Čím to je, že v 15-tich sme mali na chlapca na­sle­du­júce ná­roky? Dobré vlasy, po­dobná hudba, dobrý štýl. To nám sta­čilo. Boli sme za­ľú­bené do spe­vá­kov, her­cov a ča­kali sme, že presne ta­kéto bu­deme mať muža. 

Tak­tiež nás veľmi vy­for­mo­vali ro­man­tické filmy, ktoré nám na­sta­vili vy­soké ná­roky na mu­žov, no keď sme sa ocitli vo „flir­to­va­cej re­a­lite“, zis­tili sme, že ni­kto nie je do­ko­nalý a ani my ne­vs­ta­neme už na­lí­čené a upra­vené. Čím sme star­šie, zis­ťu­jeme, že nie na všetko mu­síme mať presný ná­zor, že nie kaž­dému sa mu­síme za­pá­čiť a že chceme pri sebe nie­koho, kto si nás bude vá­žiť a kto bude chcieť s nami trá­viť čas. Už to ne­musí byť vy­fe­šá­kový muž, pre­tože sme zis­tili, že krása je síce fajn, no to na­ozaj ne­stačí na dl­ho­dobý vzťah.

„Exis­tuje prí­beh o gréc­kych bo­hoch. Nu­dili sa, tak vy­mys­leli člo­veka. Stále sa však nu­dili, tak vy­mys­leli lásku. Po­tom sa už ne­nu­dili, roz­hodli sa ju sami vy­skú­šať. Na­ko­niec vy­mys­leli smiech, aby sa to vô­bec dalo vy­dr­žať.” – z filmu Chuť Lásky

zdroj: unsp­lash.com

Dnes už oča­ká­vame, aby nás par­tner re­špek­to­val. Aby bol na nás dobrý, aby mal zau­jí­mavé ná­zory, aby nás po­vzbu­dzo­val a pod­po­ro­val v tom, čo sme dobré. Aby nás skrátka ob­jal a po­ve­dal, že všetko bude v po­riadku. Chceme muža, ktorý má svoje vášne a je spo­kojný so svo­jim ži­vo­tom. 

Chceme už muža, ktorý je milý, úp­rimný, pre­mýš­ľavý, sta­rost­livý a veľ­ko­rysý. Nie­koho, kto nám ve­nuje svoj čas a chce, aby sme boli šťastné. Chceme nie­koho, kto do­káže byť ro­man­tický, kto nás prek­vapí alebo len tak po­teší. Chceme nie­koho, kto sa ne­tvári, že je do­ko­nalý alebo že nemá chyby. Chceme nie­koho, kto vie, aké sú jeho sla­bosti, no snaží sa ich ne­pod­po­ro­vať.

Ne­pot­re­bu­jeme Chris­tiana Greya, ale člo­veka, ktorý bude chcieť byť s nami a prijme nás také, aké sme. Ne­pot­re­bu­jeme naj­sláv­nej­šieho člo­veka, ktorý má veľa pe­ňazí. Po­tre­bu­jeme nie­koho, pri kom sa cí­time v bez­pečí a kto sa o nás zau­jíma a stará.

Komentáre