Ur­čite si to za­žila aj ty. Ten po­cit bez­ná­deje z toho, že aj keby si chcela, ne­vieš s tým nič spra­viť. Máš prázdne ruky, ne­mô­žeš mu po­slať milú správu, ani len po­zrieť si novú fotku, ktorú pri­dal na Ins­ta­gram. Rada by si si pus­tila vašu ob­ľú­benú spo­ločnú pes­ničku pre zlep­še­nie ná­lady, no ani to nie je v tvo­jich si­lách…

Čo sa stalo? Vy­čer­pala si si svoj in­ter­net v te­le­fóne, si na nule, pri­naj­lep­šom bo­ju­ješ s rých­los­ťou in­ter­netu ako v stre­do­veku. Ďal­šie ob­no­ve­nie dát by ťa už zru­ino­valo, preto si to vzdala, pre­pa­dáš nude a bez­rad­nosti. Ne­vieš čo te­raz práve robí tvoj pria­teľ, ne­mô­žeš si po­zrieť naj­novší prís­pe­vok svo­jej naj­lep­šej ka­mošky na Snap­chate a svet je zrazu skrátka me­nej ru­žový ako pred­tým.

Ne­pre­pa­daj však zú­fals­tvu. Po­ra­dím ti, ako proti tomu bo­jo­vať, ne­stra­tiť svoje spo­je­nie so sve­tom a ne­uk­rá­tiť sa o zá­bavu po­čas ran­ného ces­to­va­nia do školy či práce.

j

foto: fa­vim.com

Buď smart

Viem si pred­sta­viť, čo ro­bíš na mo­bile naj­čas­tej­šie. Je to Fa­ce­book, Ins­ta­gram, Snap­chat, prí­padne Pin­te­rest. Možno si rada po­ze­ráš vlogy ob­ľú­be­ných you­tu­be­riek na You­Tube alebo nové kúsky ob­lečka na fas­hion ap­li­ká­ciách. Po­známe to všetky. 🙂 Hudba zo Spo­tify je sa­moz­rej­mosť. Veď, ako sa dá žiť bez nej? Ve­dela si však, že väč­šina týchto ap­li­ká­cií môže “žrať” oveľa me­nej dát než te­raz? Za­toč s nimi!

Ako na to? V ap­li­ká­cii Ins­ta­gram choď do Na­sta­ve­nia, ďa­lej do Vy­uži­tie mo­bil­ných dát a zvoľ Niž­šia spot­reba dát. V ap­li­ká­cii Fa­ce­book choď rov­nako do Na­sta­ve­nia a zvoľ si mož­nosť ob­me­dziť au­to­ma­tické pre­hrá­va­nie vi­deí len na Wi-fi pri­po­je­nie alebo ju zruš úplne. V Mes­sen­gri zas zvoľ v na­sta­ve­niach mož­nosť Ne­u­kla­dať fo­to­gra­fie/vi­deá au­to­ma­ticky, to ti ušetrí nie­len dáta, ale aj pa­mäť v mo­bile. V na­sta­ve­niach You­Tube zvoľ mož­nosť Ob­me­dziť pre­hrá­va­nie vi­deí v HD. Ak po­u­ží­vaš Spo­tify, skús pré­mi­ové konto, ktoré ti umožní ukla­dať si pla­y­listy priamo do mo­bilu.

jj

foto: fa­vim.com

On­line fo­re­ver

Väč­šina ope­rá­to­rov chce na tebe len za­ro­biť a ich po­nuky sú fakt ne­vý­hodné. Ak si chceš ušet­riť čas a pe­niaze, vy­skú­šaj no­vinku, kto­rou je ba­lí­ček s 10 GB dát len za 10 eur me­sačne. Na­vyše ho prak­ticky ne­máš ako mi­núť. Z ušet­re­ných pe­ňazí si rad­šej kúp ten nový sve­ter, ktorý sa ti tak páči. O chvíľu sa bu­deš na tom, koľko si za net pla­tila, už iba smiať.

Už ni­kdy viac sa ti ne­stane, že si ne­bu­deš môcť vy­go­og­liť ži­votne dô­le­žitú vec, po­st­núť fotku v no­vom out­fite, so skve­lým úče­som, keď máš svoj “good hair day”, po­de­liť sa na in­ter­nete s tým do­ko­nale vy­ze­ra­jú­cim zá­kus­kom alebo sa jed­no­du­cho uzav­rieť do svojho vlast­ného sveta s ob­ľú­be­ným pla­y­lis­tom.

jjj

foto: fsluh.ru

Skús to po sta­rom

Knihy vô­bec nie sú sta­ro­módne, no pri­znajme si, že naša ge­ne­rá­cia rad­šej upred­nostní i-phone pred kni­hou. Možno však knihy mi­lu­ješ rov­nako ako ja. Ur­čite po­znáš ten po­cit, keď sa zva­líš do po­stele s ob­ľú­be­nou kni­hou a pre­ží­vaš ten prí­beh spolu s po­sta­vami. Aj keď zbož­ňu­ješ zá­bavu s ka­mošmi a ne­spú­tané ve­čery, na ktoré ne­za­bud­neš, nie­kedy jed­no­du­cho po­tre­bu­ješ čas pre seba.

Ak si chceš ušet­riť tro­chu mo­bil­ného in­ter­netu na hor­šie časy, pre­čí­taj si v buse knihu alebo ča­so­pis. Ho­rú­cou no­vin­kou je V ob­jatí gen­tle­mana, ak máš rada váš­nivé prí­behy, siahni po knihe Všetci si za­slú­žime ranný sex a pa­la­cinky alebo best­sel­ler Pred­tým ako som ťa po­znala.

ffff

foto: fa­vim.com

A na­po­kon, nie­kedy je na­ozaj fajn od­lo­žiť všetky rozp­ty­ľo­vače a len sa tak ne­zá­väzne po­roz­prá­vať so spo­lu­ces­tu­jú­cim alebo po­kle­be­tiť s ka­moš­kou v du­chu hesla “Live in the mo­ment”. Aj keď ži­jeme v dobe dá­to­vej, stále po­tre­bu­jeme re­álny ľud­ský kon­takt. 🙂

co­ver foto: the­jizn.com

Komentáre