Ne­vieme, či je to on alebo ona. Po­známe ho alebo ju len cez afo­rizmy a slovné hračky pod me­nom čistá duša. A na­ozaj je to čistá duša! Jej alebo jeho od­po­vede sú veľmi hl­boké, nemá prob­lém ho­vo­riť o rôz­nych té­mach či prob­lé­moch a páči sa mu alebo jej na dru­hých ľu­ďoch aká­koľ­vek je­di­neč­nosť. Úp­rimne, bolo mi cťou ro­biť taký zá­hadný roz­ho­vor a je mi ob­rov­ským po­te­še­ním Vám ho uká­zať. A inak, buďte sa do sna!

Ahoj čistá duša. Ne­vieme, kto si. Ale predsa len, skús sa nám ne­jako pred­sta­viť.

Úp­rimne? Ani ja ne­viem, kto som. Ne­mô­žem sa zba­viť po­citu, že sa stále len spoz­ná­vam. Ale som ur­čite tex­tro­vert. Teda som osoba, ktorá je ex­pre­sívna a zá­bavná v tex­to­vom pre­jave, no v osob­nom styku je pla­chá. Toto slovo ne­po­znám veľmi dlho, tak tro­chu mach­ru­jem. =)

Kde be­rieš in­špi­rá­cie na kaž­do­denné afo­rizmy či slovné hračky?

Nie je to také ro­man­tické, ako by sa mohlo zdať. Ide to samé od seba, po­ču­jem to v brep­toch, pí­šem to v pre­kle­poch, čí­tam to v au­to­ko­rek­cii. Sú to také oby­čajné veci z kaž­do­den­ného ži­vota. Na­prí­klad, keď ťa nie­kto roz­ča­ruje a na­pí­šeš mu: „to ne­mys­líš vášne!?“ a pri­tom chceš na­pí­sať „vážne„. je to omyl, ale v pod­state po­me­núva to isté. Sú to vážne vášne.

Kto je tvoj ob­ľú­bený fik­tívny hr­dina? 

„Prečo sa vždy za­mi­lu­jem do kaž­dej ženy, ktorú zba­dám, ktorá mi ve­nuje tro­šičku po­zor­nosti?“ takže, Joel Ba­rish! Alebo skôr Cle­men­tine? Je to skrátka krásny prí­beh, is­tým spô­so­bom sú moji hr­di­no­via obaja. Ale ak máš na mysli sku­toč­ného ne­sku­toč­ného hr­dinu, tak to bude Scott Pilg­rim. Je flá­kač, hrá v ga­rá­žo­vej ka­pele a kvôli láske je ochotný bo­jo­vať na smrť a na ži­vot proti ce­lému svetu.

Od­po­ruč nám ne­jaký film, ktorý v tebe niečo silné za­ne­chal. 

Možno práve ten Večný svit ne­po­škvr­ne­nej mysle. Ne­viem si vy­brať iba je­den. Stra­tené v pre­klade? Don­nie Darko? In­ters­tel­lar? Cesta do fan­tá­zie? Ob­chod na korze? Ne­viem, každý vo mne za­ne­chá čosi iné. Jar­musch, Gas­par Noé, Spike Jonze, Lard von Trier, No­lan, Link­la­ter, Wes An­der­son, Mi­chel Gon­dry, Aro­nofsky, Wo­ody Al­len, Char­lie Kauf­man, For­man, Co­enovci. Filmy od týchto re­ži­sé­rov zväčša pri­nesú niečo silné.

🎯 #cis­ta­dusa

A post sha­red by čistá duša (@cista__dusa) on

Aké vlast­nosti si vá­žiš na sebe a akú vlast­nosť si vá­žiš na dru­hých?

Vá­žim si je­di­neč­nosť- nech už zna­mená čo­koľ­vek, nech už je člo­vek aký­koľ­vek. Páči sa mi, keď majú ľu­dia dosť od­vahy k tomu, byť sami se­bou, keď sú presne takí, akí tú­žia byť a zá­ro­veň tým ni­komu inému ne­ub­li­žujú, ni­koho ne­ob­me­dzujú. To si na ľu­ďoch vá­žim.

Akého ži­jú­ceho člo­veka naj­viac ob­di­vu­ješ? 

Asi da­laj­lámu. Aj keď je to re­la­tívne, lebo Eins­tein je ne­smr­teľný!

Kedy si si uve­do­mil/a, že chceš svetu po­núk­nuť niečo zo svo­jej tvorby?

Ne­bolo to tak, že chcem svetu niečo po­núk­nuť. Viem, že to vy­znie tro­chu pa­ra­doxne, keďže zve­rej­ňu­jem, ale mne ani vo sne ne­na­padlo, že to budú čí­tať toľkí. Bola to len po­treba do­stať zo seba myš­lienky, ktoré mám na srdci, ale nie na ja­zyku, lebo ich ne­mám komu po­ve­dať alebo o nich nechce ni­kto po­čú­vať. Nie sú slová zvláštne? Čím viac ich zo seba do­stá­vam, tým viac ma na­pĺňajú.

Akým vý­ro­kom či mot­tom sa ria­diš vo svo­jom ži­vote? 

Ne­ria­dim sa žiad­nym kon­krét­nym vý­ro­kom, ale ak mám niečo po­ve­dať, tak to bude „wubba lubba dub dub!“

Do akého his­to­ric­kého ob­do­bia by si podľa teba naj­lep­šie za­pa­dol/za­padla? 

