Pravé pria­teľ­stvo je dnes vzácna vec. Láska a pria­teľ­stvo nemá od seba tak ďa­leko. Je to istý druh lásky, ktorý je pre ži­vot ne­vy­hnutný a po­trebný. Vie pri­niesť veľa ra­dosti, no nie­kedy aj skla­ma­nia. V pria­teľ­stve si sa ur­čite skla­mala, ta­kisto, ako aj v láske. Ve­rila si, že je to sku­točné pria­teľ­stvo, ktoré bude tr­vať večne, no oča­ká­va­nia sa zme­nili…

Ona bola tá s kto­rou si rie­šila prvé lásky, pr­vý­krát si s ňou za­žila opicu. V noci v klube ste spolu stáli vedľa baru, aby sa k vám za­sta­vil ne­jaký chla­pec a kú­pil vám ne­jaký ten drink. Každý je­den ví­kend si trá­vila s ňou. Či už to bolo vonku, kde ste ve­deli za jednu noc prejsť toľko ba­rov alebo ste jed­no­du­cho pre­le­žali celý ve­čer pri telke, po­ze­ra­ním na ro­man­tické filmyso zmrz­li­nou a vrec­kov­kami v ruke. Na dis­ko­téke ti vždy po­mohla, keď si s tým chlap­com nech­cela byť. Sta­čilo ho­diť ten po­hľad a už bola pri tebe a ťa­hala ťa ďa­leko preč.

Ve­černé pre­chádzky a tie roz­ho­vory ne­mali ni­kdy chybu. Ve­deli ste sa roz­prá­vať aj dlhé ho­diny o ni­čom. Pre­brali ste všetko od A po Z, no vždy vám bolo lep­šie a boli ste rady, že máte jedna druhú. Ako ses­try, ibaže od inej mamy. Tra­pasy na kaž­dom kroku a tie zá­chvaty smie­chu, z kto­rých vás bo­lelo až bru­cho či vy­šlo pár sĺz? Po­tknu­tie, či spon­tánny pád na zem? „Jasné, po­mô­žem ti, no až po dl­h­šej chvíľke smie­chu“.

Naj­lepší ka­ma­rát jed­ným slo­vom? Te­ra­peut. Člo­vek ne­pot­re­buje ani psy­cho­lóga, ak má vedľa seba toho správ­neho člo­veka. Jedna ka­moška vie to­tižto na­hra­diť aj de­sia­tich psy­cho­ló­gov.

Prob­lémy typu: „Čo si dnes ob­le­čiem?“. Bý­vala len o ulicu ďa­lej a z domu le­tela tak rýchlo, pre­tože si mala svoj veľký deň. Možno prvé rande či dô­le­žitú skúšku. Bola tu pre teba, keď si ju po­tre­bo­vala.  Hádky, ktoré ve­deli nie­kedy tr­vať aj týždne, no vždy ste sa uzmie­rili a ne­skôr sa na tom smiali. Jej prvé kroky u teba doma viedli vždy do chlad­ničky. Mi­lión fo­tiek v te­le­fóne, no tých na zve­rej­ne­nie bolo fakt málo. Vždy ti ve­dela po­ve­dať to, čo si po­tre­bo­vala, nie to, čo si chcela po­čuť. „Ten sve­ter je strašný a o tej čer­ve­nej vy­rážke na čele ani ne­ho­vo­rím“.

zdroj: pe­xels.com

Aj keď ťa po­znala s tými všet­kými chy­bami a zlými strán­kami, tak ťa ak­cep­to­vala aj cez nich. Ne­ná­vi­deli ste tú istú osobu. Ak by si sa ocitla ne­ja­kou ná­ho­dou v base, ona by bola tá, ktorá by se­dela vedľa teba v cele a po­ve­dala by: „Do­ká­zali sme to!“.

Každá tvoja bo­lesť bola aj jej bo­les­ťou. Plač, smú­tok, smiech, ra­dosť. To všetko sa strie­dalo, no vždy ste boli spolu. Až do dňa, ktorý všetko zme­nil. Nová škola, noví pria­te­lia, nové pra­vidlá. Z jed­nej cesty boli zrazu dve.Pred­tým sa všetko zdalo tak, že ona bude tá, ktorá bude na tvo­jej svadbe čí­tať prí­ho­vor, pri kto­rom by ste obe pla­kali a zá­ro­veň sa aj smiali. No všetko sa to tro­cha oto­čilo proti tebe a zme­nilo sa to. No tak to v ži­vote chodí.

zdroj: unsp­lash.com

Strá­came sta­rých ľudí a zá­ro­veň stre­tá­vame no­vých. Možno ne­vyšlo všetko podľa plá­nov, no ty vieš, že to bolo krásne ob­do­bie, ktoré bu­deš v sebe no­siť navždy. Po­us­me­ješ sa, keď sa po­zrieš na tie staré fotky a mys­ľou prej­deš všetky tie ne­ča­kané ak­cie, ktoré skon­čili buď na vý­bornú alebo ako pre­pa­dák. Stále je me­dzi vami to, čo vám ne­zo­be­rie nik. Ani tí noví ľu­dia, kto­rých máte okolo seba práve te­raz. No aj oni vy­tvo­ria opäť tie najk­raj­šie a ne­za­bud­nu­teľné spo­mienky tak, ako aj tí pre­došlí.

Nie­ktoré veci sa mu­sia skon­čiť v tom naj­lep­šom.

„Pria­teľ­stvo je zlatá niť. Keď ju roz­trh­neš, dá sa síce za­via­zať, ale uzol zo­stane.“
– Al­bert Eins­tein

Každé pria­teľ­stvo a každý člo­vek nás niečo na­učil. Niečo v nás za­ne­chal a niečo si zo­bral. Dô­le­žité je pa­mä­tať si a ve­dieť vy­fil­tro­vať to po­trebné do bu­dúcna. Ne­hne­vať sa, ak to ne­do­padlo podľa pred­stáv. Práve na­opak! Zmie­riť sa s tým a po­ďa­ko­vať za ten čas, ktorý s te­bou strá­vila a obe­to­vala ti ho, pre­tože ne­mu­sela.

A čas? Ten je dnes veľmi vzácny!

Komentáre