Správna dáma sedí slušne, s pre­krí­že­nými no­hami. Tak nás to učí eti­keta, ale je to sku­točne vhodné aj pre naše zdra­vie? 

 

Se­de­nie s „no­hou cez nohu“ je často spá­jané s kŕ­čo­vými ži­lami, čo je na­ozaj­stný po­strach krásy. Av­šak ak sa ich bo­jíte, podľa vý­sku­mov by ste sa viac mali sta­rať o do­sta­točný po­hyb, ako o spô­sob se­de­nia. Noha cez nohu vám možno na chvíľku zhorší krvný obeh, ale ako­náhle si sad­nete do bež­nej po­lohy, krvný obeh sa na­s­päť rozp­rúdi, takže dô­sledky sú len krát­ko­do­bého cha­rak­teru.

Na se­de­nie „na dámu“ by si mali dá­vať po­zor iba ľu­dia s vy­so­kým krv­ným tla­kom, na­koľko tento typ se­de­nia zvy­šuje tlak na cievy, čo môže zhor­šiť váš stav. Av­šak aj tu je efekt krát­ko­dobý – ako­náhle vrá­tite nohy do zá­klad­nej po­lohy, nor­ma­li­zuje sa aj krvný tlak.

A čo s tŕp­nu­tím nôh, nemá to ne­jaký ne­ga­tívny úči­nok? 

Ak máte na mysli po­ško­de­nie ner­vov, ne­mu­síte sa tak­tiež obá­vať. Se­de­ním s no­hou cez nohu vy­ví­jate tlak hlavne na fi­bu­lárne nervy, ak však takto ne­bu­dete se­dieť celý deň, alebo dlhé ho­diny (čo po­chy­bu­jeme), ne­ris­ku­jete nič vážne. Ma­xi­málne do­časné zne­cit­li­ve­nie nôh a ne­ob­ľú­bené „mravce“.

Ale predsa to spô­so­buje niečo zlé…

Ta­kéto se­de­nie má ne­ga­tívny vplyv na správne dr­ža­nie tela, ktoré má zod­po­ved­nosť za nie­ktoré dô­le­žité fun­kcie or­ga­nizmu – ako na­prí­klad vý­voj svals­tva, alebo aj trá­ve­nie.

Vý­sle­dok

Se­de­nie s pre­krí­že­nými no­hami ťa ne­za­bije, av­šak dbaj na pra­vi­delné pre­stávky na rozp­rú­de­nie krv­ného obehu, ako aj na do­sta­točný po­hyb vo svo­jom voľ­nom čase.

 

/zdroj: wo­mens­he­alth­mag.com, ob­rá­zok: pi­xa­bay.com/