I keď, ne­zná­šam slovo „ne­správny“. Dajme tomu, že ne­správny pre moju osobu. Pre nie­koho ur­čite jed­ného dňa, ten správny! Vždy ho­vo­rím, že na­sle­duj svoje srdce, ale ne­za­budni so se­bou zo­brať aj rozum. Ups, nie vždy to vy­jde a po­tom to srdce mu­sím dá­vať do­kopy ja, za­tiaľ čo môj rozum mu do­ho­vára. 

Ach, tie lásky. Každá sme si to už za­žili. Trošku sĺz, ne­po­cho­pení, na­dá­vaní a pri­sa­haní, že sa ni­kdy znova ne­za­mi­lu­jeme do ta­kého hlu­páka. Ale na druhú stranu, nie je to cel­kom sranda, keď sa ob­zrieš späť? Ne­nau­čila ťa táto lek­cia niečo? Ne­be­rieš to už te­raz s nad­hľa­dom a s vďač­nos­ťou?

Každý sa za­mi­lu­jeme. Je jedno, koľko máš ro­kov, ur­čite si to už za­žila. Láska je pre kaž­dého. Pre sta­rého, mla­dého, sar­kas­tic­kého, dob­ro­sr­deč­ného, dob­ro­druž­ného či vtip­ného. Po­čká si nás a za­siahne nás. Ur­čite si sa aj ty as­poň raz za­mi­lo­vala do ne­správ­neho muža. Ne­správny mys­lím tým, že už nie ste spolu, že možno ne­bol úplne k tebe milý, možno bol, ale nech­cel ťa. Po­známe to. Rôzne sce­náre, ale vý­sle­dok rov­naký.

„Nič na tomto svete nie je tr­vácne. Ani naše utr­pe­nie.“

Ne­správny člo­vek ne­exis­tuje. Každý, kto do nášho ži­vota príde je buď tres­tom, tes­tom alebo da­rom. Je po­trebné, aby pri­šiel do tvojho ži­vota a aby si si niečo pri ňom za­žila a uve­do­mila. Lek­ciami sa učíme a úp­rimne po­ve­dané, viac sme sa na­učili z tých ne­pek­ných chvíľ, že mám pravdu? Takže áno, pre teba bol ne­správny v tom zmysle, že by ne­bolo dobré, aby bol ot­com tvo­jich detí a tvo­jim man­že­lom, no ako osoba, ktorá prišla do tvojho ži­vota, bol správny viac, ako si mys­líš!

Preto je v po­riadku, ak ťa skla­mal, ak sa roz­ho­dol od­ísť. Po­u­čila a odo­vzdal ti niečo cen­nej­šie, než si mys­líš. Lek­ciu. Skú­se­nosť. A to, že si mu­síš viac vá­žiť samú seba. Že raz príde nie­kto, kto bude ten pravý pre to, aby si mu mohla odo­vzdať tvoju lásku. Za­tiaľ sa však uč, spoz­ná­vaj a ne­boj sa za­mi­lo­vať.

A na zá­ver ti chcem odo­vzdať môj ob­ľú­bený vý­rok:

Všetky tie zlé veci, ktoré sa ti stali, všetky ťažké chvíle a všetky tie rany, ktoré si utr­žila, sa stali iba preto, aby ťa po­sil­nili. Aby ti dali po­trebné po­nau­če­nia. Daj zo seba všetko, ne­hľa­diac na okol­nosti. Všetky rany, ktoré si po ceste utr­žila sa ne­skôr ukážu ako ob­rov­ská vý­hoda, i keď to te­raz tak ne­vní­maš.“

Komentáre