„Ah láska! Mi­lu­jem ťa, tvoje ústa, vlasy, dych…ur­čite ťa mi­lu­jem, ale zaj­tra už ma ne­ča­kaj!“

Slad­kými, muž­skými slo­vami ne­spo­ji­teľ­nými s re­a­li­tou sme si pre­šli každá. Pri­znaj sa, kedy na­po­sledy si si cez ru­žové oku­liare, vy­ro­bené z tých naj­ľú­bez­nej­ších kom­pli­men­tov, ne­všimla ako veľmi jeho slová ne­zod­po­ve­dajú či­nom? A ako to už po­tom končí, každá po­vr­chná láska končí po­vr­ch­ným roz­cho­dom, ktorý ale bolí len jednu stranu…tú než­nej­šiu.

pi­xa­bay.com

Než sa za­čneš ob­vi­ňo­vať, že si zase niečo po­ka­zila, exis­tuje aj mož­nosť iného dô­vodu, ne­zú­faj. Muž jed­no­du­cho ne­bol pri­pra­vený via­zať sa a ne­z­vlá­dol po­cit, že by mal mi­lo­vať hl­b­šie, ako len slovne. Ak sa ale ne­máme kla­mať, v dr­vi­vej väč­šine dô­vo­dom býva, na­môj­veru, že si opäť niečo po­ka­zila.

Skôr, než nad se­bou zlo­míš ten najk­ru­tejší or­tieľ, po­zrime sa, v čom môže byť há­čik.

Slečna prí­stupná

Za­čni vní­mať samú seba. Si tu, si to TY, si krásna, zdravá, roz­umná. Mi­luj seba a svoj dra­ho­cenný čas. Nech sa stane čo­koľ­vek, stále mô­žeš ve­riť len sa­mej sebe, ne­spo­lie­haj sa, ne­spi na cuk­rí­ko­vých ob­lá­či­koch. Za­de­fi­nuj si svoje po­sta­ve­nie pre samú seba. Zdravý ego­iz­mus je v tomto po­ní­maní zá­sadný. Je dô­le­žité mať ne­jaké zá­ujmy. Máš? Čo robí čaro z tejto po­vin­nosti je to, že ich mu­síš mať na pr­vom mieste – ide predsa o teba!

Teda keď ti najb­liž­šie za­volá pán Po­vr­chný, bo­hu­žiaľ, ne­bu­deš práve vtedy môcť ísť na kávu, máš svoju ho­dinu jum­pingu! Tvoj tvar za­dku je dô­le­ži­tejší, ako ta­kýto chlap. Ver mi!

A po­tom príde to naj­lep­šie! Vy­chut­naj si po­hľad na muža, ktorý sa po tomto malo od­miet­nutí zo­budí zo sna, že sa môže k tebe sprá­vať ako k sa­moz­rej­mosti a jeho „opička na gu­mičke“ zrazu ne­skáče ako chce. Do­jemné!

Ne­vieš, čo chceš

Ab­so­lútne od­pu­dzu­júca vlast­nosť pre sil­ného muža. Žena, ktorá ne­vie, čo chce a kam sme­ruje, pô­sobí ako stra­tená blu­dička, ako diev­čatko, ktoré bez vôdzky ne­trafí do­mov a muži ju často vy­užijú ako rýchly cieľ, žiadny pre­cí­tený ma­ra­tón, chá­peš? Tvoja cesta sa ale črtá až s na­ras­ta­jú­cim ve­kom, preto je sa­moz­rejmé, že ne­vieš, čo v bu­dúc­nosti chceš a často sa hľa­dáš. Po­ra­dím ti ale jedno – za­sní­vaj sa na okam­žik a du­maj. Kam chceš ísť a kým chceš byť? Čo ťa baví, v čom si dobrá? Upusti sa od re­a­lity a vy­tvor si sen. Uver, že je to presne to, čo chceš bez ohľadu na man­ti­nely a na­stav si krô­čiky, ktoré ťa k tomu po­vedú. Ak sa ťa na­bu­dúce nie­kto spýta, čo od ži­vota chceš, buď pri­pra­vená – máš predsa svoju ví­ziu a za tou ideš!

Ne­mi­lu­ješ sa

Ak si si pod týmto pred­sta­vila, že by si mala za­čať cho­diť per­fektne na­ho­dená, s no­som hore a s aro­gant­ným jed­na­ním, vy­ve­diem ťa z omylu…toto sprá­va­nie ne­chajme na­ším pro­fe­si­onál­nym zla­to­kop­kám. Ani tri ho­diny v kú­peľni so šmin­kami v ru­kách ne­spô­so­bia, že sa za­čneš mi­lo­vať viac – iba­žeby len tak po­vr­chne…tak po­vr­chne, ako po­tom také ženy mi­lujú muži.

Za­čni sa mi­lo­vať hneď! Keď máš zlý deň, zájdi do cuk­rárne na ten na­job­ro­vi­tejší ve­ter­ník, kúp si kvety alebo si pri­prav lá­kavý kú­peľ. Od­meň sa za úspešne zvlád­nutú skúšku v škole či po ná­roč­nom týždni v práci no­vým kús­kom out­fitu. Sprav všetko to, čo by si bola rada, aby pre teba spra­vil tvoj mi­lo­vaný. Lebo v tomto je ten pa­ra­dox – ča­káš od iného, že pre teba spraví viac ako vieš spra­viť sama pre seba.

Ap­ropo, keď za­čneš úp­rimne mi­lo­vať samú seba, spô­sobí to mimo iné aj to, že aj na­priek chy­bičke v make-upe či vy­ťa­ha­nému svetru, bude z teba sá­lať pri­ťa­hu­júce se­ba­ve­do­mie v sú­hre s akýmsi ta­jom­nom. Muž blázni za že­nou, ktorá pre neho nie je ot­vo­rená ako sto­krát pre­čí­taná kniha. Bodka.

PS: Na­priek všet­kému ne­za­budni, my ženy sme na­toľko so­fis­ti­ko­vané, aby sme sa ve­deli pred mu­žom ob­há­jiť ako silné a se­ba­ve­domé, a zá­ro­veň mu ne­chali po­cit, že majú koho chrá­niť a hýč­kať. Do­voľme im to 🙂

Komentáre