Je za roz­cho­dom túžba spoz­nať niečo nové? Chceme od­ísť od nie­čoho, čo zjavne fun­go­valo kvôli tomu, že sa bo­jíme, že ne­skôr už ne­bude šanca vy­skú­šať niečo nové? A čo tie po­vestné tri slová „dajme si pauzu”, na­ozaj zna­me­najú, že si dáme len pauzu?

Po­znáš to. Po­sledné dni sa zdal ne­jaký divný. Na otázku či sa niečo deje, od­po­ve­dal že nič. Tebe to aj tak ne­dalo, sna­žila si sa ana­ly­zo­vať či si v po­sled­nej dobe ne­spra­vila niečo, kvôli čomu by bol na­hne­vaný. Po pár dňoch „pí­le­nia uší”, že ty vieš, že sa predsa len niečo deje zo seba „vy­kok­tal”, že by ste si mali dať pauzu. Ale čo to zna­mená? Že bu­dete týž­deň od­lú­čení a po­tom sa k sebe vrá­tite? Alebo sa roz­ídete na me­siac či pol roka? Alebo to zna­mená, že už spolu ne­bu­dete až do konca ži­vota?

Keď ti po­vie, že si máte dať „len pauzu“

Asi ťa skla­mem, ale vo väč­šine prí­pa­dov ide len o frázu, ktorá nemá vy­znieť kruto, ktorá nemá ura­ziť, na­hne­vať a po­ní­žiť toho dru­hého. Väč­ši­nou sa za ňou skrýva de­fi­ni­tívny roz­chod. Ťažko sa hľa­dajú správne slová vo chvíli, keď sa člo­vek po­tre­buje od­lú­čiť a pri­tom ne­zra­niť nie­koho, na kom mu zá­le­žalo. Ne­vra­vím, že to tak je vo všet­kých prí­pa­doch. Nie­kedy ide na­ozaj len o otázku pár dní a po­tom sa dvo­j­ica k sebe vráti. Ale rad­šej si ne­rob klam­livé ilú­zie. Veď predsa, aj keby sa k tebe po ur­či­tom čase vrá­til, mô­žeš snáď dô­ve­ro­vať člo­veku, o kto­rom ani len ne­tu­šíš čo a s kým po­sledné dni ro­bil. Komu chý­balo, že si ne­mo­hol užiť s ne­ja­kou inou že­nou? Komu bol po­cit slo­body dô­le­ži­tejší ako vzťah s te­bou? Na­ozaj chceš s ta­kýmto člo­ve­kom strá­viť zvy­šok ži­vota?

Roz­chá­dzame sa z rôz­nych dô­vo­dov

Je ich tak veľa, že by som ich ani len ne­do­ká­zala na prs­toch oboch rúk sčí­tať. Roz­chod ne­musí hneď zna­me­nať, že ťa do­tyčný vy­me­nil za inú zná­mosť alebo že si ne­bola preňho do­sta­točne dô­le­žitá. Nie­kedy si za to mô­žeme samy, aj keď si to ne­rady pri­zná­vame. Možno ho len pre­stalo ba­viť stále po­čú­vať tvoje ná­reky a zmeny ná­lad. Možno sa pri tebe cí­til ur­či­tým spô­so­bom sties­nený a po­tre­bo­val voľ­nosť. Možno ve­del od za­čiatku, že by to ne­fun­go­valo, ale dá­val tomu šancu až do oka­mihu, kým zis­til, že už ubehlo dosť času na to, aby sa z nie­čoho ne­fun­gu­jú­ceho stalo niečo fun­gu­júce. Aj keď ty si to možno ne­vi­dela. Alebo skôr nech­cela vi­dieť. Veď za­mi­lo­vaný člo­vek vidí svet tak tro­chu inak.

Ale ne­zú­faj. Aj keď sa po roz­chode cí­tiš smutná a ne­šťastná, je to len do­časný stav. Raz príde nie­kto, kto dá tvojmu ži­votu nový zmy­sel. A nie je to len fráza, on na­ozaj príde. Len to chce čas.

Komentáre