Blí­ženci:

Sama o sebe si veľká vý­zva. Máš rada dob­ro­druž­stvo a ne­bo­jíš sa ob­ja­vo­vať nové veci. V roku 2018 si bu­deš vy­tvá­rať veľa prob­lé­mov, no náj­deš v sebe aj schop­nosť vy­rie­še­nia ich.

Váhy:

Zby­točne by si sa ne­mala ne­chať uná­šať mi­nu­los­ťou. Predsa, nedá sa zme­niť. Ne­chaj ju tak. Po­kra­čuj ďa­lej a skús byť znova šťastná.

Stre­lec: 

Ni­kto nie je do­ko­nalý a ver mi, každý robí chyby. Ale je v po­riadku to, že nie si do­ko­nalá. Úro­veň, na kto­rej sa na­chá­dzaš je oveľa lep­šia ako prie­mer všet­kých ľudí. Si člo­vek, nauč sa ob­čas aj po­chvá­liť a nie len sa ni­čiť kvôli chy­bám.

Lev: 

V roku 2017 ťa veľmi zni­čili vzťahy, ktoré si mala alebo mohla mať a ne­dala si im šancu. Skús sa v na­sle­du­jú­com roku viac uvoľ­niť a pri­jí­mať lásku so všet­kým, čo k tebe pri­náša.

Ba­ran:

Máš prácu v kto­rej nie si moc šťastná alebo nad­šená. No ro­biť niečo, čo sa ti ne­páči, nie je moc správne. Ukon­če­nie nie­čoho, nie je znám­kou sla­bosti. Ty sa chys­táš spra­viť niečo, čo ťa oslo­bodí a to je naj­lep­šia vec, aká sa ti môže stať.

Rak: 

Vy­bu­do­vala si si zlé ná­vyky, ktoré spô­so­bujú, že sa ča­sto­krát cí­tiš ako to­xická osoba. A to je zle. Kle­bety. Ne­zdravé jedlo. Le­ni­vosť. Al­ko­hol. Toto sú všetky zlé ná­vyky, ktoré sa snaž vroku 2018 ob­me­dzo­vať.

Panna:

Ne­ga­tív­nosť z tvo­jej osoby len tak srší. Ako ho­vo­ríš s os­tat­nými, ako pri­stu­pu­ješ k ve­ciam. Ak je ne­jaká vec, ktorú chceš v roku 2018 zme­niť, skús zme­niť tvoj po­stoj.

Vod­nár: 

Je dobré mať vy­soké pri­ority a štan­dardy. Ale exis­tuje aj tenká hra­nica me­dzi oča­ká­va­niami a re­a­li­tou. Nie­kedy to, že chceš do­siah­nuť do­ko­na­losť môže viesť k ne­šťas­tiu. Ne­snaš sa byť za každú cenu do­ko­nalá, nauč sa byť rad­šej šťastná.

Ko­zo­ro­žec: 

Ak chceš, aby sa v roku 2018 niečo zme­nilo v tvo­jom vzťahu, mu­síš sa zme­niť aj ty. Tvoje opa­ku­júce sa chyby, pop­re­mýš­ľaj nad nimi a za­mysli sa, čo uro­biť.

Býk:

Rad­šej by si si ne­chala zni­čiť vzťah, ako by si si mala pri­pus­tiť, že si sa mý­lila. Tvoja pý­cha a hr­dosť ťa však môže zni­čiť. Skús sa nie­kedy ospra­vedl­niť a po­ku­siť sa opra­viť svoje tvr­de­nie.

Škor­pión: 

Škor­pi­ónky majú ten­den­ciu si mys­lieť, že je lep­šie, keď sú sami. Ale naj­lep­šie je, ak môžu byť mi­lo­vané a dá­vať lásku aj dru­hým ľu­dom. Skús sa v roku 2018 tro­chu viac zau­jí­mať o ľudí a o city.

Ryby:

Ryby majú vždy dobré srdce a vždy dá­vajú prí­liš veľa šancí mu­žom, ktorí ich zra­nili. No však, len preto, že sa k tebe nie­kto znova vráti (ak ti ub­lí­žil) ne­zna­mená, že má byť v tvo­jom ži­vote navždy.

Zdroj: https://thought­ca­ta­log.com/kirs­ten-cor­ley/2017/12/what-will-be-your-do­wn­fall-in-2018-ba­sed-on-your-zo­diac/

Komentáre