Ve­dela si, že podľa pries­kumu Sve­to­vej zdra­vot­níc­kej or­ga­ni­zá­cie je Slo­ven­sko v rámci Európy na de­via­tom mieste s naj­vyš­šou obe­zi­tou? Veru, je to tak. A hoci tak veľa ľudí po­tre­buje schud­núť, pre­važná väč­šina (ak nie aj 90%) na to kašle.

Ak ti teda le­kár po­vie, že aj ty máš nad­váhu alebo že si obézna, po­tom ur­čite pri­šiel čas na zmenu. Sa­moz­rejme, le­kár ti na­or­di­nuje bru­tálnu di­étu, pri kto­rej viac ne­mô­žeš ako mô­žeš, a hoci sa sna­žíš vy­dr­žať, skôr či ne­skôr sa tak či tak uchý­liš (tak ako väč­šina) k ne­ja­kej jed­no­duch­šej ceste za rých­lym a účin­ným schud­nu­tím. Je priam lá­kavé hľa­dať ľahké a rýchle rie­še­nia ak ide o chud­nu­tie, no nie?

Pa­mä­taj však, že nie všetko, čo znie prí­liš dobre, lá­kavo a účinne, také na­ozaj aj je! Osobne som taký „zá­zračný“ pro­dukt ešte ne­našla. 😀

Ne­treba za­bú­dať, že v dneš­nej dobe je predsa na pr­vom mieste vždy mar­ke­ting a šta­tis­tika naj­lep­šieho pre­daja a naj­väč­šieho zisku.

unsp­lash.com

ČO RO­BÍŠ ZLE A PREČO UR­ČITE NE­SCHUD­NEŠ?

Pre­pa­dáš ab­surd­ným di­é­tam.

“Denne zjedz jedno ja­blko, a to ráno, na obed a ve­čer a vždy ho zapi as­poň pol lit­rom vody. Vý­sledky sa do­sta­via už po pr­vom dni a telo snov zís­kaš už do dvoch týž­dňov!”

Áno, vý­sledky sa na­ozaj do­sta­via. Po pr­vom dni bu­deš taká una­vená a vy­šťa­vená, že k ďal­šiemu dňu sa už ani ne­dos­ta­neš, pre­tože pri naj­lep­šom nie­kde po ceste na wcko sko­la­bu­ješ hla­dom a ne­dos­tat­kom ži­vín. Takže v skratke – áno, ta­káto di­éta ti po­môže schud­núť v krát­kej dobe, no kým po­be­žíš po ja­blko a za­há­jiš ním túto di­étu, uve­dom si, že tak rýchlo ako schud­neš, rov­nako rýchlo na­be­rieš pri pr­vom “pre­hrešku” nor­mál­neho jedla zasa späť. Ak nie aj nie­koľ­ko­ná­sobne. 😉

Spo­lie­haš sa na prášky a tab­letky na chud­nu­tie a ďal­šie vý­robky pre rýchly úby­tok váhy.

Udr­žia­vať sa vo forme na lie­koch je podľa mňa dosť bez­ná­dejný a chorý prí­pad. Uva­žuj predsa, ak by všetky tie tab­letky na­ozaj fun­go­vali, po­silky by boli prázdne, všetky bio zdravé po­tra­viny by skra­cho­vali ih­neď po ot­vo­rení a po svete by ne­be­halo toľko obéz­nych ľúdí. Preto ti dám malú radu – žiadne tab­letky, prášky, ka­pus­tar, li­po­xal, re­duc­til, chil­li­bur­ner a spol.  si ne­ku­puj, je to zby­točné vy­ha­dzo­va­nie pe­ňazí. Ne­ho­vo­riac o ni­čení si ža­lúdka a pri­vá­dzaní si rôz­nych zdra­vot­ných kom­pli­ká­cií, kto­rých sú plné fóra ne­šťast­ných žien. In­ves­tuj preto rad­šej do zdra­vej a vy­vá­že­nej stravy a pra­vi­del­ného cvi­če­nia. To je to­tiž je­diné, čo ti na­ozaj pri­ne­sie za­ru­čené vý­sledky. Mysli na to na­bu­dúce, keď bu­deš zasa hľa­dať „ľah­šiu cestu“. 😉

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

Hla­du­ješ.

