Ces­to­va­nie pre kaž­dého zna­mená niečo iné a podľa mňa ne­exis­tuje dobrá, ani zlá de­fi­ní­cia toho, čo ces­to­va­nie je. Mnoho ľudí ho­vorí, že radi ces­tujú. Akoby aj nie, kto by nech­cel pre­skú­mať všetko, čo mu svet po­núka?

Keď po­viem, že chcem ces­to­vať, ne­mám na mysli náv­števu mesta ako každý tu­rista, ktorý za­mieri do ob­cho­dov so su­ve­nírmi kú­piť mag­netku, ktorá sa bude pý­šiť na chlad­ničke, po­tvr­dzu­júc jeho náv­števu mesta. Nech­cem cho­diť (len) po hlav­ných at­rak­ciách a obe­do­vať v jed­nej z de­sia­tich naj­lep­ších re­štau­rá­cií Tri­pAd­vi­sora. Nech­cem nav­šte­vo­vať miesta len preto, aby som mohla po­ve­dať, že som tam bola.

Zdroj: thoughtcatalog.com

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Keď po­viem, že mi­lu­jem ces­to­va­nie, zna­mená to, že mám túžbu ob­ja­vo­vať niečo nové – buď v mo­jom okolí alebo nie­kde ďa­leko preč. Chcem spoz­ná­vať tie malé, ex­klu­zívne dra­ho­kamy týchto miest, chcem se­dieť v miest­nych ka­viar­ňach a kníh­ku­pec­tvách. Chcem sa strá­cať v ho­rách a ob­ja­vo­vať tie staré, orien­tačné body po­mo­cou mapy alebo kom­pasu. Chcem spoz­nať niečo nové.

Chcem me­niť svoje sny na sku­toč­nosť. Chcem za­žiť, aké to je žiť ži­vot jed­no­du­cho, bez po­citu zá­väz­kov a ob­me­dze­nia spo­lo­čen­skými kon­ven­ciami, ktoré nás du­sia ne­dô­le­ži­tými ve­cami. Chcem sa stret­núť s ľuďmi, ktorí roz­mýš­ľajú inak ako ja, no ne­ja­kým spô­so­bom sú so mnou pre­po­jení. Chcem spoz­nať novú kul­túru, ochut­nať novú ku­chyňu, okú­siť iný spô­sob ži­vota.

Zdroj: thoughtcatalog.com

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Chcem spoz­nať his­tó­riu nav­šte­vo­va­nej kra­jiny. Chcem sa učiť rôzne ja­zyky a nájsť si pria­te­ľov z dru­hej strany sveta. Chcem ces­to­vať, pre­tože mám po­cit, že vtedy ži­jem. Mys­lím, že cesta je čas, ktorý ťa in­špi­ruje k hľa­da­niu no­vých dob­ro­druž­stiev, čas, ktorý ťa pod­nieti ob­ja­vo­vať ina­kosť. Je to čas, kedy sa na­učíš te­šiť sa z krás oko­li­tej prí­rody a všet­kého, čo ťa ob­klo­puje. Cesta ti akoby ob­noví tvoj zá­u­jem o ži­vot.

Chcem ces­to­vať, pre­tože mám po­cit, že cesta nám umož­ňuje vi­dieť ži­vot pro­stred­níc­tvom je­di­neč­ného ob­jek­tívu a vy­vá­dza naše mys­le­nie z kon­venč­nosti a ste­re­oty­pov. Chcem vi­dieť veci, ktoré som si ne­ve­dela pred­sta­viť a vy­skú­šať veci, o kto­rých som len sní­vala. Chcem, aby moja zve­da­vosť bola ešte väč­šia, ako už je. Chcem sa na bu­dúc­nosť hľa­dieť bez­cieľne, no so zve­da­vos­ťou.

Zdroj: thoughtcatalog.com

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Keď sa vrá­tim do­mov, nech­cem sa cí­tiť kom­pletne. Chcem mať po­cit, že som niečo malé zo mňa, ne­chala nie­kde vo svete.  Chcem po­cho­piť svet, v kto­rom ži­jeme a za­žiť všetko v pl­nom roz­sahu. Chcem si vá­žiť veci a ne­brať ich ako sa­moz­rejmé. Chcem če­liť stra­chu a pre­ko­nať ho. Chcem ve­dieť, že ke­dy­koľ­vek sa mô­žem vrá­tiť na miesto, ktoré vo­lám do­mov.

Ale čo je pod­statné, chcem sa opäť, a možno o trošku viac ako ke­dy­koľ­vek pred­tým, za­mi­lo­vať do svojho ži­vota. Chcem ces­to­vať, lebo cesta mi dáva po­cit slo­body a na­pĺňa moje zve­davé a di­voké srdce…

A čo pod tvr­de­ním, chcem ces­to­vať‘, mys­líš ty? 🙂

Komentáre