Po­znáš ten po­cit, keď niečo po­vieš a ab­so­lútne nik to ne­po­chopí? Ni­kto ne­vie, ako to mys­líš a čo si tým chcela po­ve­dať.

Nie­kto­rým sa toto deje len zriedka, no istí ľu­dia majú väč­šinu času svojho ži­vota po­cit, že sú ne­po­cho­pení. Možno je to ich zmy­sel pre hu­mor, iró­nia alebo ne­schop­nosť vy­jad­ro­vať svoje po­city. A astro­ló­go­via tvr­dia, že isté zna­me­nia sú ne­po­cho­pené čas­tej­šie ako iné. Prav­de­po­dobne je to ich spô­so­bom na­sta­ve­nia mysle a cel­kovo vní­ma­ním sveta, v kto­rom žijú.

 

Rak

Rak je cit­livé zna­me­nie, no často veľmi ne­pred­ví­da­teľné a to hlavne, čo sa jeho ci­tov týka. Člo­vek ni­kdy ne­vie na čom je, pre­tože svoje ná­lady mení na­ozaj často. Na dru­hej strane však raci ve­dia pekne pre­čí­tať ľudí v miest­nosti, a ak je to ne­vy­hnutné, do­kážu sa pris­pô­so­biť, aby za­padli. Ak sa s ra­kom zblí­žiš, do­ká­žeš ča­som pred­po­kla­dať jeho sprá­va­nie, a ča­som ho aj tro­cha po­cho­piť.

Škor­pión

Škor­pión je skve­lým prí­kla­dom ne­po­cho­pe­ného zna­me­nia. Jeho ži­vot je za­ha­lený rúš­kom ta­jom­stva. Ni­kto tak úplne ne­vie, čo sa mu pre­máva hla­vou a jemu to tak aj vy­ho­vuje. Stráži si svoje sú­kro­mie a vlastne ani nechce, aby ho nie­kto po­cho­pil. Ak sa však nájde člo­vek, ktorý ho bude mať rád a pre­kope sa cez jeho „škru­pinu“, škor­pión si ho bude vá­žiť a mi­lo­vať, a do­volí mu na­kuk­núť do jeho vnútra ešte hl­b­šie.

 

Ko­zo­ro­žec

Ko­zo­ro­žec sa ne­snaží vždy za­pad­núť a je často ne­po­cho­pený svo­jím oko­lím, pre­tože fun­guje na úplne inej vlne ako oni. Aj na­priek tomu sú jed­ným z na­júp­rim­nej­ších zna­mení zve­ro­kruhu. Mi­lujú, ak sú veci po­riadne zor­ga­ni­zo­vané a všetko má svoje miesto. Ni­kdy sa však ne­budú iným pris­pô­so­bo­vať, a to isté ne­budú vy­ža­do­vať ani oni od dru­hých.

 

Vod­nár

Vod­nár vidí svet inak, ako všetci os­tatní. Prav­de­po­dobne ho ni­kdy ne­po­cho­píš, no on je s tým spo­kojný a sto­tož­nený. Žije v zaj­trajšku a v jeho hlave by si márne hľa­dala ne­jaké bežné myš­lienky. Ich ná­pady sú uni­kátne a často aj pre­vratné. Ke­dže majú ne­zá­vislú dušu, ne­majú po­trebu niečo vy­svet­ľo­vať. Jed­no­du­cho ich mu­síš brať presne ta­kých (div­ných), aký sú.

Zdroj: bustle.com

Komentáre