Nie­kam do sveta spred pia­tich mi­liárd ro­kov, keď bol každý z nás hviezda! Často si vra­vím, že mu­sím byť pred­časne na­ro­dené dieťa, ktoré sa malo na­ro­diť v bu­dúc­nosti. To­tiž, mo­jim snom je za­žiť sve­tový mier. A ten ešte ni­kdy v his­tó­rií ľud­stva ne­na­stal. Takže mi ne­zos­táva nič iné, ako ve­riť v lep­šiu bu­dúc­nosť. No bu­dúc­nosť je mo­men­tálne v na­šich ru­kách, to sa ešte uvidí.

Se­díš v miest­nosti s ľuďmi rôz­neho veku, mužmi a že­nami, roz­prá­vate sa o ži­vote. Ako by si cha­rak­te­ri­zo­val/a ži­vot ty? 

Ži­vot je um. Ži­vot je mier. A ži­vot je nie. Ži­vot je umie­ra­nie.

Drahá čistá duša, čo po­va­žu­ješ za svoju naj­vä­čiu vý­stred­nosť?

Hmm, zau­jí­mavá otázka. Snáď… ta­ju­pl­nosť? Nejde len o cha­rak­ter čis­tej duše, ale aj o môj osobný ži­vot. Som po­merne uzav­retá osoba. Keď sa ot­vo­rím, zrazu sa mnou pre­že­nie prie­van, nič nie je na svo­jom mieste a trvá mi celú več­nosť, kým si to v hlavne opäť po­up­ra­tu­jem. A tak ml­čím a plá­vam s prú­dom ako kryha, kto­rej väč­šina je ukrytá pod po­vr­chom. Nie­ktorí ľu­dia si mys­lia, že je to vý­stred­nosť, ale ja to ne­ro­bím na­chvál. Inak to skrátka ne­viem.

Opíš mi lásku. Ako ju vi­díš?

Veď práve, že lásku ne­vi­dím! Preto som stále sin­gle. A opí­sať ju tiež ne­viem. To­tiž, keď príde za­ľú­be­nie, vy­volá to vo mne také ne­opí­sa­teľné po­city, že ich zväčša člo­veku, ktorý sa mi páči, ne­do­ká­žem po­riadne vy­svet­liť. Ne­viem nájsť tie správne slová a možno preto to ni­kdy ne­vyjde. Stra­tené v pre­klade.

Te­raz v miest­nosti se­díme len ty a ja. Ne­po­znám ťa. Ne­viem, či si muž alebo žena. Ne­vi­dím ťa. Všade je tma. Ty ne­poz­náš mňa, no vieš, že som žena. Dajme tomu, že sa cí­tim ne­šťastne v tú danú chvíľu. Po­roz­prá­vaj mi teda o nie­čom. O ho­ci­čom. Len roz­prá­vaj.

Sa­moz­rejme, že nie si šťastná. Veď se­díš po tme v jed­nej mies­nosti s nie­kým, koho vô­bec ne­poz­náš. Ale so mnou by sa ti v jed­nej miest­nosti ur­čite pá­čilo (žmurk jed­ným okom). Ale te­raz vážne! Jed­no­du­cho, keď je člo­vek smutný, mal by byť s tými, ktorí ho dobre po­znajú a ktorí ho majú radi. Na­vyše, ako spo­mí­nam vyš­šie, v spo­loč­nosti ne­zná­mych ľudí často iba ml­čím. Ibaže by si mala flašu vína!

Čistá duša do­dáva: ap­ropo, keď si sa pred­tým pý­tala, kde čer­pám in­špi­rá­ciu, tak pri od­po­ve­daní na tvoje otázky vzniklo mi­ni­málne päť tex­tov, ktoré v bu­dúc­nosti zve­rej­ním. In­špi­rá­cia je všade.

A ne­za­budni, že 22. no­vem­bra vy­jde čis­tej duši kniha v rámci vy­da­va­teľ­stva Slo­vart s epo­nym­ným náz­vom, ktorá bude do­stupná v kaž­dom kníh­ku­pec­tve!

pí­šete mi správy s rov­na­kými otáz­kami, tak to na­pí­šem aj sem: knižka @cista_dusa ofi­ciálne vy­chá­dza už/až 22. no­vem­bra 2017, ale už te­raz sa dá kú­piť v pred­pre­daji cez @mar­ti­nus_sk, @pan­tar­he­isk, @go­rila.sk, @mar­ti­nus_cz a ne­viem, kde ešte. knižka z pred­pre­daja ne­bude pod­pí­saná, ani ni­jak inak špe­ciálna.. špe­ciálna je ale pred­pre­da­jová cena, takže kto si ju plá­nuje kú­piť a chce ušet­riť, pre­lus­trujte in­ter­ne­tové kníh­ku­pec­tvá – asi nie je hneď na pr­vej stránke, ale po­hľa­dáte, náj­dete ju tam 🤘🏻 kníh­kupci, vy­lo­žíte ju pro­sím trošku na oči? ne­viem od­pí­sať kaž­dému 👌🏻😅👌🏻 . #ps: (upo­zor­ňu­jem, že te­raz príde pár pa­te­tic­kých viet) veľmi vám ďa­ku­jem za všetko. sku­točne veľmi! tú knižku sa síce po­da­rilo na­pí­sať mne, ale v sku­toč­nosti vy­šla len vďaka vám. keby ne­mám takú ob­rov­skú pod­poru a odozvu, tak mi to žiadne vy­da­va­teľ­stvo ne­vydá. a na­po­kon sa stalo, že ni­kto ne­od­mie­tol ♡ akože, je nás tu viac ako 45000 😳 bu­dím sa do sna!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #cis­ta­dusa #slo­vart #mar­ti­nus #pan­tar­he­isk #go­ri­lask #dnes­ci­tam #bu­dim­sa­dosna

A post sha­red by čistá duša (@cista__dusa) on

Komentáre