Po­znám to, tiež som si tým pre­šla. Celé dni som ne­jedla, pila len ze­lený čaj a keď mi už bolo na od­pad­nu­tie, dala som si piš­kótu. A dô­vod? Mys­lela som si, že tak ur­čite rých­lej­šie schud­nem. V sku­toč­nosti som ne­schudla. Vy­dr­žala som síce tri dni, po­čas kto­rých som viac spala ako žila. Bola som una­vená, zni­čená, vy­čer­paná a na nič som sa ne­do­ká­zala sú­stre­diť. A k čomu to všetko bolo? Keď som sa po týchto troch dňoch ko­nečne na­jedla, pre­tože som už ne­ve­dela od sla­bosti a vy­čer­pa­nia ani stáť na no­hách, “schud­nuté kilá” boli vzá­pätí späť aj s pol­ki­lo­vou pri­ráž­kou.

Preto si pa­mä­taj, že tvoje telo po­tre­buje “pa­livo”, aby si mohla fun­go­vať a byť zdravá. Ak však bu­deš jesť me­nej ako bude hod­nota tvojho ba­zál­neho me­ta­bo­lizmu a den­ného vý­daju ener­gie, po­tom bu­deš v ener­ge­tic­kej strate a bude ti nie­len chý­bať ener­gia, ale ta­kéto vý­kyvy na­vyše spo­ma­lia tvoj me­ta­bo­liz­mus.

PRED A PO DR­ŽANÍ MO­JICH NE­ZMY­SEL­NÝCH HLA­DO­VIEK, KDE VÝ­SLED­KOM BOLA JE­DINE „KOSŤ A KOŽA“ A BO­HU­ŽIAĽ UŽ AJ PRÁZDNA POD­PR­SENKA… 🙁

Zba­vu­ješ sa jedla, ktoré zješ.

Po­znám nie jednu kočku, ktorá si po­čas nášho spo­loč­ného obedu od­sko­čila aj tri­krát na wcko, aby v je­dení mohla ďa­lej po­kra­čo­vať bez vý­či­tiek, že sa pre­jedla. A po­viem ti, ne­bol na ňu pekný po­hľad. Ta­kýto spô­sob “di­é­to­va­nia” či skôr po­ru­cha príjmu po­travy ti zo­be­rie nie­len nad­by­točné kilá, ale pre­dov­šet­kým zdra­vie a ra­dosť z jedla! 🙂
Ne­viem ako ty, ale ja si rad­šej bu­dem vy­čí­tať, že som sa zasa pre­jedla a s pl­ným bruš­kom bu­dem se­dieť na gauči a ho­vo­riť si, že to zasa vy­cvi­čím. Hoci aj od pon­delka 😀 😉
Stále to bude lep­šie, ako pcha­nie si prs­tov do hrdla, zni­čená zubná sk­lo­vina a psy­chické prob­lémy. 😉 Mysli na to!

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

Oča­ká­vaš, že schud­neš mega rýchlo.

Raz a navždy! Nie nie je nor­málne, zdravé a ani dl­ho­dobo udr­ža­teľné schud­núť 5kg za tri dni, či 10kg za týž­deň. Ak by to tak bolo, bolo by to fan­tas­tické, no bo­hu­žiaľ. Roz­právky sú pre deti a tebe zo­stáva ma­kať, cvi­čiť a zdravo sa stra­vo­vať. 🙂

Ne­hý­beš sa a ne­cvi­číš.

Po­sledné a naj­dô­le­ži­tej­šie… oča­ká­vaš vý­sledky, ale nič pre ne ne­ro­bíš. Tým, že bu­deš ve­čer čo ve­čer se­dieť pred tel­kou sa tej pneuma­tiky okolo pupku nez­ba­víš. 😉
Ak si sa do­stala až sem, si ur­čite roz­umná žena, ktorá chce pre seba a svoju spo­koj­nosť uro­biť čo naj­viac. Gra­tu­lu­jem!
Skús sa teda aj ty s os­tat­nými koč­kami po­de­liť o to, čo ab­surdné si v snahe za rých­lym schud­nu­tím vy­skú­šala ty a aký bol vý­sle­dok.

A ne­za­budni, že vý­sledky prídu, len mu­síš byť tr­pez­livá 😉

Viac skve­lých FIT člán­kov náj­deš tu pin­ki­ron­lady.sk

Komentáre