Ba­ran

ne­snaž sa mu vy­čí­tať, že ti ne­ve­nuje do­sta­tok po­zor­nosti. Nie­kedy jed­no­du­cho musí po­lo­žiť seba na prvé miesto, a vtedy to mu­síš re­špek­to­vať. Ba­rani po­tre­bujú z času na čas svoju ne­zá­vis­losť.

Býk

Býci su sen­zi­tívni a majú radi au­ten­tické veci. Preto mu ni­kdy ne­ho­vor, že ho mi­lu­ješ po­kiaľ to tak ne­mys­líš. Po­kiaľ by si mu to ho­vo­rila každú mi­nútu, mo­hol by si za­čať mys­lieť, že to be­rieš na ľahkú váhu.

Blí­ženci

Ni­kdy mu ne­po­vedz, že jeho vtipy nie sú vtipné. Jeho cie­ľom je svoju par­tnerku hlavne za­ba­viť a vniesť jej do ži­vota smiech a vzru­še­nie. Po­kiaľ túto jeho schop­nosť spo­chyb­níš, bude sa cí­tiť ne­oce­nený.

stocksy.com

Rak

Ne­vrav mu , že je prí­liš cit­livý ( aj keď v sku­toč­nosti na­ozaj je). Ak je smutný a ty mu bu­deš vy­čí­tať, že je to prí­liš, iba v ňom pre­hĺbiš jeho emo­ci­ona­litu. Po­tre­buje ženu, ktorá mu roz­umie, nie ktorá ho kri­ti­zuje.

Lev

Muž lev si veľmi po­trpí na svoj vzhľad. Preto ak sa ťa opýta na ná­zor na jeho nový účes, ne­ho­vor mu, že je zlý. Ak sa ti to fakt ne­bude pá­čiť, snaž sa nájsť naj­jem­nejší spô­sob ako ho pri­tom ne­skri­ti­zo­vať. Muž lev to­tiž po­tre­buje kom­pli­menty na jeho vzhľad .

Panna

Muži v zna­mení panna po­tre­bujú tvoju tr­pez­li­vosť. Po­kiaľ bu­deš ne­tr­pez­livá a stále naňho bu­deš tla­čiť, aby po­su­nul váš vzťah o úro­veň vyš­šie, môže sa stať, že za­čne prí­liš pre­mýš­ľať a vy­cúva. Ak za to stojí, mu­síš si naň po­čkať.

unsp­lash.com

Váhy

Ni­kdy mu ne­ho­vor, že je bez­citný. Váhy majú prob­lém s vy­jad­ro­va­ním svo­jich po­ci­tov, takže mu­síš po­čkať po­kým ti bude úplne dô­ve­ro­vať a cí­tiť sa s te­bou dosť bez­pečne na to, aby ti vy­znal lásku.

Škor­pión

Ni­kdy im ne­klam. Muži v tomto zna­mení ne­zná­šajú lži a sú žiar­liví, takže aj keď ti dá nie­kto z tvo­jich bý­va­lých kom­pli­ment alebo ťa po­zve nie­kam von, no ty vieš, že pre teba to nič už ne­zna­mená, buď úp­rimná k svojmu te­raj­šiemu škor­pi­ó­novi, a po­vedz mu to.

Stre­lec

Nie­kedy po­tre­buje vy­ces­to­vať úplne sám, a za­žiť ne­jaké dob­ro­druž­stvo. Preto mu ne­vy­čí­taj, že ces­tuje prí­liš veľa. On to po­tre­buje, má dob­ro­družnú dušu a jeho cesty pre neho niečo zna­me­najú.

pe­xels.com

Ko­zo­ro­žec

Má vy­tý­čené svoje ciele a sám pevne verí, že ich do­siahne. Preto ho ni­kdy ne­spo­chyb­ňuj a ne­ho­vor mu, že niečo ne­do­káže. Ko­zo­ro­žec vo vzťahu vy­ža­duje tvoju pod­poru.

Vod­nár

Je veľký in­te­lek­tuál. Jeho mys­le­nie je fi­lo­zo­fické a nie­ktoré ná­zory sa môžu zdať šia­lené, no ne­vrav mu to. Ne­pot­re­buje aby si mu roz­umela a vo všet­kom s nim bez­výh­radne sú­hla­sila. Po­tre­buje od teba aby si ho do­ká­zala vy­po­čuť a viesť s ním hl­boké kon­ver­zá­cie.

Ryby

Sú na­je­mo­tív­nej­šie zna­me­nie zve­ro­kruhu. A keď vieš, že ti táto vlast­nosť pre­káža, rad­šej si s nim ani ne­za­čí­naj. Vý­čitky na ad­resu jeho prí­liš­nej emo­ci­ona­lity by mohli spô­so­biť jej po­tla­čo­va­nie až do bodu, kým by to viac ne­vy­dr­žal a vy­bu­chol by.

Komentáre