Každý rok je nie­čím špe­ci­fický a iný v móde a ne­bude tomu inak ani v roku 2019, kedy módne trendy na­do­budnú novú po­dobu. Mô­žeš sa te­šiť na mi­ni­ma­liz­mus, no aj na „ška­redé te­nisky“, ktoré budú stále IN. Tak­tiež sa rok 2019 bude niesť v zna­mení lu­xusu a ble­dých vecí. 

Sa­moz­rejme, ne­ká­žeme, aby si bola módna ovca a bez­hlavo na­sle­do­vala všetky možné trendy, no toto sú veci, ktoré sme vy­brali pre 2019, za ktoré sme roz­hodne radi!

Ši­roké ru­kávy

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: pin­te­rest.com

Vý­razné opasky

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: pin­te­rest.com

Asy­met­rické strihy

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Bod­ko­vané veci

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Cyk­lis­tické šortky

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: pin­te­rest.com

Kor­zety

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: pin­te­rest.com

Komentáre