Mi­lu­jem ťa.

Vieš to? Vieš, že si prvá vec, na ktorú mys­lím, keď ráno ot­vo­rím moje oči? Vieš o tom, že si tá po­sledná vec, ktorá mi pre­behne mys­ľou, keď ve­čer za­spá­vam? Vieš, že vždy, keď za­čí­nam deň, tak o tebe sní­vam a pre­mýš­ľam nad tým, čo ro­bíš?

Mi­lu­jem ťa. Len chcem, aby si to ve­del aj keď si to ešte ne­po­čul vy­slo­vené z mo­jich úst. Mi­lu­jem spô­sob, akým mi vieš vy­ča­ro­vať úsmev na pe­rách, alebo keď vy­slo­víš je­diné slovo a moja zlá ná­lada je preč a zrazu vy­jde slnko v mo­jom za­mra­če­nom dni.

Mi­lu­jem všetky spô­soby, kto­rými ma mi­lu­ješ a všetky spô­soby, kto­rými si od­lišný. Pre­tože si člo­vek a všetky tvoje ne­do­ko­na­losti ťa ro­bia krás­nym. Dú­fam, že to vieš.

Chcem ti po­ve­dať, že tu bu­dem vždy. Možno nie fy­zicky celý čas, ale po­kým ti bude byť srdce, bu­dem stále ten ti­chý hlas v tvo­jej mysli a vždy ťa bu­dem po­čú­vať, keď to bu­deš po­tre­bo­vať. Vždy bu­dem mať pri­pra­vené ra­meno, ktoré sa o teba po­stará, keď sa bu­deš cí­tiť osa­melý, alebo keď si bude chcieť tvoja hlava iba chvíľu od­po­či­núť, lebo bude toho na teba pri­veľa.

Chcem, aby si ve­del, že ho­ci­jaká bo­lesť, s kto­rou bu­deš zá­pa­siť a bu­deš sa báť pre­hry, keď ťa bude ho­cičo lá­mať, kú­sok po kúsku, chcem aby si ve­del, že všetko zlé bu­deš môcť so mnou zdie­ľať, pre­tože bu­dem stále tu. Bu­dem sa sna­žiť po­môcť ti, vy­hrať ten boj. Nech to bude ako­koľ­vek ťažké.

Bu­deme v tom spolu. Ne­ute­čiem. Chcem, aby si ve­del, že to bu­dem ro­biť preto, lebo ťa mi­lu­jem. Tvoje prob­lémy budú moje prob­lémy a pa­mä­taj si, že tvoje prob­lémy ne­môžu zni­čiť kva­litu toho, kým si. Chcem od­strá­niť všetku bo­lesť z tvo­jich ra­mien, po­boz­kať ti čelo a po­ve­dať ti, že všetko bude v po­riadku. 

Chcem ti po­ve­dať, že sa o teba zau­jí­mam. Vždy sa o teba bu­dem zau­jí­mať. Si po­žeh­na­ním pre mňa a môj ži­vot a za to som vďačná aj keď som ti to ni­kdy ne­po­ve­dala.

Si mi­lo­vaný. Kaž­dým úde­rom môjho srdca, kaž­dou jed­nou bláz­ni­vou myš­lien­kou, ktorá mi pre­tan­cuje mo­jou mys­ľou, kaž­dým dňom môjho by­tia. Si mi­lo­vaný. 

Komentáre