Trá­ve­nie priamo sú­visí s tvo­jou stra­vou a štý­lom, ktorý ži­ješ. Preto by si si mala dať zá­le­žať na tom, čo si dá­vaš do úst a či je tvoj po­hyb do­sta­točný. Na­štar­to­vať trá­ve­nie bu­deš však ča­sovo ná­roč­nej­šie, ako jeho spo­ma­le­nie. Av­šak vý­sledný po­cit sku­točne stojí za to. 

Vlák­nina nad zlato

Zá­klad­nou zlož­kou, ktorá nám po­máha lep­šie trá­viť je vlák­nina. Na­chá­dza sa snáď v kaž­dej ze­le­nine, ce­lo­zrn­ných obil­ni­nách a ovocí. Denne by si mala pri­jať okolo 25-30 gra­mov vlák­niny aby ti trá­ve­nie fun­go­valo na jed­notku. Ak však ne­máš veľmi v láske ze­le­ninu či ovo­cie skús vlák­ninu v práš­ko­vom stave, ktorú mô­žeš kú­piť v kaž­dej zdra­vej vý­žive. Jed­no­du­cho ju roz­mie­šaj v ma­lom množ­stve vody a vypi.

zdroj: www.pe­xels.com

Me­nej tu­kov viac biel­ko­vín

Ne­tvr­díme, že ob­me­dze­nie tu­kov je múdre rie­še­nie. Predsa každé žen­ské telo fun­guje najmä na zá­klade tu­kov, ale ak máš trá­viace ťaž­kosti, môže to sú­vi­sieť s nad­mer­nou kon­zu­má­ciou tu­kov v strave. Predsa je to mak­ro­ži­vina, ktorá ob­sa­huje naj­viac ka­ló­rií. Na­chá­dzajú sa v ore­choch, ole­joch, avo­káde alebo v mäse. Ni­kdy však ne­mô­žeš kles­núť pod hra­nicu 30 gra­mov, pre­tože to môže viesť až k strate men­štru­ácie.

Jedz plané mäso

Mast­nej­šie mäso je síce chut­nej­šie, ale o to ťaž­šie na ža­lú­dok. Ob­medz ho­vä­dzie, brav­čové mäso či di­vinu. Preto ak chceš na­štar­to­vať svoj trá­viaci trakt, snaž sa jesť viac hy­di­no­vého mäsa, ktoré je síce such­šie, ale o to lep­šie pre tvoje bru­cho.

Pri­daj pro­bi­otiká

Pro­bi­otiká sú zdravé bak­té­rie, ktoré sa pri­ro­dzene na­chá­dzajú v tvo­jom trá­via­com sys­téme. Av­šak ak máš po­ru­chy v tejto ob­lasti sup­le­men­tá­cia ti sku­točne po­môže. Nie­len, že ti zre­ge­ne­ruje ža­lú­dok a jeho oko­lie, ale aj zlepší imu­nitu. Ne­mu­síš ho však uží­vať len vo forme tab­le­tiek. Veľké množ­stvo pro­bi­otík sa na­chá­dza v kys­lom­lieč­nych pro­duk­toch, ako na­prí­klad jo­gurty či ke­fír.

zdroj: www.pe­xels.com

Jedz podľa plánu

Po­čuť to snáď všade, ale opa­ko­va­nie je mat­kou múd­rosti. Keď bu­deš jesť často a v ma­lých por­ciách tvoj ža­lú­dok sa ti po­ďa­kuje. Nie je to žia­den vý­my­sel! Ak bu­deš jesť dva­krát za deň veľké por­cie, svoj ža­lú­dok za­ťa­žíš a vráti ti to ne­prí­jem­ným po­ci­tom na ža­lúdku či bo­les­ťami.

Voda na­dov­šetko

Ne­ho­vo­ríme, aby si sa v nej uto­pila, ale je po­trebná pre tvoj ži­vot. Mala by si jej vy­piť mi­ni­málne 0,04 x kg tvo­jej te­les­nej hmot­nosti. Cez leto však pi ur­čite viac, lebo väč­šinu toho, čo vy­pi­ješ vy­po­tíš.

Zbav sa al­ko­holu, faj­če­nia či ex­trém­nej kon­zu­má­cie ko­fe­ínu

Znie to strašne pre tie, ktoré sa ne­ve­dia vzdať ani jed­ného, ale mu­síš si ur­čiť pri­ority. Bu­deš rad­šej žiť so zlým po­ci­tom na ža­lúdku a k tomu ešte aj na­po­má­hať k hor­šiemu zdra­vot­nému stavu, alebo sa toho vzdáš v pros­pech svojho zdra­via?

zdroj: www.pe­xels.com

Me­nej stresu, viac po­koja

Ľahko sa to ho­vorí, no o to ťaž­šie sa koná. Každá z nás už ur­čite raz za­žila stre­sovú si­tu­áciu, ktorá bola sku­točne zlá. Ale ani jedna sme si ne­uve­do­mili aký to môže mať zlý do­pad na naše telo. Preto sa as­poň raz denne za­stav na  mi­nút, za­tvor oči a dý­chaj. Nie­len, že do­sta­neš viac ener­gie, ale za­brá­niš aj rôz­nym ťaž­kos­tiam vo svo­jom tele.

Komentáre