému zdô­ve­riť. Exis­tujú aj také ženy, ktoré si dô­veru zís­kajú a s mužmi po­tom ma­ni­pu­lujú tak, ako chcú. Žen­ská zbraň ne­vin­nosti a zra­ni­teľ­nosti je silná vec.

7. Po svadbe sa zmení

Toto je asi je­den z naj­väč­ších stra­chov u mu­žov. Že sa žena po svadbe zmení – po­va­hovo, ale aj fy­zicky. Len ne­vys­pelý muž, ktorý ešte ne­za­žil sku­točnú lásku sa môže obá­vať toho, že po svadbe žena na­prí­klad pri­be­rie. To je smiešne. Viac opráv­nený je strach zo zmeny po­vahy. Že už ne­bude tak milá, bude ner­vózna, alebo ne­bude mať chuť na sex. No mô­žeme kon­šta­to­vať, že toto je veľmi in­di­vi­du­álna zá­le­ži­tosť.

6. Spýta sa, čo si myslí

Po­známe to, chlapi že­nám jed­no­du­cho ne­ro­zu­mejú. A ob­čas sku­točne ani ne­po­čú­vajú, čo ho­vo­ria. Vtedy sa obá­vajú otázky: Čo si mys­líš? Ne­ve­dia, či majú kla­mať, hrať to na ne­ut­rálnu od­po­veď, alebo po­ve­dať pravdu, že práve pre­mýš­ľali o tom, kedy budú vy­sie­lať ten fut­ba­lový zá­pas. Ktorá cesta ne­po­ve­die k hádke? Mys­líme, že je­dine tá prav­divá.

5. Vy­jdu na­javo jej skryté mo­tývy

Čo ak s ním žena nie je len z čis­tej lásky? Nie je to to­tiž je­diný mo­tív k vy­tvo­re­niu vzťahu. Fi­nančné za­bez­pe­če­nie, snaha za­bud­núť na bý­va­lého alebo len cesta, ako sa do­stať s jeho po­mo­cou k ne­ja­kému osob­nému cieľu. Ne­skoré zis­te­nie pravdy môže nie­komu na­ozaj zlo­miť srdce.

4. Bude ho vy­die­rať roz­cho­dom

Dô­vera je zá­kla­dom kaž­dého dob­rého vzťahu. A exis­tuje me­dzi dvoma ľuďmi len vtedy, ak obaja ve­dia, že sú na­vzá­jom zra­ni­teľní a na­priek tomu sa ne­od­su­dzujú ani ne­vu­ží­vajú. Bo­hu­žiaľ, nie každý si je toho ve­domý. Se­bec­kosť či nízke se­ba­ve­do­mie jed­ného z dvo­j­ice môže viesť k rôz­nej ma­ni­pu­lá­cii alebo do­konca k vy­die­ra­niu. A to je ne­od­pus­ti­teľné. Muža za­bolí, ak ho žena, ktorú mi­luje vy­diera tým, že sa s ním roz­íde, ak ne­spraví niečo, čo je jej po vôli.

3. Jed­ného dňa sa ne­vráti do­mov

Ur­čité obavy sa zdajú až ro­man­tické, ak sa vy­slo­via na­hlas. Aj chla­pov trápi myš­lienka, že sa jed­ného dňa ich láska ne­vráti do­mov. Ne­hoda, cho­roba, alebo aj iná zná­mosť. Pre chla­pov je de­sivé byť takto emo­ci­onálne zá­vislí na jed­nej osobe. Ak nie­koho mi­lu­jete, vždy sa bu­dete báť, že oň mô­žete prísť.

2. Bude ho po­rov­ná­vať s bý­va­lým

Muži sú vi­zu­álne by­tosti. Ve­ria, že ženy chcú len pekne vy­ze­ra­jú­cich chla­pov aj na­priek tomu, že ony skôr hľa­dia na osob­nosť. Jed­nou z obáv je aj po­rov­ná­va­nie s ex-pria­te­ľom. „Jej bý­valý bol špor­to­vec a ja nie som. A ona je pri­tom taká prí­ťaž­livá. Ak si to uve­domí, ne­chá ma!“ Možno sa to nezdá, ale týmto sa chlapi na­ozaj trá­pia.

1. Raz zistí, že ju už nemá rád

Láska je ma­gická. Svet je v čase za­mi­lo­va­nosti krajší a ru­žo­vejší. Ale ani táto ru­žová žiara ne­trvá večne. Po čase sa stáva vzťah viac re­ál­nej­ším, čas beží a ľu­dia sa me­nia. Aj chlapi sa boja, že sa jed­ného dňa zo­bu­dia a uve­do­mia si, že už tú ženu, ktorú majú po boku ne­mi­lujú. Aj keď je skvelá a nechcú jej ub­lí­žiť. Preto často zo vzťahu utečú skôr, ako sa stane váž­nym.

 

Zdroj: the­talko.com

Komentáre