Byť sin­gle. To je to ob­do­bie ži­vota, kedy sa o sebe na­učíš naj­viac.

Keď si sin­gle, ne­zna­mená to, že je to ko­niec tvojho pek­ného ži­vota a že ťa nič iné ne­čaká. Byť sin­gle je jedno z tých ob­dobí, kedy sa o sebe na­učíš naj­viac a po­cho­píš možno niečo, čo si pred­tým ne­chá­pala alebo si to o sebe ne­tu­šila.

Byť sin­gle nie je žiadna cho­roba, ktorá by sa mala lie­čiť, alebo to nie je niečo, čo by si mala vní­mať ako zlé. Byť sin­gle je stav, ktorý ti môže do ži­vota pri­niesť veľa dob­rého a najmä no­vého. Je to prí­le­ži­tosť za­čať od­znova a pra­co­vať na sebe. Nie­ktorí ho­vo­ria, že byť sin­gle je ťažké, no ja si to ne­mys­lím.

Rok bez par­tnera ma na­učil naj­viac v tom, že v pr­vom rade mu­sím mys­lieť na seba, na svoje hod­noty a na to, kým som. Že sa ne­bu­dem kvôli nie­komu me­niť, ak to ja tak ne­cí­tim a tak­tiež už s nie­kým nech­cem strá­cať čas.

Bolo to ob­do­bie, ktoré de­fi­ni­tívne zme­nilo môj po­hľad na seba a na to, čo chcem v ži­vote.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (1)
zdroj: thought­ca­ta­log.com

Za­čala som vi­dieť viac samu seba a chcela som sa do­ko­na­lej­šie spoz­nať. Chcela som po­cho­piť to, o čom je môj ži­vot a že som v pr­vom rade sa­mos­tatne mi­lu­júca osoba, ktorá má túžby, emó­cie a sny, ktoré si chce spl­niť. 

Je ur­čite fajn byť vo vzťahu a za­ží­vať tie krásne chvíle, o tom snáď ni­kto ne­po­chy­buje. No možno je fajn ob­čas trá­viť čas so se­bou a uží­vať si to. Uží­vať si prí­tom­nosť sa­mého seba a toho, čím ži­jem.

Je fajn si spl­niť sen, za­bo­jo­vať o niečo a uží­vať si voľ­nosť. Je fajn spoz­ná­vať sa, pre­tože až vtedy môže prísť nie­kto pravý, keď sa na­učíš mi­lo­vať samu seba.

Slo­boda je ča­ro­vná. Ne­za­da­nosť nie je cho­roba a niečo, prečo by sme mali byť smutní.

Je to prí­le­ži­tosť.

Je to šanca. 

Je to niečo, čo ťa môže po­su­núť ďa­lej. 

Komentáre