Čo mo­men­tálne letí v Pa­ríži a na čo Pa­rí­žanky ne­dajú do­pus­tiť? Vy­brali sme 5 naj­lep­ších kús­kov, s kto­rými zimu zvlád­neš štý­lovo a po­hodlne zá­ro­veň!

Umelá ko­žu­šina

Mô­žeš ju no­siť k te­nis­kám, mô­žeš si ju dať k vy­so­kým to­pán­kam, mô­žeš ju zla­diť s ele­gant­nými či špor­to­vými ve­cami. Vy­zerá lu­xusne a vý­borne hreje.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (10)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (10)
zdroj: we­he­ar­tit.com

To­pánky nad ko­lená

Sú ele­gantné, pre­dl­žujú po­stavu a ho­dia sa k suk­niam, k rif­liam či k no­ha­vi­ciam. Vý­borne do­la­dia ele­gantný out­fit a náj­deš ich v rôz­nych pre­ve­de­niach. Nám sa naj­viac pá­čia šedé a hnedé.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (10)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Veľký car­di­gan

Čo by to bolo za zimu, ak by sme ne­mali as­poň pár po­riad­nych svet­rov a najmä tie ob­rov­ské, do kto­rých sa mô­žeme scho­vať? Túto se­zónu sú v kurze aj fa­rebné pre­ve­de­nia, preto mô­žeš expe­ri­men­to­vať.

Teddy coat

Naj­väčší trend tejto zimy je stále v kurze. Je teplý, po­hodlný, no dá sa zá­ro­veň kom­bi­no­vať aj s ele­gant­nými kús­kami. Fran­cúzky ho mi­lujú najmä v bé­žo­vej farbe.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (10)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (10)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Veľké bundy

Skôr pre špor­to­vej­šie divy, ktoré sú radi v zime za­ba­bu­šené, no pri­tom chcú stále vy­ze­rať štý­lovo. Veľká bunda je hi­tom se­zóny a vraj ne­jaký čas ešte s nami po­budne. Nám sa po­zdáva čer­vené a hnedé pre­ve­de­nie.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (10)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (10)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Komentáre