Než si za­čneš ro­biť nové pred­sav­za­tia do no­vého roka, je čas zis­tiť, čo sa ti udeje po­sledný me­siac v roku 2018. Mô­žeš zme­niť svoje mys­le­nie a na­plá­no­vať nové veci, ak bu­deš ve­dieť, čo ťa čaká. 

Ba­ran

De­cem­ber bude ten ide­álny čas na ob­ja­ve­nie lásky v tvo­jom ži­vote. Hľa­da­nie toho pra­vého po ná­roč­nom roz­chode bude tro­chu ťaž­šie. Ak máš však do­sta­tok ná­deje, náj­deš ho.

Býk

V de­cem­bri by si sa mala za­me­rať na ka­ri­éru. V tvo­jom prí­pade môže byť ka­ri­éra dô­le­ži­tej­šia ako emo­ci­onálna bez­peč­nosť, pre­tože tej sa na­ba­žíš v roku 2019. Takže bež pra­co­vať.

Blí­ženci

So všet­kou ulo­že­nou ener­giou z no­vem­bra, vstú­piš do de­cem­bra špor­tovo. Mala by si si nájsť novú ru­tinu v po­hybe a iných ak­ti­vi­tách, pre­tože tento me­siac je na to ide­álny.

Rak

De­cem­ber bude pre teba ob­zvlášť dô­le­žitý. Tvoje zá­ujmy a sny do­siah­neš s po­mo­cou dru­hých. No bu­deš ich mu­sieť na­ozaj po­čú­vať, aby sa ti všetky ciele spl­nili.

Lev

Ak si sin­gle, tvoje vzťahy s mužmi sa v de­cem­bri budú vy­ví­jať pekne. Ak máš však po­cit, že sú­časný vzťah, ktorý máš je ne­ga­tívny, práve de­cem­ber bude me­siac, kedy to ukon­číš.

Panna

V de­cem­bri sa mu­síš pri­pra­viť na nové vý­zvy. Mnoho vecí sa po­su­nie sme­rom, ktorý možno ne­bu­deš oča­ká­vať, av­šak zato bude viac na­te­šená z roku 2019.

zdroj: unsp­lash.com

Váhy

V de­cem­bri bu­deš cí­tiť toľko lásky, ako len bu­deš schopná. Vedz, že sa to môže zme­niť. Pre­nes svoje po­city aj do no­vého roka a bude to zase o niečo kraj­šie.

Škor­pión

De­cem­ber bude ná­ročný na prácu. Mala by si za­čať ro­biť niečo zmys­lu­plné a zvý­šiť svoje na­sa­de­nie. Veci v práci ne­mu­sia byť jed­no­du­ché, ale stále ich mô­žeš zvlád­nuť.

Stre­lec

Každý de­cem­ber v roku ti pri­ne­sie niečo po­zi­tívne a stane sa z neho tvoj ob­ľú­bený me­siac. Buď opatrná, ne­snaž sa mať vy­soké oča­ká­va­nia a drž sa pri zemi. Po­tom, ak si bu­deš úplná istá tým, že tvoje plány vy­šli, mô­žeš osla­vo­vať.

Ko­zo­ro­žec

V de­cem­bri bu­deš mať mož­nosť roz­ví­jať sa každý deň. Tieto malé šance ne­treba pre­hlia­dať. Láska sa bude tak­tiež zväč­šo­vať a doma sa bu­deš cí­tiť po­hodlne. Čaká ťa pekný me­siac.

Vod­nár

V de­cem­bri bu­deš mať per­fektný čas na to, aby si si utrie­dila myš­lienky. Pre teba to bude od­dy­chový me­siac, ni­kto od teba ne­bude vy­ža­do­vať veľké veci. Re­la­xuj a rob veci, ktoré ťa ro­bia šťast­nou.

Ryby

Tvoja ener­gia a sila bude s de­cem­brom stú­pať. Mala by si to na­sme­ro­vať tým naj­lep­ším sme­rom. Ak vá­haš či dať vý­po­veď v práci, daj. Ak vá­haš, či od­ísť z kra­jiny, choď tam, kde sa ti páči. Rob veci, ktoré by inak ne­boli možné.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre