Ho­vorí sa, že dobrý ci­tát môže byť srd­com pre­sved­či­vého článku. Takže ja som sa roz­hodla zau­jať ťa člán­kom, ktorý bude plný ci­tá­tov. Dobré ci­tá­cie po­má­hajú roz­prá­vať prí­behy. Sú to slová, ktoré za­ne­chá­vajú vplyv na celý svet. Práve preto ich všetky tak mi­lu­jeme …

Pri­ná­šam ti ďal­šie in­špi­ra­tívne po­sols­tvo.

15895293_1850941138523248_6847195345909098711_n

Každý pre­mýšľa nad zme­nou sveta, ale ni­kto ne­pre­mýšľa nad zme­nou seba.

foto: thin­king­minds

15871650_1850498531900842_519251109032750100_n

Či­ta­teľ pre­žije ti­síce ži­vo­tov pred­tým ako umrie.

foto: thin­king­minds

15894281_1850397828577579_4868687361567990517_n

Za­budni na sexi. Môže nie­kto pri­niesť späť in­te­li­gen­ciu?

foto: thin­king­minds

15672854_1846845375599491_3079180554564658893_n

Pre­dov­šet­kým ne­klam sebe sa­mému. Muž, ktorý klame sebe a po­čúva svoje vlastné klam­stvá, príde do bodu, kedy ne­do­káže roz­lí­šiť pravdu v sebe alebo okolo seba a tým stratí vše­tok re­špekt os­tat­ných. A ne­mať re­špekt preňho zna­mená pre­stať mi­lo­vať.

 1. Ak­cep­tu­jeme lásku, o kto­rej si mys­líme, že si ju za­slú­žime.
 2. Ako ľu­dia ru­inu­jeme všetko čoho sa dot­kneme. Vrá­tane je­den dru­hého.
 3. Nech­cem nie­koho, kto mi sľúbi me­siac a hviezdy. Tú­žim po nie­kom, kto mi sľúbi le­žať so mnou v tráve a spo­ločne ich po­zo­ro­vať.
 4. Každý ti po­vie, čo máš ro­biť a čo je pre teba správne. Oni nechcú, aby si na­šiel svoju vlastnú od­po­veď. Oni chcú, aby si ve­ril tej ich. – Sok­ra­tes
 5. Buď milý na ne­lás­ka­vých ľudí. Oni to to­tižto po­tre­bujú naj­viac.
 6. Ni­kdy ne­bu­dete šťastný, ak bu­dete na­ďa­lej ro­zo­be­rať z čoho sa šťas­tie skladá. Ni­kdy ne­bu­dete žiť, ak  bu­dete hľa­dať zmy­sel ži­vota.
 7. Spo­loč­nosť sa stala ta­kou fa­loš­nou, že pravda ľudí za­čala ob­ťa­žo­vať.
 8. Vždy som sa ču­do­val, prečo vtáky zo­stá­vajú na jed­nom mieste, keď môžu le­tieť kam­koľ­vek na tomto svete. Po­tom som sa opý­tal tú istú otázku sám seba.
 9. Dajte si po­zor pred kým sa ot­vo­ríte. Len málo ľudí sa sku­točne stará, os­tatní chcú oho­vá­rať.
 10. Chce to gu­ráž vy­rásť a stať sa tým, kým sku­točne ste. – E.E. Cum­mings
 11. Ti­síce svie­čok do­káže za­pá­liť jedna svieca, a tá svieca predsa ne­do­horí skôr. Tak isto je to so šťas­tím. Ni­kdy sa ne­zmen­šuje tým, že bude zdie­ľané.
 12. Veci mi­lu­jeme naj­viac, keď sú roz­bité alebo keď od­chá­dzajú.
15747450_1846844405599588_5663530975454227959_n

V izbe pl­nej ume­nia, by som sa stále dí­val na teba.

foto: thin­king­minds

Komentáre