Vraj po správ­nych ra­ňaj­kách by si ne­mala byť hladná ešte 4 ho­diny. No pri­znaj sa. Aj ty ro­bíš to, že ráno dáš do seba kávu alebo jo­gurt a už ute­káš do školy či do práce? Piť kávu na­lačno je rov­naká hlú­posť ako na­há­dzať do seba ráno kilá cukru pre­zle­čené za ce­re­álie. 

Správne je pred ra­ňaj­kami, teda na­lačno, vy­piť pol litra vlaž­nej vody alebo by­lin­ko­vého čaju. Chá­pem, že nie vždy sa to dá, no ak si to vy­bu­du­ješ ako svoj ranný ri­tuál, pleť aj telo sa ti po­ďa­kujú. Ra­ňajky by mali byť vy­s­kla­dané z ľahko strá­vi­teľ­ných biel­ko­vín, bez­peč­ného tuku, kom­plex­ných sa­cha­ri­dov a vlák­niny.

Čo by sme teda mali alebo ne­mali jesť?

Zdravé ce­re­álie

Žiadne pra­žené, ale sku­točne zdravé a chutné. Ide­álne vločky. Z ce­re­álií si treba vy­be­rať tie s vyš­ším po­die­lom vlák­niny a biel­ko­vín. Ak si do ov­se­ných vlo­čiek na­sy­peš vlaš­ské ore­chy alebo ľa­nové se­mienka, máš chutné a zdravé jedlo, ktoré ťa sku­točne za­sýti, na­štar­tuje ti or­ga­niz­mus a dodá ener­giu.

To­asty alebo muf­finy

Nie­lenže všetko sú to vý­robky z málo vý­živ­nej bie­lej múky, ale ok­rem oleja a masla ob­sa­hujú kvan­tum ra­fi­no­va­ného cukru. Tak­tiež nie je v po­riadku, ak si ráno hneď dáš čo­ko­ládu alebo niečo, kde je až pri­veľa cukru, pre­tože bu­deš veľmi skoro una­vená.
zdroj: unsp­lash.com

Jo­gurty

Dbaj na to, aký si vy­be­rieš, pre­tože jo­gurty ob­sa­hujú éčka. Sú­streď sa na tie s vlák­ni­nou a s vý­ži­vou.

Čaj 

K dob­rému jedlu si ráno daj šálku ze­le­ného čaju alebo de­to­xi­kač­ného čaju. Na­budí ťa ener­giou a po­silní ťa.

Ce­lo­zrnné pe­čivo a ze­le­nina

Moz­za­rella, ce­lo­zrnná ba­getka, ze­le­nina – vý­borná kom­bi­ná­cia, ktorá za­sýti a dodá ener­giu. Ak sa chceš dobre a vý­datne na­jesť, a ne­ob­ľu­bu­ješ moc ce­re­álie a jo­gurty, táto voľba je práve pre teba. Tak­tiež od­po­rú­čame va­jíčko a avo­kádo.

Komentáre